Notifikovaný zákon o návykových látkách č. 2012/0329/CZ-C00P
Notifikovaný zákon o návykových látkách č. 2012/0329/CZ-C00P 

ZÁKON

ze dne ……2012

kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o návykových látkách

Čl. I

       Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 407/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 223/2003 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 106/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:1.           § 1 včetně nadpisu zní:

㤠1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje

a)       zacházení s návykovými látkami, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi,

b)      zacházení s přípravky obsahujícími návykové látky, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi a

c)       pěstování máku, konopí a koky a vývoz, dovoz a zneškodňování makoviny.“.

2.           Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

3.           V § 2 písm. a), § 3 odst. 2, § 5 odst. 1, 2, 4 a 8, § 10 odst. 4, § 11 odst. 1 a 2, § 20 odst. 2 písm. b) až d), § 21 odst. 2 písm. b), c) a e), § 26 odst. 1 písm. b), § 27 odst. 1, § 27a odst. 1 až 3, § 36 odst. 3 a 4 a § 43a odst. 1 písm. c) bodě 1 se slova „tohoto zákona“ nahrazují slovy „nařízení vlády o seznamu návykových látek14)“.

Poznámka pod čarou č. 14 zní:„14) Nařízení vlády č. …../2012 Sb., o seznamu návykových látek“.

4.           V § 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:

„b) přípravkem roztok nebo směs v jakémkoli fyzikálním stavu obsahující jednu nebo více návykových látek nebo jednu nebo více návykových látek a prekursorů drog

kategorie 115 ),

15) Zákon č. …./2012 Sb., o prekursorech drog a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,

(zákon o prekursorech drog).“.

5.           V § 2 se písmena c), d), h) a i) včetně poznámek pod čarou č. 1a, 2 a 2b zrušují. Dosavadní písmena e), f), g) a j) se označují jako písmena c) až f).

6.           V § 2 písm. c) se za slova „Papaver somniferum“ vkládá slovo „L.“ a za slova „po sklizni“ se vkládají slova „s výjimkou celých rostlin máku včetně tobolek určených pro okrasné účely“.

7.           V § 2 písm. f) se slova „a přípravků je obsahujících“ nahrazují slovy „, přípravků je obsahujících a makoviny“.

8.           V části první nadpis hlavy II zní: „ZACHÁZENÍ S NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY“.

9.           V § 3 odst. 2 větě první se za slova „použity pouze k“ vkládají slova „omezeným výzkumným,“.

10.        § 3a se včetně nadpisu zrušuje.

11.        V § 5 odst. 1 se slova „nebo přípravky obsahující efedrin a pseudoefedrin“ zrušují a na konci odstavce se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) připravovat do lékových forem v lékárnách lékárníci nebo farmaceutičtí asistenti pod dohledem lékárníka.“.12.        V § 5 odst. 2 písm. a) a § 32 odst. 2 se slova „zařízení ústavní sociální péče“ nahrazují slovy „zařízení poskytující pobytové sociální služby“.

13.        V § 5 odst. 2 písm. c) se slova „v zařízeních sociální péče“ nahrazují slovy „v zařízeních poskytujících sociální služby“.

14.        V § 5 odst. 2 písm. d) se slova „v zařízeních ústavní sociální péče,“ nahrazují slovy „v zařízeních poskytujících pobytové sociální služby nebo lékaři, kteří mají uzavřenu smlouvu o preskripci léčivých přípravků se zdravotní pojišťovnou,“.

15.        V § 5 odst. 2 písm. g) se slova „a připravovat do lékových forem“ zrušují.

16.        V § 5 odst. 5 se za slovo „zpracování“ vkládají slova „rostlin konopí, které mohou obsahovat nejvíce 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, a to pouze“, slova „(pro vlákna a semena) a pokusnickým“ se zrušují a za slova „k účelům průmyslovým“ se vkládají slova „,technickým a zahradnickým“.

17.        V § 5 odst. 7 větě druhé se za slova „tohoto seznamu“ vkládají slova „a žádost o změnu údajů uvedených v žádosti“.

18.        V § 5 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

   „(8) Jakékoliv změny údajů uvedených v žádosti o zařazení do seznamu podle odstavce 7 je osoba zařazená v seznamu povinna neprodleně písemně sdělit Ministerstvu zdravotnictví.“.

   Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

19.        V § 5 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Návykové látky uvedené v příloze č. 3 nebo 4 nařízení vlády o seznamu návykových látkách14) a přípravky je obsahující mohou bez povolení k zacházení zneškodňovat, pokud nejsou skladovány, osoby na základě souhlasu uděleného orgánem kraje v přenesené působnosti3). O udělení souhlasu informuje orgán kraje, který souhlas udělil, Ministerstvo zdravotnictví. Tato informace se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví.

20.        V § 8 odst. 1 se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

21.        V § 8 odst. 2 větě první se slova „, přípravků nebo prekursorů“ nahrazují slovy „nebo přípravků“ a věty druhá a třetí se zrušují.

22.        V § 8 odstavec 3 zní:

„(3) Povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky se vydává na dobu 5 let. Pokud o to žadatel požádá, může být povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky vydáno na dobu kratší.“

23.        V § 8 se odstavec 5 zrušuje.

  Dosavadní odstavce 6 až 12 se označují jako odstavce 5 až 11.

24.        V § 8 odst. 6 větě druhé se za slova „K žádosti se doloží“ vkládají slova „originál, stejnopis nebo úředně ověřená kopie rozhodnutí dokládajícího povolení k zacházení s léčivy podle § 5 odst. 1 zákona o léčivech2e), osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti podle zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů, výpisy z Rejstříku trestů podle § 8a, výpis z obchodního rejstříku nebo údaje umožňující jeho vyhotovení správním orgánem, doklad o povolení k podnikání, doklad o totožnosti žadatele, který není zapsán v obchodním rejstříku, smlouva dokládající oprávnění žadatele vykonávat v objektu uvedeném v žádosti činnosti v žádosti uvedené nebo smlouva o provádění odborné činnosti, doklad o ustanovení odpovědné osoby podle § 8 odst. 5, doklad o zdravotní způsobilosti podle § 18, doklad o odborné způsobilosti podle § 19 odst. 1 a“.

25.        V § 8 odst. 6 větě třetí, nadpisu § 14, § 14 odst. 2 a 3 a § 35 se slova „,přípravků a prekursorů“ nahrazují slovy „ a přípravků“.

26.        V § 8 odst. 7 a 11, § 9 odst. 1, § 10 odst. 1 až 3, § 12, § 14 odst. 1 a § 15 písm. c) a g) se slova „, přípravky a prekursory“ nahrazují slovy „a přípravky“.

27.        V § 8 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

„(9) V případě změny údajů uvedených v žádosti o vydání povolení k zacházení týkající se změny

a)     v již povolených činnostech nebo jejich rozšíření,

b)     v názvu, sídla, právní formy a identifikačního čísla u právnických osob, nebo

c)      bydliště a místa podnikání, liší-li se od bydliště, u fyzických osob,

musí osoba hodlající provést tyto změny podat Ministerstvu zdravotnictví novou žádost o vydání povolení k zacházení.“.

Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 10 až 12.

28.        V § 8 odst. 10 se slova „a z důvodů stanovených bezprostředně závazným předpisem Evropských společenství5c)“ zrušují.

29.        V § 8 se doplňuje odstavec 13, který zní:

„(13) Osoba, které bylo vydáno nové povolení k zacházení, je povinna vrátit neplatné povolení k zacházení Ministerstvu zdravotnictví do 14 dnů ode dne nabytí právní moci nového povolení k zacházení. Tato povinnost se vztahuje i na osoby, kterým končí platnost povolení k zacházení podle odstavce 7 a které již nemají v úmyslu nadále zacházet s návykovými látkami a přípravky. Lhůta pro vrácení neplatného povolení k zacházení je v těchto případech 14 dnů ode dne skončení platnosti povolení k zacházení.“.

30.        Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:

㤠8a

Bezúhonnost

(1) Povolení k zacházení může být vydáno pouze bezúhonné fyzické osobě, která má trvalý pobyt na území České republiky, nebo právnické osobě se sídlem v České republice. Podmínka trvalého pobytu nebo sídla v České republice neplatí, jedná-li se o osobu, která má povolení k trvalému pobytu nebo bydliště, místo podnikání, sídlo, ústřední správu, hlavní místo své podnikatelské činnosti nebo organizační složku na území členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace.

(2) Bezúhonným se pro účely tohoto zákona rozumí ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný nebo nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti se zacházením s návykovými látkami nebo přípravky.

