Konopí a legislativa


Konopí a legislativa

Dušan Dvořák, MMCA, odborný garant výzkumu „Konopí je lék“, www.konopijelek.cz  Psáno pro Magazín LegalizaceZákony a judikáty k pěstování a zpracování konopí uvádí, že pěstovat konopí k výzkumu a terapii je každému občanu na území ČR povoleno a jde o jednání legální a legitimní.

V článku je použita pouze suchá klíčová právní argumentace pro případ, že by policie, která bohužel měří THC v konopí v rozporu se zákonem, viz příloha 6 kapitoly 2 šetření České republiky za porušení práva Společenství Evropskou komisí na http://evropskakomise.blogspot.cz, měla zájem konopí konfiskovat a vinit občany z údajného nelegálního jednání.

Zákon 50/2013 Sb. (konopí do lékáren) je navíc nenotifikován dle povinnosti evropských zákonů (směrnice 98/34/ES) a je právně neúčinný (neplatný), viz příloha 3 a 7 kapitoly 2 na výše uvedeném odkazu.

V každém případě doporučme těm, kteří si nikdy nepožádali MZ ČR o vydání povolení k pěstování konopí a chtějí jej pěstovat dle níže uvedené právní argumentace, aby zaslali MZ ČR žádost o povolení. Povolení sice nedostanou, ale je důležité, aby odpověď MZ ČR mohli doložit v případě právního sporu. Stačí jednoduchá věta: „Pošlete mi v době nenotifikovaných zákonů dle povinnosti směrnice 98/34/ES povolení k pěstování konopí nad 0,3% THC na ploše do 100m2“. Nutno uvést své identifikační údaje včetně data narození a bydliště. Dle Zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
 - Čl. II Péči společnosti o zdraví lidu musí odpovídat snaha každého jednotlivce žít zdravě a vyvarovat se vlivů škodlivě působících na jeho zdraví. Zároveň má každý občan napomáhat dobrému vývoji zdraví svých spoluobčanů, a proto aktivně přispívat k vytváření zdravých podmínek a zdravého způsobu života a práce.
 - Čl. III K hlavním předpokladům péče o zdraví lidu patří stálý rozvoj vědy a techniky a pohotové uplatňování výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Věda proto musí v předstihu zajišťovat dostatek potřebných poznatků a uplatňovat je na všech úsecích národního hospodářství, jejichž činnost má vliv na zdraví lidu.
 - § 8 Občané se aktivně podílejí na zabezpečování péče o zdraví lidu zejména tím, že
a) uplatňují při své činnosti hygienické zásady a spolupracují na opatřeních k ozdravění životních podmínek,
b) dávají podněty ke zlepšení péče o zdraví lidu, upozorňují na hygienické závady a projednávají opatření k rozvoji zdraví lidu,
 - § 9 (4) V zájmu svého zdraví a zdraví spoluobčanů je každý povinen
 b) poskytnout nebo zprostředkovat nezbytnou pomoc osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky závažné poruchy zdraví,

Dle §§ 5,odst 5 a 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových lákách 

Občané nemusí mít žádné úřední povolení k pěstování konopí (na pěstitelské ploše do 100m2/občana) a zpracovaní a získávání konopí k účelům pokusnickým. Dle §§ 12,28 a 31 trestního zákoníku, zákona č. 40/2009 Sb.

§ 12 Zásada zákonnosti a zásada subsidiarity trestní represe

(2) Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.

„Princip subsidiarity trestní represe má povahu významného interpretačního pravidla, které napomáhá zákonnou skutkovou podstatu konkrétního trestného činu i jeho formální znaky vyložit podle jejich smyslu“ (P. Šámal: K problému formálního a materiálního pojetí a pojmu trestného činu v připravované kodifikaci trestního zákoníku. Právní rozhledy 17/2007, s. 637).§ 28 Krajní nouze

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.


§ 31 Přípustné riziko

(1) Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem poznání a informacemi, které měl v době svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo poruší zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky prospěšného výsledku dosáhnout jinak.
Dle Zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství:
 -  § 2 (2): Státní zastupitelství při výkonu své působnosti dbá, aby každý jeho postup byl v souladu se zákonem, rychlý, odborný a účinný; svoji působnost vykonává nestranně, respektuje a chrání přitom lidskou důstojnost, rovnost všech před zákonem a dbá na ochranu základních lidských práv a svobod.
 - § 24 (1) Státní zástupce je při výkonu své funkce povinen odpovědně plnit své úkoly a respektovat přitom zásady, které zákon pro činnost státního zastupitelství stanoví; zejména je povinen postupovat odborně, svědomitě, odpovědně, nestranně, spravedlivě a bez zbytečných průtahů. Jakýkoli vnější zásah nebo jiný vliv, jehož důsledkem by mohlo být porušení některé z těchto povinností, musí odmítnout.