(3) Bezúhonnost se prokazuje

a)     výpisem z evidence Rejstříku trestů, ne starším než 3 měsíce

1.     u fyzické osoby s místem trvalého pobytu nebo jiného pobytu na území České  

        republiky,

2.     u fyzické osoby, která je nebo byla státním příslušníkem jiného členského státu 

        Evropské unie nebo v jiném členském státě Evropské unie má nebo měla bydliště,

3.     u právnické osoby se sídlem na území České republiky,       b)   dokladem obdobným výpisu z evidence Rejstříku trestů

1.       u fyzické osoby s místem trvalého pobytu nebo jiného pobytu mimo území České     

republiky a u fyzické osoby, která se v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala mimo území České republiky po dobu delší než 6 měsíců; doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů musí být vydán k tomu oprávněným orgánem státu trvalého nebo jiného pobytu této osoby, států, ve kterých se tato osoba v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců, a státu, který není totožný se státem trvalého pobytu nebo jiného pobytu této osoby a tato osoba je jeho občanem,

2.       u právnické osoby se sídlem mimo území České republiky; doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů musí být vydán k tomu oprávněným orgánem státu sídla,

       c)   čestným prohlášením o bezúhonnosti

1.  u fyzické osoby, nevydává – li stát trvalého pobytu nebo jiného pobytu fyzické osoby a stát, kde se fyzická osoba v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala, doklad podle písmene b); čestné prohlášení o bezúhonnosti musí být učiněno před notářem nebo oprávněným orgánem státu trvalého nebo jiného pobytu této osoby a států, ve kterých se tato osoba v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců,

2.  u právnické osoby, nevydává – li stát sídla právnické osoby doklad podle písmene b); čestné prohlášení o bezúhonnosti musí být učiněno před notářem nebo oprávněným orgánem státu sídla.  4) Za účelem doložení bezúhonnosti osob podle odstavce 3 písm. a) bodů 1 a 3 si                 Ministerstvo zdravotnictví obstará podle zvláštního právního předpisu5f) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

31.        V § 9 odst. 4 se věta třetí zrušuje.

32.        V § 9 odst. 9 se za slova za slova „písemnou formou“ vkládají slova „na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví“ a slova „Ministerstvu zdravotnictví“ se zrušují.

33.        V § 10 odst. 4 se slova „v zařízeních sociální péče“ nahrazují slovy „v zařízeních poskytujících sociální služby“.

34.        V § 11 odst. 1 a 2 se slova „, přípravky je obsahující a prekursory“ nahrazují slovy „a přípravky je obsahující“.

35.        V § 11 odst. 2 se slova „, přípravky či prekursory“ nahrazují slovy „a přípravky“.

36.        V § 12 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

37.        V § 13 odstavec1 zní:

„Léčivé přípravky podle zákona o léčivech (dále jen „léčivé přípravky“) obsahující návykové látky nebo prekursory drog kategorie 114) mohou být vydávány v lékárně osobě, které nebylo vydáno povolení k zacházení, pouze na recept, žádanku nebo bez receptu s omezením 6a). Jedná-li se o léčivé přípravky, které obsahují návykové látky uvedené v přílohách č. 1 a 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek14), musí být vydány pouze na recept nebo žádanku označené modrým pruhem směřujícím z levého dolního rohu do pravého horního rohu. Jedná-li se o léčivé přípravky, které obsahují návykové látky uvedené v přílohách č. 1 a 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek14) a které jsou současně uvedené i v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamu návykových látek14), mohou být vydávány v lékárně na recept nebo žádanku bez označení modrým pruhem.“.38.        V § 14 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Osoba provádějící zneškodnění o něm sepíše zápis.“.

39.        V § 14 se doplňuje odstavec 4, který zní:(4) Při nakládání s nepoužitelnými návykovými látkami a přípravky, jakož i odpadem je obsahujícím, se postupuje stejně jako při nakládání s nebezpečnými odpady, včetně vedení jejich evidence podle zvláštního právního předpisu3).“.40.        V § 15 se písmeno b) zrušuje.

          Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena b) až f).

41.        V § 15 písm. d) se za slova „Papaver somniferum“ vkládá slovo „L.“.

42.        § 16 se včetně nadpisu zrušuje.

43.        V části první nadpis hlavy III zní: „ZPŮSOBILOST K ZACHÁZENÍ S NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY“.

44.        V § 17 odst. 1 větě první se slova „(§ 8 odst. 5)“ zrušují a věta druhá se nahrazuje větou „Bezúhonnost se prokazuje způsobem podle § 8a.“.

45.        V § 19 odstavec 1 zní:

„(1) Jako odpovědnou osobu lze ustanovit fyzickou osobu, která absolvovala magisterský studijní program, zahrnující alespoň 4 roky teoretické a praktické výuky, v jedné z následujících oblastí:

a) farmacie,

b) všeobecného lékařství, zubního lékařství nebo stomatologie,

c) chemie, anebo

d) veterinárního lékařství.“

46.        V § 20 odst. 2 písm. a) a § 21 odst. 2 písm. a) se slova „k tomuto zákonu“ nahrazují slovy nařízení vlády o seznamu návykových látek14)“.

47.        V § 20 odst. 2 písmeno e) zní:

         „e) k vývozu rostlin konopí, které mohou obsahovat nejvíce 0,3 % látek skupiny      

         tetrahydrokanabinolů, pro průmyslové, technické a zahradnické účely.“.

48.        § 20a a 20b se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 8b zrušují.

49.        V § 21 odst. 2 písm. a) a c) se slova „anebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin,“ zrušují.

50.        V § 21 odst. 2 písm. b) a § 26 odst. 1 písm. c) se slova „nebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin“ zrušují.

51.        V § 21 odst. 2 písmeno d) zní:

         „d) k dovozu rostlin konopí, které mohou obsahovat nejvíce 0,3 % látek skupiny     

         tetrahydrokanabinolů, pro průmyslové, technické a zahradnické účely,“.52.        V § 21 odst. 2 písm. e) se slova „anebo léčivých přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin,“ zrušují.

53.        V § 21 odst. 4 se slova „, přípravků, prekursorů nebo pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)“ nahrazují slovy „a přípravků“.

54.        V § 22 odst. 3 větě první se číslo „6“ nahrazuje číslem „3“ a větě třetí se slova „, které má k dispozici“ zrušují.

55.        V části první nadpis hlavy V zní: „KONOPÍ, KOKA, MÁK SETÝ A MAKOVINA“.

56.        Nadpis § 24 zní: „Konopí, koka a mák setý“.

57.        V § 24 písm. a) se za slova „ze skupiny tetrahydrokanabinolů“ vkládají slova „;  zákaz se nevztahuje na pěstování odrůd rostliny konopí (rod Cannabis) pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro uchování genetické rozmanitosti vědeckými a výzkumnými pracovišti vymezené v povolení k zacházení“.

58.        V § 24 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

         „c) pěstovat odrůdy máku setého (Papaver somniferum L.), které mohou ve slámě ze       

       suchých tobolek obsahovat více než 0,8 % morfinu; tento zákaz se nevztahuje na pěstování odrůd máku setého (Papaver somniferum L.) pro výzkumné a pokusné účely, pro šlechtění nových odrůd rostlin a pro uchování genetické rozmanitosti rostlin vědeckými a výzkumnými pracovišti.“.

59.        V § 24 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které znějí:

„(2) Osoba pěstující mák setý nebo osoba zpracovávající makovinu je povinna zabezpečit, že makovina nebude zneužita pro nelegální výrobu návykových látek.

(3) Osoba pěstující mák setý nebo osoba zpracovávající makovinu je dále povinna neprodleně oznámit místně příslušnému oddělení Policie České republiky veškeré podezřelé okolnosti, zejména vstup cizích osob do porostu, nařezání makovic, odcizení makovic nebo neobvyklé objednávky nebo operace, jež naznačují, že makovina může být zneužita k nelegální výrobě návykových látek.

(4) Makovina vypěstovaná na území České republiky musí být vyvezena nebo zneškodněna anebo zpracována tak, aby obsažené návykové látky nebylo možné použít nebo získat dostupnými prostředky.“.

60.        V § 26 odst. 1 písm. a) se za slova „a přípravků,“ vkládají slova  „o zneškodnění,“ a na konci textu písmene a) se doplňují slova „,pokud tyto osoby v uplynulém kalendářním roce s těmito látkami nezacházely, postačí tuto skutečnost písemně oznámit Ministerstvu zdravotnictví“.

61.        V § 26 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „,v případě předpokladu překročení původního odhadu výroby a dovozu jsou povinny odhad výroby a dovozu neprodleně navýšit“.

62.        V § 26 odst. 4 se věta poslední nahrazuje větou „Zemře-li podnikající fyzická osoba, které bylo vydáno povolení k zacházení, přechází povinnost podat mimořádné hlášení podle odstavce 1 písm. a) na odpovědnou osobu nebo na jejího zástupce  a v případě, že tyto osoby nemohou tuto povinnost splnit, pak přechází na správce dědictví.“.

63.        V § 27 se na konci odstavce 1 doplňuje věta: „Pokud tyto osoby v uplynulém kalendářním roce s těmito látkami nezacházely, postačí tuto skutečnost písemně oznámit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.“.

64.        V § 27a odst. 1 se slova „příslušné krajské veterinární správě nebo Městské veterinární správě v Praze“ nahrazují slovy „Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále jen „Veterinární ústav“)“, slova „příslušnou veterinární správou“ nahrazují slovy „Veterinární ústavem“  a slova „podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu10a)“ nahrazují slovy „Veterinárnímu ústavu“.

65.        V § 27a se odstavec 2 zrušuje.                                                                                        Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

66.        § 28 se včetně nadpisu zrušuje.

67.        V § 29 písm. a) bod 1 včetně poznámky pod čarou č. 10g zní:„1. výměru pozemků osetých mákem setým nebo konopím pro sklizeň v příslušném kalendářním roce, včetně názvu použité odrůdy10g), čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území10h), nebo identifikačního čísla půdního bloku, případně dílu půdního bloku evidence půdy10i),

         ---------

10g) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).“

68.        V § 29 písmeno b) zní:

b) v průběhu vegetace a sklizně nebo při zneškodňování sklizené makoviny údaje o výměře pozemků a způsobu zneškodnění máku setého, makoviny ponechané na pozemku nebo sklizené nebo konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy, 10g) čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území 10h) nebo identifikačního čísla půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, evidence půdy 10i), a to nejpozději do 5 dnů před provedením jejich zneškodnění; pokud osoba pěstující mák setý na celkové ploše větší než 100 m2 zpětně neodebere makovinu pocházející z vyčištěných semen, přechází ohlašovací povinnost předat hlášení při zneškodňování makoviny na osobu, která provedla čištění makových semen dodaných osobou pěstující mák setý na celkové ploše větší než 100 m2,“.

69.   V § 32 se odstavec 1 zrušuje.

         Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

70.   V § 33 odst. 1 se slova „,přípravky,  prekursory a pomocnými látkami kategorie 2 a 3             podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „a přípravky“ a slova „, a v případě prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1) po dobu nejméně 3 let10n) “ se zrušují.

71.  V § 34 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „a z přímo použitelných předpisů   Evropských společenství1)“ zrušují, slovo „jejich“ se nahrazuje slovem „jeho“ a doplňují se slova „(dále jen „inspektoři“).

72.  V § 34 odst. 1 písm. c) se slova „nebo kontroly dodržování povinností vyplývajících z přímo použitelných předpisů Evropských společenství1) a z rozhodnutí vydaných na jejich základě“ nahrazují slovy „,a dále ve věcech týkajících se kontroly podle § 13 a  14“.

73.  V § 34 odst. 1 písm. e) se slova „celních orgánů“ nahrazují slovy „celních úřadů“ a slova „kontrolních povinností vyplývajících pro celní orgány z přímo použitelných předpisů Evropských společenství1) a z rozhodnutí vydaných na jejich základě“ nahrazují slovy „ve věcech dodržování povinností plynoucích z § 11“.

74.  V § 34 odst. 1 písm. f) se slova „(dále jen „inspektoři“)“ zrušují.75. V § 34 odst. 6 se slovo „zápis“ nahrazuje slovem „protokol“.

76. V § 36 odstavce 1 a 2 znějí:

    „(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)     vykonává činnost, k níž se vyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky (§ 4), bez tohoto povolení,

b)     nesdělí Ministerstvu zdravotnictví neprodleně písemně změnu údajů uvedených v žádosti podle § 5 odst. 7,

c)     vyrábí návykové látky nebo přípravky nad nejvyšší přípustný objem stanovený v povolení k zacházení v rozporu s § 8 odst. 2,

d)     uvede nesprávné nebo neúplné údaje v žádosti o povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky podle § 8 odst. 7 v rozporu s § 8 a § 8a,

e)     nesdělí písemně Ministerstvu zdravotnictví změny dalších údajů, které uvedla v žádosti o vydání povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky, nebo v žádosti o ukončení výkonu činnosti, k níž jí bylo vydáno povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky v rozporu s § 8 odst. 8 a 11,

f)      nepodá Ministerstvu zdravotnictví písemnou žádost o vydání nového povolení k zacházení nejpozději 6 týdnů přede dnem skončení platnosti stávajícího povolení k zacházení v rozporu s § 8 odst. 7,

g)     nepožádá bez zbytečného odkladu o vydání nového povolení k zacházení v případě, že došlo ke změně některého z údajů uvedených v § 8 odst. 9,

h)     nezašle Ministerstvu zdravotnictví neplatné povolení k zacházení do 14 dnů ode dne nabytí právní moci nového povolení k zacházení v rozporu s § 8 odst. 13,

i)      nevydá vnitřní předpis podle § 9 odst. 6,

j)      neoznámí písemně Ministerstvu zdravotnictví ustanovení zástupce odpovědné osoby nebo osoby plnící její funkci nebo ukončení jeho funkce  podle § 9 odst. 9,

k)     neustanoví novou odpovědnou osobu ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy stávající odpovědná osoba přestala splňovat stanovené předpoklady nebo je z jiných důvodů trvale neschopna vykonávat svoji funkci nebo se vzdá výkonu funkce a nepožádá Ministerstvo zdravotnictví o změnu odpovědné osoby uvedené v povolení k zacházení podle § 9 odst. 10,

l)      nedodrží při skladování návykových látek a přípravků, jakož i zařízení k jejich výrobě, povinnosti podle § 10,

m)   nezajistí dopravu návykových látek uvedených v přílohách č. 1, 2, 3 nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek14) a přípravků je obsahujících podle § 11,

n)     předá nebo prodá návykové látky a přípravky osobám, které nejsou oprávněny s nimi zacházet, nebo na tyto osoby převede práva spojená s návykovými látkami a přípravky v rozporu s § 12 odst. 1,

o)     neodevzdá znehodnocené tiskopisy receptů nebo žádanek s modrým pruhem obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 13 odst. 6 a 7,

p)     neprovede zneškodnění nepoužitelných návykových látek a přípravků, jakož i odpadů je obsahujících podle § 14,

q)     umísťuje návykové látky a přípravky v celních skladech, svobodných celních pásmech a svobodných celních skladech 7) v rozporu s § 15 písm. a),

r)      zasílá návykové látky nebo přípravky poštou jako obyčejné zásilky, prostřednictvím poštovních schránek nebo osobám, které nejsou oprávněny s nimi zacházet v rozporu s § 15 písm. b),

s)     vyveze návykové látky nebo přípravky  bez vývozního povolení podle § 20,

t)      doveze návykové látky nebo přípravky  bez dovozního povolení  podle § 21,

u)     uvede nesprávné nebo neúplné údaje v žádosti o vývozní nebo dovozní povolení  v rozporu s § 22,

   v)   nevrátí Ministerstvu zdravotnictví vývozní nebo dovozní povolení, pokud se vývoz   

          nebo dovoz neuskuteční podle § 22 odst. 3,

      w)   pěstuje odrůdy máku setého, které mohou ve slámě ze suchých tobolek obsahovat víc           

           než 0,8 % morfinu v rozporu s § 24 odst. 1 písm. c),

    x)  nezneškodní nebo nezapracuje makovinu máku setého, vypěstovaného na území České   

         republiky způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem podle § 24 odst. 4,

      y)  nesplní povinnost zabezpečit makovinu tak, aby ji nebylo možno zneužít pro nelegální     

           výrobu návykových látek podle § 24 odst. 2,

      z)  nenahlásí neprodleně Policii České republiky všechny podezřelé okolnosti podle § 24   

            odst. 3.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu dále tím, že      a)   pěstuje druhy a odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více            než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů v rozporu s § 24,

      b)   doveze nebo vyveze makovinu bez dovozního nebo bez vývozního povolení v rozporu s § 25,

      c) uvede nesprávné nebo neúplné údaje v žádosti o dovozní nebo vývozní povolení makoviny v rozporu s § 25 odst. 2,

      d) nesplní ohlašovací povinnosti nebo v hlášení uvede nesprávné nebo neúplné údaje         podle § 26,

      e) nesplní ohlašovací povinnost při zacházení s návykovými látkami a přípravky,        

          k němuž  se nevyžaduje povolení k zacházení podle § 26 odst. 2,

      f) nepředá Ministerstvu zdravotnictví do patnáctého dne prvního měsíce následujícího   kalendářního čtvrtletí čtvrtletní hlášení o vývozu nebo dovozu makoviny v uplynulém čtvrtletí nebo v hlášení uvede nesprávné nebo neúplné údaje podle § 30,

      g) neplní povinnost evidence a dokumentace podle § 32 a 33,

      h) neplní kontrolní povinnost nebo oznamovací povinnost podle § 35.“.

   

77. V § 36 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

          „c) nepoužívá názvy návykových látek a přípravků podle § 42.“.

78. V § 36 se odstavce 5 a 6 zrušují.

          Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 5.

79.  V § 37 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Za správní delikt podle § 36 odst. 1 se uloží pokuta do

     a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b), c), e) až h), j) až r), v) nebo z),

     b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene d), i), u) nebo w) až y),

     c) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), s) nebo t). (2) Za správní delikt podle § 36 odst. 2 se uloží pokuta do

     a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b)až h),

     b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a).“.80. V § 37 se odstavce 5 a 6 zrušují a dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 5.

81. V § 37 odstavec 5 zní:

„(5) Za správní delikt podle § 36 odst. 5 se uloží pokuta do

a)     500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b) a c),

b)     1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a).“.

82. V § 38 odst. 1, § 41 a § 43a odst. 1, 2 a 3 písm. a) se slova „, přípravků, prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „a přípravků“.

83. V § 39 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

     „(1) Osoba, která žila se zemřelým ve společné domácnosti, se dopustí přestupku     

      tím, že neodevzdá tiskopisy receptů nebo žádanek s modrým pruhem do 10 dnů ode dne   

      úmrtí osoby,  které byly tiskopisy vydány, podle § 13 odst. 8.