(2) Státní zástupce je při výkonu své funkce, ve svém osobním životě i při výkonu svých politických práv povinen vystříhat se všeho, co by mohlo vzbuzovat důvodné pochybnosti o dodržování povinností uvedených v odstavci 1, ohrozit vážnost funkce státního zástupce nebo vážnost státního zastupitelství anebo ohrozit důvěru v nestranný a odborný výkon působnosti státního zastupitelství nebo státního zástupce. Státní zástupce zejména
a) ve výkonu své funkce se nesmí nechat ovlivnit zájmy politických stran, veřejným míněním nebo sdělovacími prostředky,
b) svoji funkci musí vykonávat nezaujatě a bez ekonomických, sociálních, rasových, etnických, sexuálních, náboženských nebo jiných předsudků a ve vztahu k osobám, s nimiž při výkonu své funkce jedná, se musí zdržet projevů osobních sympatií, náklonnosti nebo negativních postojů,
c) nesmí umožnit, aby funkce státního zástupce byla zneužita k prosazování soukromých zájmů,
 (3) Státní zástupce je povinen dbát soustavným vzděláváním o prohlubování svých odborných právních a dalších znalostí potřebných pro řádný výkon funkce.
  

Judikáty Nejvyššího a Ústavního soudu ČR

·       Pěstování a zpracování konopí (nad 0,3% THC) k léčbě sebe a druhého není trestný čin: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 3 Tdo 52/2008 a právní rozklad - Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008


·       Pěstování konopí (nad 0,3% THC) není výroba drog: Usnesení Nejvyššího soudu 3 Tdo 687/2006 z 21. června 2006 a Nález Ústavního soudu II. ÚS 254/08 z  18. listopadu 2008


·       Domovní pohlídka a konfiskace majetku (konopí) včetně majetků z nebytových prostor musí být předem schválena soudem: Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/09 z 8. června 2010

Rozsudky Soudního dvora Evropské unie

·       Rozsudek C‑137/09 (Josemans) zakazující kriminalizovat výzkum a terapeutické využití konopí (bod 36 rozsudku)


·       Rozsudek C 59/11 (Association Kokopelli proti Graines Baumaux SAS) zákaz monopolu odrůdové banky s registrovanými odrůdami rostlin (SDEU povolil obchodovat, pěstovat a šlechtit necertifikované, křížené a původní odrůdy rostlin)

Rozsudky SDEU k notifikaci zákonů s povahou technického předpisu Evropské komisi dle zákonné povinnosti směrnice 98/34/ES, což Česká (ale i Slovenská) republika od vstupu do EU v roce 2004 novelizacemi zákona o návykových látkách, zákona o léčivech a trestního zákoníku (resp. vládního nařízení pro rostlinu konopí) opakovaně porušila, viz šetření České republiky Evropskou komisí na http://evropskakomise.blogspot.cz


·       Rozsudky SDEU: C -194/ 94 (CIA Security Internatinoinal SA vs. Signalson SA, Securitel SPRL) a C-390/99 (Canal Satélite Digital), Soudní dvůr EU nenotifikaci směrnice 98/34/ES aplikoval i v trestních věcech jako je C‑267/03 (Lindberg) nebo C-20/05 (Schwibbert).


·       Povinnost každého českého soudu v případě pěstování a zpracování konopí k terapeutickým a výzkumnickým účelům položit prostřednictvím Nejvyššího soudu ČR předběžnou otázku SDEU: Článek 267 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (viz nález ÚS 1009/08 ze dne 08.01.2009.ve věci Pfizer, body 22 a 30).


·       Příkladová otázka SDEU: Lze občany vinit z protiprávního jednání, kterého se mohou dopustit nesplněním normy, která nebyla v souladu se směrnicí 98/34/ ES řádně notifikována v souladu s právem Unie, pokud občané a společnosti spolupracující na výzkumném programu „Konopí je lék“, o splnění dané normy prokazatelně požádali? 


Článek je zveřejněn s digitálními odkazy konkrétních judikátů na http://konopijelek.blogspot.cz/