      Osoba uvedená ve větě první se nedopustí přestupku, jestliže zemřelý ke dni úmrtí   

      tiskopisy receptů nebo žádanek nedisponoval nebo je není možno přes úsilí, které lze  

      po osobě spravedlivě požadovat, nalézt.“.      Dosavadní odstavce 1 a 2  se označují jako odstavce 2 a 3.84. V § 39 odstavec 3 zní:

      „(3) Za přestupek podle odstavce 1 a podle odstavce 2 písm. a) lze uložit pokutu do

      100 000 Kč a za přestupek podle odstavce 2 písm. b) lze uložit pokutu do 200 000 Kč.   

      Přestupek podle odstavce 2 lze projednat uložením pokuty ve výši až 5 000 Kč v  

      blokovém řízení, jestliže je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je

      ochoten pokutu zaplatit. “.85. V § 40 odstavec 4 zní:

„(4) Správní delikty podle § 36 odst. 1 a 2 s výjimkou správních deliktů podle § 36 odst. 1 písm. l) a podle § 36 odst. 2 písm. a), g) a h) v prvním stupni projednává Ministerstvo zdravotnictví.“.

86. V § 40 odst. 5 se slova „§ 36 odst. 1 písm. g), k), y) a z)“ nahrazují slovy „§ 36 odst. 1 písm. o) a p)“.

87.   V § 40 odst. 6 se slova „§ 36 odst. 1 písm. g), k), y) a z)“ nahrazují slovy „§ 36 odst. 1 písm. l) a p) a podle § 36 odst. 2 písm. g) a h)“.

88. V §  40 odstavec 7 zní:

„(7) Správní delikty podle § 36 odst. 1 písm. w) až z), § 36 odst. 2 písm. a), e) až h) a i) a podle § 36 odst. 5 písm. a) až c) a přestupky podle § 39 odst. 1 písm. a) a b) v prvním stupni projednává celní úřad.“.

89. V § 40 odst. 8 se slova „a b)“ nahrazují slovy „, b) a c)“.

90. V § 40 odst. 11 se slova „celními orgány“ nahrazují slovy „celními úřady“ a za slova „celními úřady,“ se vkládají slova „Státním ústavem pro kontrolu léčiv,“.

91. § 41a se zrušuje.

92. V § 42 větě první se slova „k tomuto zákonu, v případě prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 názvy podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „nařízení vlády o seznamu návykových látek14)“.

93. V § 43 odstavec 1 zní:

„(1) Ministerstva a jiné ústřední správní orgány spolupracují s Ministerstvem zdravotnictví v rozsahu vyplývajícím z jejich působnosti při přípravě podkladů pro

a)     mezinárodní organizace o zacházení s návykovými látkami a přípravky,

b)     návrhy na zařazení nových látek mezi návykové látky do příloh nařízení vlády o seznamu návykových látek14).“.

94. V § 43 odst. 2 se slova „, přípravcích a prekursorech“ nahrazují slovy „a přípravcích“.

95. V § 43 odst. 3 se slova „Celní orgány“ nahrazují slovy „ Orgány Celní správy České republiky“.

96. V § 43 odst. 4 písm. c) se slovo „ledna“ nahrazuje slovem „března“ a slova „Celní orgány“ se nahrazují slovy „Celní úřady“ .

97. V 43 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 6 písm. b) se slovo „března“ nahrazuje slovem „dubna“.

98. V § 43 odst. 7 písm. a) bodě 1 a § 43 odst. 7 písm. b) se slova „nebo prekursory“ zrušují.

99. V § 43 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Státní ústav pro kontrolu léčiv čtvrtletně informuje Ministerstvo zdravotnictví o kontrolách provedených v lékárnách a o zahájených správních řízeních vedených na základě porušení povinností stanovených tímto zákonem.“.

100. V § 43a odst. 1 se písmena a), d) a e) včetně poznámek pod čarou č. 11j a 11k zrušují.

Dosavadní písmena b), c) a f) se označují jako písmena a) až c).101. V § 43a odst. 1 písm. a) se za slova „krajského úřadu“ vkládají slova „a Státního ústavu pro kontrolu léčiv“ a za slova „odst. 5“ se doplňují slova „ a 6“.

102. V § 43a odst. 2 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou, písmeno b) se včetně poznámky pod čarou č. 11l zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).

103. V § 43a odst. 3 se slova „Celní orgány“ v úvodní části ustanovení nahrazují slovy „Orgány Celní správy České republiky“.

104. V § 43a odst. 3 se písmena b) až d) včetně poznámek pod čarou č. 11o a 11p zrušují.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno b).

105. V § 43a odst. 3 písm. b) se slova „, přípravků, prekursorů nebo pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)“ nahrazují slovy „a přípravků“.

106. V § 44 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

107. V § 44b se slova „§ 8 odst. 7 a 11“ nahrazují slovy „§ 8 odst. 6 a 11“, slova „§ 16 odst. 1,“ se zrušují a slova „§ 25 odst. 1“ se nahrazují slovy „§ 25 odst. 2“.

108. Za § 44b se vkládá nový § 44c, který včetně nadpisu zní:㤠44c

Zmocňovací ustanovení(1) Vláda stanoví nařízením seznam návykových látek stanovených nebo zařazených podle Jednotné úmluvy o omamných a psychotropních látkách2c) a podle Úmluvy o psychotropních látkách2a) a za účelem ochrany veřejného zdraví dalších látek a přípravků, nejde – li o léčivé přípravky, pokud je to z důvodu rozsahu jejich zneužívání a z důvodu bezprostředního nebo nepřímého ohrožení zdraví nutné.

(2) Ministerstvo zemědělství vydá vyhláškou seznam odrůd máku setého, které splňují podmínku maximálního obsahu 0,8 % morfinu ve slámě ze suchých tobolek a způsob zneškodňování makoviny k provedení § 24.“.

109. Přílohy č. 1 až 8 se zrušují.Čl. II

Přechodné ustanovení

Posledním kalendářním rokem, ve kterém lze pěstovat a sklízet odrůdy máku setého, které obsahují ve slámě ze suchých tobolek více než 0,8 % morfinu, je kalendářní rok následující po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁZměna zákona o Policii České republikyČl. IIIZákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č.  41/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č.  273/2008 Sb., zákona č. 341/2011 Sb. a zákona č. 459/2011 Sb. , se mění takto1. V § 34 odstavec 4 zní: „(4) Je-li věcí podle odstavce 1 nebo 2 omamná nebo psychotropní látka, policie takovou látku po skončení věci zničí nebo zaeviduje k účelům podle § 38, pokud nebyla uložena sankce propadnutí věci nebo ochranné opatření zabrání věci. Obdobným způsobem policie postupuje u omamných nebo psychotropních látek či prekurzorů získaných v souvislosti s činností prováděnou podle § 69 a § 70.“§ 118 zní:

Čl. IV

Přechodné ustanovení    Omamné látky, psychotropní látky nebo prekursory drog, o nichž nebylo do nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodnuto, a kterých již není k dalšímu řízení třeba, policie zničí.ČÁST TŘeTÍÚčinnost

Čl. V

       Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.Důvodová zpráva

Obecná částA. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad – RIA

1. Důvod předložení

·       NázevNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Důvodová zpráva(1) I. Obecná část


a) Zhodnocení platného právního stavu
Zásadní a komplexní legislativní úprava v oblasti zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami byla provedena zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zákon s příslušným prováděcím předpisem věcně vymezil základní principy pro subjekty zacházející s předmětnými látkami, byly řešeny otázky povolení k zacházení, dovozu a vývozu, skladování a evidence, kontroly a případných sankcí.

V době svého vzniku nebyla akutní potřeba vzniku dvou samostatných zákonů, které by odděleně řešily problematiku návykových látek a problematiku prekursorů drog. Česká republika tímto jedním zákonem naplňovala podmínky vyplývající z dodržování mezinárodních úmluv v této oblasti. Těmito úmluvami jsou Jednotná úmluva o omamných látkách z roku 1961, Úmluva o psychotropních látkách z roku 1971, Protokol o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 a Úmluva Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988.

Zákon byl během času postupně dvacetkrát novelizován. Novelizace byly vynuceny nejen rozšiřováním seznamů návykových látek z rozhodnutí orgánů Organizace spojených národů (dále jen „OSN“) a technickými změnami, ale zákon byl novelizován též v souvislosti s novelizací jiných zákonů. Významnou novelu tohoto předpisu představovala harmonizace zákona s evropskou legislativou v oblasti prekursorů drog, která měla v době vstupu České republiky do Evropské unie podobu směrnic a nařízení a vyžadovala tak jejich zapracování. Po vstupu České republiky do Evropské unie došlo v krátkém čase k zásadní změně společné evropské legislativy pro prekursory drog, která nabyla podobu přímo použitelných nařízení. Opět tak bylo nutné provést zásadní změnu zákona, která původní zapracování směrnic rušila a pouze adaptovala nová nařízení. Tímto vývojem zároveň docházelo k odchylování způsobu řešení úpravy pro oblast návykových látek od oblasti prekursorů drog. Zákon se tak postupně stával nepřehledným a začala se objevovat nutnost rozdělení právní úpravy pro návykové látky od právní úpravy pro prekursory drog.

Další významnou skutečností, v které zákon v současné podobě zaostává za reálnými podmínkami na české drogové scéně je fakt, že nedokáže dostatečně pružně reagovat na prudce se rozvíjející obchod s novými syntetickými drogami. Zařazování těchto látek formou novelizace zákona (seznam návykových látek je v současné době uveden v přílohách zákona) je neúměrně náročný a zdlouhavý úkon vzhledem k potřebě rychlé reakce na vzniklou situaci.

V neposlední řadě je pak také třeba zmínit potřebu řešení situace v České republice jako významného pěstitele máku setého ve světovém měřítku a s tím související produkce makoviny, která je předmětem mezinárodních úmluv. Prvním krokem, který Česká republika v této souvislosti zavedla, je omezení pěstování odrůd máku setého na odrůdy s nižším obsahem morfiových alkaloidů. Tímto krokem se Česká republika snaží profilovat jako země, která pěstuje mák setý primárně pro potravinářské účely. Do budoucna se však počítá se zavedením licenčního systému pro pěstitele máku setého, kteří produkují makovinu jako výchozí surovinu pro farmaceutické zpracování, tak jak vyplývá z mezinárodních závazků České republiky. Česká republika byla orgány OSN opakovaně žádána, aby zavedla systém licencování pěstování máku setého, jelikož je jedinou zemí, která tento sytém nezavedla a zároveň pěstuje mák setý na velké výměře.

Naopak prvotně nastavený systém povolení k zacházení, dovozních a vývozních povolení, kontrolních a ohlašovacích mechanismů pro návykové látky, jehož podstata vyplývá z citovaných mezinárodních úmluv, a který byl postupem času ještě formou dalších novel postupně upravován, se i nadále ukazuje v praxi jako vyhovující.b) Identifikace problémů, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených    

    s nečinnostíMezi základní problémy vyžadující urgentní řešení patří zejména dva okruhy. Zejména se jedná o způsob zařazování nových omamných a psychotropních látek na seznam návykových látek, který je podle stávající právní úpravy přílohou zákona č. 167/1998 Sb. (dále jen „návykové látky“), a tudíž je proces zařazování nových návykových látek na tento seznam časově nesmírně náročný. Zdlouhavý legislativní proces do velké míry znesnadňuje i s tím související práci orgánů činných v trestním řízení, neboť tyto mohou vést trestní řízení pouze v případech, kdy došlo k nezákonnému nakládání s návykovými látkami, tj. s látkami výhradně zařazenými na seznam návykových látek uvedený v přílohách.

Nemožnost rychlé reakce na zneužívání návykových látek vede mimo jiné i k nedodržování termínů podle požadavků orgánů OSN (180 dnů) pro zařazování nových návykových látek do seznamů návykových látek. Rovněž by nebylo možné zrealizovat rychlé zařazení dalších návykových látek na seznam návykových látek vyplývající z požadavku legislativy Evropské unie o kontrolních opatřeních a trestních sankcích ve vztahu k novým syntetickým látkám.

Záměrem navrhované právní úpravy je proto zakotvení legislativního zmocnění vlády doplnit svým nařízením seznamy návykových látek, což celý proces v případě potřeby takového řešení významně urychlí.

       Nevyřešení stávající situace a nepřijetí potřebných legislativních změn by mohlo vést ke stavu, kdy by orgány činné v trestním řízení nemohly legálně reagovat a postihovat obchod s tzv. „designer drugs“, tj. s návykovými látkami, které nemají léčebné využití a jsou v současné době zneužívány jako drogy.       Dalším nedostatkem stávající právní úpravy je dvojkolejnost řešení problematiky látek, které mají být pod kontrolním režimem a které zákon č. 167/1998 Sb. ošetřuje. Oblast omamných a psychotropních látek se řídí Úmluvami OSN, tj. Jednotnou úmluvou o omamných látkách z roku 1961, Úmluvou o psychotropních látkách z roku 1971, Protokolem o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 a Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988, zatímco problematika prekursorů drog je řešena přímo použitelnými předpisy Evropské unie.

Cílem navrhované legislativní změny je tak vyčlenění problematiky prekursorů drog do samostatné právní úpravy ve speciálním právním předpise. Dosáhne se tak vyšší přehlednosti právní úpravy vztahující se k dané problematice, včetně jednoznačné návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie ve věcech prekursorů drog a zároveň upřesnění některých institutů vztahujících se jak k návykovým látkám, tak k prekursorům drog, což za stávající situace nelze, zejména vzhledem ke společné právní úpravě, uskutečnit.

Nevyřešení dvoukolejnosti právní úpravy by dále prohlubovalo praktické potíže prosazování efektivní kontroly a dohledu nad činnostmi, zejména obchodem, s prekursory drog.

2. Návrh variant řešeníNávrh možných řešení včetně varianty „nulové“  • Varianty regulatorního řešeníPři hledání cesty, která by mohla vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze předkládané řešení v podobě legislativního materiálu. Důvodem je skutečnost, že identifikované problémy je možné řešit pouze legislativní formou, konkrétně návrhem novely zákona o návykových látkách a prováděcích předpisů. Konkrétní věcné dopady nulové varianty jsou pro úplnost uvedeny v následujícím přehledu variant věcného řešení, přestože tuto variantu nelze z výše uvedených důvodů akceptovat.  • Varianty věcného řešení

Varianta 1 („nulová“)Důsledkem této varianty (tj. zákon o návykových látkách by nebyl novelizován) by bylo to, že Česká republika by jednak nebyla schopna včasně a efektivně reagovat na prudce se rozvíjející obchod s tzv. „designer drugs“ na jejím území, zejména to znamená, že orgány činné v trestním řízení by nemohly postihovat obchodníky s těmito látkami, jelikož obchod s nimi by byl de iure legální, protože jejich zákaz, tj. zařazení na seznam návykových látek, je z důvodu řádného legislativního procesu, který je při novelizaci zákona vyžadován, časově náročný a zdlouhavý. Tento stav je tak zcela nepřípustný a nelze o něm ani uvažovat. Dále by Česká republika nebyla schopná dodržet časový limit pro jejich zařazení do seznamů tak, jak tento požadavek vyplývá z rozhodnutí orgánů OSN a Evropské unie. Mohlo by to znamenat hrozbu mezinárodních sankcí.

V případě, že by nedošlo k odstranění dvojkolejnosti zákona o návykových látkách, bylo by posíleno přetrvávání praktických problémů s tím spojených, zejména však efektivní kontrola a dohled nad činnostmi s prekursory drog, zejména s jejich obchodem.Varianta 2Tato varianta by představovala změnu oproti Variantě 3 pouze v tom, že by zaváděla nový systém licencování pěstitelů máku setého, kteří by následně makovinu vyvážely do zahraničí za účelem výroby návykových látek. Nesouhlas s touto variantou byl však v rámci procesu konzultace vyjádřen zejména Ministerstvem zemědělství.Varianta 3Varianta 3 představuje řešení uvedených problémů a spočívá v předložení návrhu novely zákona o návykových látkách, která v úplnosti odstraňuje výše nastíněné problémy.·       Dotčené subjektyNávrh novely zákona o návykových látkách se prakticky pouze formálně dotkne osob působících v systému zacházení s návykovými látkami.

3. Vyhodnocení nákladů a přínosůIdentifikace nákladů a přínosů variant řešeníVarianta 1 (nulová) není spojena s žádným finančním přínosem. Naopak její přijetí by mělo za následek nesplnění mezinárodních závazků a následně postih České republiky ze strany orgánů OSN orgánů Evropské unie.Varianta 2 spočívající zejména v zavedení licenčního systému a zachování možnosti produkovat makovinu a vyvážet ji do zahraničí, protože Česká republika makovinu  pro farmaceutické účely nezpracovává. Tato varianta naplňuje veškeré požadavky vyplývající pro Českou republiku z mezinárodních úmluv. Přidělování licencí by však znamenalo určitá administrativní opatření vůči pěstitelům máku setého, pro jejichž zavedení lze obtížně ekonomicky vyčíslit náklady pro stát. Zůstala by sice zachována možnost vývozu makoviny, která byla vyprodukována z licencovaných ploch, avšak v České republice nedošlo ke konsenzu v otázce udělení pravomoci některému ze státních orgánů České republiky k rozhodování o vydávání licencí.Varianta 3 znamená přijetí navrhované právní úpravy, což znamená omezení pěstování odrůd máku setého s obsahem morfinových alkaloidů do 0,8 %. Omezí se zpochybňování bezpečnosti pěstování máku setého v České republice. Zamezí se snaze zahraničních firem pěstovat zde mák setý s vysokým obsahem morfinu v makovině. Zůstane tak zachována kvalita makového semene pro potravinářské účely a dobré možnosti jeho odbytu na zahraničních trzích, včetně ekonomického přínosu podnikatelské sféře a státu. Současně zůstává zachována možnost vývozu makoviny bez akutní nutnosti zavedení licenčního systému. Dočasně tak budou uspořeny náklady státu na zavedení a provoz licenčního systému (náklady nelze odhadnout), na které v současné době nejsou vyčleněny finanční prostředky. Tato varianta však ponechává prostor pro budoucí jednání o určení příslušného správního orgánu pro rozhodování o vydávání licencí tak jak tato povinnost vyplývá z Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961.Konzultace

Otázky týkající se máku setému a makoviny byly konzultovány a jejich řešení bylo navrženo Ministerstvem zemědělství.

Problematika návykových látek byla diskutována se zástupci Policie České republiky,

Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování ČR a na pracovních skupinách Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

4. Návrh řešeníZhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešeníVariantou doporučenou k dalšímu řešení je předkládaný návrh zákona, kterým se mění zákon o návykových látkách, avšak jeho Varianta 3. Jedině legislativními prostředky lze dosáhnout cílů stanovených výše při současném zachování nízkých nákladů.VynucováníOrgánem odpovědným za zvolené varianty řešení bude především Ministerstvo zdravotnictví, které je již podle stávajícího znění zákona o návykových látkách specializovaným odborným správním úřadem pro tuto oblast. Ministerstvo zdravotnictví má zákonem uloženy povinnosti v oblasti kontroly, licencování a udělování sankcí. Dalšími kontrolními orgány budou Policie ČR, Celní správa České republiky a Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Přezkum účinnostiEfektivnost nové právní úpravy bude zkoumána po uplynutí minimálně 12 měsíců ode dne nabytí její účinnosti. Přezkum účinnosti bude provádět Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s dotčenými subjekty, a to z hlediska přínosů nové právní úpravy, zejména z hlediska dosahování cílů sledovaných touto právní úpravou.Kontakty:

Osoba, která zpracovala závěrečnou zprávu RIA:Mgr. Alena Třísková

referent

samostatné oddělení Inspektorát OPL

Ministerstvo zdravotnictví

Tel: + 420-224 972 710, fax: +420-224 915 979, e-mail: alena.triskova@mzcr.cz

Schválil:

Ing. Alena Ondroušková, vedoucí samostatného oddělení

Inspektorát OPL

Ministerstvo zdravotnictví

Tel: + 420-224 972 710, fax: +420-224 915 979, e-mail: ondrous@mzcr.cz

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republikyNavrhovaná právní úprava bude náležet do skupiny právních předpisů upravujících právní podmínky pro naplnění ústavního práva a práva Evropské unie. Návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a právními akty Evropské unieNavrhovaná právní úprava je plně v souladu s Úmluvami OSN, kterými jsou Jednotná úmluva o omamných látkách z roku 1961, Úmluva o psychotropních látkách z roku 1971, Protokol o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 a Úmluva Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988.

Při zhodnocení slučitelnosti byly zohledněny následující předpisy Evropské unie:·       rozhodnutí Rady ze dne 13. září 1999, kterým se definuje 4-MTA jako nová syntetická droga, která musí být podrobena kontrolním opatřením a trestům. (1999/615/JHA),

·       rozhodnutí Rady ze dne 28. února 2002, týkající se kontrolních opatření a trestních sankcí s ohledem na nový druh syntetické drogy PMMA. (2002/188/JHA),

·       rozhodnutí Rady 2003/847/SVV ze dne 27. listopadu 2003, o kontrolních opatřeních a trestních sankcích ve vztahu k novým syntetickým drogám 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 a TMA-2,

·       rozhodnutí Rady 2008/206/JVV, ze dne 3. března 2008 o vymezení 1-benzylpiperazinu (BZP), jako nové psychoaktivní látky, která má podléhat kontrolním opatřením a trestně právním ustanovením,

·       rozhodnutí Rady 2010/759/EU ze dne 2. prosince 2010 o podrobení 4-methylmethkatinonu (mefedronu) kontrolním opatřením.Návrh zákona je s právem EU plně slučitelný.D. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady a dopady na životní prostředí.Bude zamezeno snaze zahraničních firem pěstovat v České republice mák setý s vysokým obsahem morfinu v makovině. Tímto opatřením zůstane zachována kvalita makového semene požadovaná na zahraničních trzích. Jak uvádí Ministerstvo zemědělství, vývoz makového semene představuje příjem ve výši 1,48 mld. Kč ročně v porovnání s příjmem za vývoz makoviny, který dosahuje 23,15 mil. Kč ročně.Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na sociální sféru a nebude mít vliv ani na životní prostředí. Nezakládá nerovnost mezi ženami a muži.

(2) II. Zvláštní část


 


K bodům 1., 2., 4., 5., 8., 10., 11.,21., 22., 25., 26., 28., 34. až 36., 40. až 43., 48. až 50., 52., 53., 66., 70., 71., 78., 82., 91., 93., 94., 98., 102., 104. a 105.

Změnou uvedených ustanovení zákona se sleduje vyčlenění právní úpravy prekursorů drog v samostatné právní úpravě odděleně od zákona.K bodům 3., 46. a 92.

Provedenou změnou má být nově stanoven seznam návykových látek v prováděcím právním předpisu za účelem efektivní a včasné reakce nejen na potřeby orgánů činných v trestním řízení, ale i dalších orgánů státní správy a samosprávy, včetně mezinárodních orgánů dohledu nad legálním obchodem s návykovými látkami.

K bodům 20., 55., 56., 69., 72., 78., 80., 81., 86. až 90., 100., 103., 106. a 107.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Provedenou změnou jsou provedeny nezbytné formulační změny v důsledku novelizace některých ustanovení zákona.K bodům 1. a 2.

Změna předmětu úpravy zákona vychází ze zohlednění problému týkajícího se stávající zákonné úpravy problematiky prekursorů drog. Současná právní úprava této problematiky je nesourodá a nepřehledná, neboť zde dochází k aplikaci jak předpisů Evropského primárního a zejména sekundárního práva v podobě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog, nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi a nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi, v platném znění, tak i stávajících vnitrostátních právních norem, v podobě zákona.

Cílem úpravy je vyčlenění problematiky prekursorů drog k samostatné právní úpravě ve speciálním a samostatném právním předpise tak, aby nedocházelo k prolínání a směšování úpravy návykových látek a prekursorů drog.

K bodu 3.

Provedenou změnou má být nově stanoven seznam návykových látek v prováděcím právním předpisu za účelem efektivního a včasného reagování zejména na potřeby orgánů činných v trestním řízení, ale i dalších orgánů státní a místní správy a samosprávy a mezinárodních orgánů dohledu nad legálním obchodem s návykovými látkami.

K bodu 4.

Provedenou změnou dochází k upřesnění stanovených pojmů včetně léčivých přípravků, které vedle návykové látky mohou obsahovat i prekursor drog, neboť je třeba zajistit, aby i tyto léčivé přípravky spadaly pod definovaný kontrolní režim.

K bodu 5.

Zrušení těchto zákonných ustanovení je důsledkem výše uvedeného vyčlenění problematiky prekursorů drog k samostatné právní úpravě ve speciálním a samostatném právním předpise.K bodu 6. a 41.

Provedenou změnou dochází k upřesnění botanického názvu rostliny máku setého.

Cílem tohoto opatření je snížení administrativní zátěže pro obchodování s makovinou pro okrasné účely s ohledem na použití a objem této komodity.K bodu 7.

Touto změnou dochází k výslovné a jasné deklaraci skutečnosti, že pojmy vývoz a dovoz tak, jak je užívá zákon, se vztahují také na případy vývozu a dovozu makoviny, čímž dochází k odstranění výkladových problémů a nejasností, které v této souvislosti v praxi vznikaly.

bodu 9.

Provedenou změnou se má umožnit, aby návykové látky uvedené v příloze č. 3 a 4  prováděcího právního předpisu (nařízení vlády) byly použity pouze k omezeným vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům vymezeným v povolení k zacházení. Současně má zabezpečit možnost dovozu a dodávání těchto látek pro specializované subjekty (např. soudně-toxikologické laboratoře, vysoké školy, Akademie věd ČR, Policie ČR, Celní správa České republiky). Tímto ustanovením má tak být zabezpečeno, aby látky uvedené v přílohách č. 3 a 4 prováděcího právního předpisu byly jako vysoce společensky nebezpečné pod nejpřísnějším dohledem správních orgánů. Takto provedenou novelou má být umožněno omezené zacházení s návykovými látkami uvedenými v příloze č. 3 a 4 právního prováděcího předpisu, a to pouze k účelům nutně potřebným a vyžadovaným výhradně ve veřejném zájmu.K bodu 11. a 15.

Změnou uvedeného ustanovení zákona se sleduje vyčlenění právní úpravy prekursorů drog k samostatné právní úpravě odděleně od zákona o návykových látkách.

Dále tato změna odstraňuje nepřesnost stávající právní úpravy, podle které by lékárníci nebo farmaceutičtí asistenti pod dohledem lékárníka mohli bez povolení k zacházení připravovat do lékových forem přípravky obsahující návykové látky, které již lékovou formu mají, avšak nikoli návykové látky.K bodu 12., 13., 14. a 33

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se nahrazuje dřívější název pro zařízení ústavní sociální péče nově zavedeným pojmem „zařízení poskytující sociální služby“.

K bodu 14.

Změnou ustanovení se sleduje umožnění veterinárním lékařům předepisovat také léčivé přípravky, a to bez vazby na jakákoli zdravotnická či zařízení sociální péče.

K bodu 16.

Změnou ustanovení § 5 odst. 5 zákona se má docílit pouze deklarování součastného legislativního stavu a odstranění případné právní nejistoty v tomto směru, jelikož procentuální omezení obsahu THC v rostlinách konopí je výslovně uvedeno pouze ve vztahu k pěstování nikoli však k dalším činnostem, což však neodpovídá realitě, jelikož tato procentuální hranice se vztahuje i na další činnosti uvedené v tomto ustanovení. Původní formulace „pro vlákna a semena“ působila legislativní překážku. Provedenou změnou dochází k upřesnění znění uvedeného ustanovení tak, aby byl výklad tohoto ustanovení v souladu s legislativním záměrem zákonodárce a aby bylo zabráněno možnosti zneužití tohoto ustanovení v praxi.K bodu 17.

Změnou ustanovení má být subjektům umožněno aktualizovat údaje na již podané žádosti nebo údaje, které již na základě žádosti jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce.

K bodu 18.

Jedná se o opatření, jímž se má zabezpečit, aby veškeré údaje o osobách, které zacházejí s návykovými látkami a přípravky bez povolení k zacházení, byly zcela aktuální z důvodu, aby dozorčí orgán měl k dispozici aktuální databázi o těchto subjektech.

K bodu 19.

Provedenou změnou je zajištěno zneškodňování návykových látek uvedených v příloze č. 3 a 4 prováděcího právního předpisu subjekty, které tuto činnost mohou vykonávat bez povolení k zacházení za předpokladu splnění zákonných podmínek.

K bodu 20.

Provedenou změnou je zajištěno zachování kontinuity odkazů na jednotlivá zákonná ustanovení.

K bodu 21.

Změnou uvedeného ustanovení zákona se sleduje vyčlenění právní úpravy prekursorů drog k samostatné právní úpravě odděleně od zákona o návykových látkách.

Zákonné povinnosti stanovené ve větě druhé a třetí jsou nově formulovány podrobněji.

K bodům 23., 30. a 44.

Provedenou změnou jsou provedeny nezbytné formulační změny v důsledku novelizace některých ustanovení zákona.

Bezúhonnost je nově upravena v ustanovení § 8a.

Tato změna má charakter legislativně-technický, jelikož primárně odstraňuje diskrepance vzniklé z důvodu novelizace předchozích ustanovení a zároveň odstraňuje duplicitu popisu způsobu, kterým se prokazuje trestněprávní bezúhonnost odpovědných osob, resp. osob žádajících o povolení k zacházení.

V případě, že ve výpisu z Rejstříku trestů bude uveden záznam o dosud nezahlazeném odsouzení ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, správní orgán bude zkoumat, zda uvedené odsouzení souvisí s problematikou zacházení s návykovými látkami nebo přípravky a na základě správního uvážení rozhodne, zda lze na danou osobu nahlížet jako na bezúhonnou. S problematikou zacházení s návykovými látkami nebo přípravky souvisí zejména trestné činy podle stanovení § 274 (ohrožení pod vlivem návykové látky), § 287 (šíření toxikomanie), § 360 (opilství), § 384 (zneužití návykové látky s úmyslem vyhnout se výkonu služby), § 385 (učinění se z nedbalosti nezpůsobilým vykonávat službu v důsledku zneužití návykové látky) a § 388 (zneužití návykové látky s úmyslem vyhnout se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné služby) zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Jak vyplývá z § 2 odst. 5 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, údaje z evidence Rejstříku trestů o právnických osobách, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné. Žadatel však musí sdělit Ministerstvu zdravotnictví údaje nezbytné k vyhotovení výpisu z Rejstříku trestů, které správní orgán k dispozici nemá (zejména rodné příjmení a místo narození).
Změna tohoto zákonného ustanovení je primárně podmíněna změnou ve způsobu posuzování bezúhonnosti žadatelů o povolení k zacházení související s trestně-právní odpovědností právnických osob a zároveň ve způsobu prokazování bezúhonnosti těchto žadatelů. Nově zaváděný systém má zabezpečit ještě vyšší míru jistoty ohledně bezúhonnosti subjektů žádajících o povolení k zacházení, než stávající právní úprava. Zároveň je řešen problém spojený se změnou údajů o osobách, kterým bylo povolení k zacházení vydáno a které byly povinny Ministerstvu zdravotnictví změnu těchto údajů pouze oznamovat, což však v praxi způsobovalo potíže, jelikož nedocházelo k faktické aktualizaci některých zásadních identifikačních údajů na samotném rozhodnutí o povolení k zacházení, což způsobovalo problém při prokazování oprávnění legálně zacházet s návykovými látkami a přípravky. Taktéž se nově zavádí povinnost subjektů, kterým bylo povolení k zacházení vydáno, aby v případě, že dojde ke změně stávajícího povolení, vrátily toto povolení z důvodu odstranění duplicity a možného zneužití de iure neplatných povolení k zacházení.

K bodu 24.

Stávající znění ustanovení je doplněno o výčet příloh, které je třeba doložit k žádosti o vydání povolení k zacházení.K bodu 27.

V případě, že dojde ke změnám zásadních údajů uvedených na žádosti o vydání povolení k zacházení, je třeba, aby osoba podala novou žádost o vydání povolení k zacházení.K bodu 29.

Povinnost vrátit neplatné písemné vyhotovení povolení k zacházení Ministerstvu zdravotnictví do 14 dnů ode dne nabytí právní moci nového povolení k zacházení koresponduje s povinností vrátit písemné vyhotovení povolení k zacházení s prekursory – licenci, vydanou podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004, Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 a Nařízení Komise (ES) č. 1277/2005. Důvodem stanovení této povinnosti je zajištění vrácení písemného vyhotovení povolení (dokumentu) tak, aby osoba oprávněná disponovala vždy pouze platným povolením k zacházení. Povinnost vychází z praktických zkušeností Inspektorátu omamných a psychotropních látek.

K bodu 31.

Jedná se o změnu, která má odstranit bezdůvodnou přísnost kladenou na volbu posuzujícího lékaře a odstranit tak neopodstatněnou represi ve vztahu ke svobodné volbě posuzujícího zdravotníka.K bodu 32.

Sdělení o změně odpovědné osoby Ministerstvu bude nově podáváno na formuláři vydaném Ministerstvem.K bodu 37.

Cílem navrhované legislativní změny je zohlednění podmínek na výdej všech léčivých přípravků s obsahem prekursorů drog kategorie 1 často zneužívaných při nezákonné výrobě metamfetaminu a pervitinu. Důvodem, proč se navrhuje celé nové znění odstavce 1 v § 13 je také uvedení do souladu terminologie používané pro léčebné přípravky se zvláštním právním předpisem, kterým je zákon o léčivech. Přesné uvedení, na které léčebné přípravky se vztahuje předepisování na recept s modrým pruhem a na které ne, zůstává beze změn. Z důvodu přehlednosti se předkládá celé znění odstavce.

K bodu 38.

Jedná se o změnu, která má dojít ke kategorizaci zneškodňovaných návykových látek a přípravků, jakož i odpadu je obsahujících, a zároveň k vymezení podmínek pro udělování souhlasu ke zneškodňování návykových látek a přípravků je obsahujících v souladu se zákonem o odpadech.

Změna reflektuje potřebu výslovně zakotvit povinnost osoby provádějící zneškodnění nepoužitelných návykových látek a přípravků, jakož i odpadu je obsahujícího, sepsat o zneškodnění zápis.K bodu 39.

Při nakládání s nepoužitelnými návykovými látkami a přípravky, jakož i odpadem je obsahujícím je třeba postupovat stejně jako při nakládání s nebezpečnými odpady, a to včetně vedení jejich evidence.

K bodu 45.

Provedená změna má co nejvíce korespondovat s požadavky, které jsou na kvalifikovanou osobu kladeny zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, neboť novelizovaný zákon řeší rovněž problematiku léčiv a je žádoucí mít obdobné požadavky na vzdělání odpovědné osoby, což prokázala praxe uplynulých let.

Změna reflektuje potřebu umožnit ustanovení odpovědnou osobou i osobu, která získala vysokoškolské vzdělání v některém z dalších oborů, které jsou svým zaměřením a studijní náplní plnohodnotné stávajícím oborům, a uměle tak neomezovat okruh výběru potencionálních odpovědných osob více než je nezbytně nutné. Uvedené se týká zejména původně stanovené úzké oblasti specializace chemické technologie, která je v současném návrhu zákona rozšířena na oblast chemie.

K bodu 47.

Tímto se upřesňuje již platný stav za současného výslovného vyjádření podmínek a účelů, za nichž lze rostliny konopí, které mohou obsahovat nejvíce 0,3 % látek skupiny tetrahydrokanabinolů, vyvážet.K bodu 51.

Tímto se upřesňuje již platný stav za současného výslovného vyjádření podmínek a účelů, za nichž lze rostliny konopí, které mohou obsahovat nejvíce 0,3 % látek skupiny tetrahydrokanabinolů, dovážet.K bodu 54.

Provedením této změny se sleduje, aby osoba, které bylo vydáno povolení k dovozu či vývozu, vynaložila veškeré úsilí potřebné k tomu, aby příslušný správní orgán obdržel v případě neuskutečněného vývozu či dovozu návykových látek všechny stejnopisy dovozního či vývozního povolení, které byly za těmito účely vydány, čímž se má předcházet jejich možnému zneužití k neautorizovaným vývozům či dovozům.

Současně se doba, na kterou se vydává dovozní povolení, zkracuje ze 6 na 3 měsíce, a to s přihlédnutím k poznatkům ze zahraniční praxe vydávání dovozních povolení. Rovněž dojde ke zjednodušení zpracování čtvrtletních hlášení pro orgány OSN o dovozu a vývozu návykových látek.

K bodu 57.

Provedenou změnou v § 3 odst. 2 (novelizační bod 9) se má umožnit, aby návykové látky uvedené v příloze č. 3 a 4 prováděcího právního předpisu (nařízení vlády) byly použity pouze k omezeným vědeckým, výzkumným a velmi omezeným terapeutickým účelům vymezeným v povolení k zacházení vydané Ministerstvem zdravotnictví. Jedná se o odborné činnosti, které jsou prováděny na vědeckých a výzkumných pracovištích a jsou zaměřené např. na šlechtění nových odrůd, kultivaci omezeného počtu rostlin konopí pro zachování genofondu, v tomto případě se nejedná o podnikatelskou obchodní činnost za účelem tvorby zisku. Předpokládá se například, že veškeré takto získané rostliny konopí budou v průběhu výzkumných činností zničeny při pokusech, analýzách. Aby tyto vědecké a výzkumné činnosti mohly být vykonávány, je nutné jednoznačně vymezit, co se rozumí vlastním zákazem pěstování konopí.

K bodu 58.

Tímto ustanovením se oproti dosavadní právní úpravě nově stanoví podmínky pro pěstování máku setého (Papaver somniferum L.) v České republice. V současné době se v České republice pěstují odrůdy máku setého se základním určením pro potravinářské využití. Stále častěji se objevuje snaha zahraničních subjektů pěstovat v České republice odrůdy s vysokým obsahem morfinu v makovině pro farmaceutické užití. Pokud by k tomu došlo, mohl by být mák setý zde pěstovaný jen obtížně prezentován mezinárodním organizacím a konkurenčním státům jako určený pro potravinářské využití. Kvalita semene máku setého a možnost jeho vývozu by se snížila. Státu by vznikla povinnost vyšší angažovanosti při kontrole pěstování máku setého, nakládání s makovinou a zajišťování opatření proti zneužívání, než je tomu v současnosti. Návratnost nákladů na opatření, která by v případě ponechání stávající právní úpravy bylo nutné přijmout, nelze očekávat, protože výnos z prodeje makoviny je nízký a ani vyšší obsah morfinu v makovině by výnos výrazně nenavýšil. Naopak zpochybnění kvality máku setého pěstovaného v České republice by mělo závažné ekonomické dopady na pěstitele máku setého za účelem produkce makového semene určeného pro potravinářský průmysl.K bodu 59.

Předmětem zákona bude nově i zneškodnění makoviny, která byla vypěstovaná na území České republiky. Alternativou ke zneškodnění makoviny je možnost jejího vývozu při dodržení všech zákonných povinností.

Nově je zaváděn odpovědný přístup při pěstování a zpracování makoviny, tak aby se minimalizovala možnost jakýchkoliv podezření nebo spekulací, že by mohla být zneužita pro nezákonnou výrobu návykových látek.K bodu 60.

Cílem této změny je snížit administrativní zátěž subjektů, pro něž platí ohlašovací povinnost dle zákona.

K bodu 61.

Cílem této změny je neprodleně oznámit Ministerstvu zdravotnictví navýšení odhadu výroby a dovozu v případě, že vzhledem ke všem okolnostem je zjevné nebo lze důvodně předpokládat, že původní odhad výroby a dovozu bude v příslušném kalendářním roce překročen.

K bodu 62.

Zavedením této povinnosti se sleduje, aby i v případě úmrtí fyzické osoby, která zacházela s návykovými látkami a přípravky, byl zajištěn přehled o jejich pohybu a zamezila se tak jejich zneužití, které v tomto případě hrozí. Z toho důvodu přechází povinnost podat mimořádné hlášení na další subjekty.

K bodu 63.

V rámci vypořádání fakultativního připomínkového řízení byla akceptována připomínka České lékárenské komory, která za účelem snížení administrativní zátěže navrhla,  aby obdobně jako je v § 26 odst. 1 písm. a) bylo umožněno osobám, které v uplynulém roce nezacházely s návykovými látkami, zaslat Ministerstvu zdravotnictví pouze dopis, i osobám provozujícím lékárnu bylo umožněno předávat namísto ročního hlášení za uplynulý kalendářní rok o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 zákona, jakož i přípravků je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 zákona pouze písemnou zprávu.

K bodu 64. a 65.

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv zpracovává hlášení distributorů a spotřebě všech hromadně vyráběných léčivých přípravků a má s distributory dobrou spolupráci. Hlášení by bylo prováděno elektronickou formou podobně jako u hlášení u hromadně vyráběných léčivých přípravků. Po dohodě s lékárenskou komorou by hlášení z lékáren bylo provedeno také elektronickou formou, což by minimalizovalo administrativní zátěž kladenou na tuto ohlašovací povinnost.  

K bodu  67. a 68.

Provedením této změny se sleduje zajištění, že osoby pěstující mák setý nebo rostliny konopí na celkové ploše větší než 100 m2, nebudou pěstovat mák setý nebo konopí neznámé odrůdy a původu, tj. odrůdy máku setého (Papaver somniferum L.), které mohou ve slámě ze suchých tobolek obsahovat více než 0,8% morfinu a konopí, které může obsahovat více než 0,3% látek skupiny tetrahydrokanabinolů.

V posledních několika letech se vedle máku setého vysévaného na jaře dostává do popředí zájmu pěstitelů také ozimý mák. Současné znění § 29 písm. a) zákona stanoví pěstitelům povinnost předávat do konce května příslušného kalendářního roku hlášení o výměře plochy oseté v příslušném kalendářním roce a o odhadu ploch na příští rok. Vhodná doba pro výsev ozimého máku je však v září. S ohledem na skutečnost, že aktuální znění § 29 zákona umožňuje dvojí výklad a v minulosti vznikly určité pochybnosti o tom, kdy mají pěstitelé předávat hlášení o plochách osetých ozimým mákem, považujeme za nezbytné upravit znění § 29 písm. a) zákona takovým způsobem, který by umožňoval jednoznačnou interpretaci podmínek stanovených pro předkládání hlášení.Celní orgány v současné době nemohou zjišťovat způsob zneškodnění sklizené makoviny, jestliže její zneškodňování má proběhnout až po sklizni. Dále platí, že makovina vytříděná od makových semen v rámci finálního dočišťování máku setého obsahuje největší množství morfinu a zároveň představuje zhruba 10-15 % z celkového objemu sklizené makoviny. Proto hrozí poměrně velké riziko nedovoleného nakládání s touto makovinou kvůli atraktivnímu obsahu morfinu. Vzniká tak významný prostor pro nedovolené nakládání se sklizenou makovinou bez možnosti postihu pachatele.

K bodu 72.

Pověření zaměstnanci krajů zařazení do krajského úřadu budou vykonávat kontrolu dodržování povinností vyplývajících z tohoto zákona, pokud nejde o lékárny, a dále pak kontrolu receptů a žádanek s modrým pruhem a zneškodňování odpadů a přebytečných a nepoužitelných návykových látek a přípravků.K bodu 73.

V rámci věcné působnosti vyplývající ze zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, provádějí kontrolu, dohled a plní další úkoly, stanoví-li tak zvláštní právní předpisy celní úřady, je tedy důležité přesně konkretizovat, který orgán Celní správy České republiky dané činnosti provádí.

K bodu 75.

Změnou pojmu „zápis“ na „protokol“ se sleduje odstranění pojmové diskrepance, která v praxi působila potíže zejména v otázce správnosti označování protokolů z provedených kontrol, mezi zákonem a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.

K bodu 76. a 77.

Provedené změny v § 36 odráží zavedení nových povinností pro subjekty podléhající právní úpravě zákona a zároveň i změnu způsobenou vyčleněním problematiky prekursorů drog k samostatné právní úpravě.

Za správní delikt je nově podle ust. § 36 odst. 1 písm. b) považováno nesplnění zákonné povinnosti sdělit Ministerstvu zdravotnictví neprodleně písemně změnu údajů uvedených v žádosti podle ustanovení § 5 odst. 7, což je opatření, jímž se má zabezpečit, aby veškeré údaje o osobách, které zacházejí s návykovými látkami a přípravky bez povolení k zacházení byly zcela aktuální, aby dozorčí orgán měl k dispozici aktuální databázi o těchto subjektech.

Dále jsou nově stanoveny další správní delikty.Změnou těchto ustanovení se reflektuje na změny provedené v  § 36, jelikož se nově stanoví působnost některých správních orgánů pro projednání stávajících i nově zaváděných skutkových podstat správních deliktů.

K bodu 79. a 81.

Výše pokut za správní delikty, kterých se podle ustanovení § 36 odst. 1 a 2 zákona o návykových látkách dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba, jsou stanoveny v souladu s nově stanovenou klasifikací a uspořádáním těchto deliktů v uvedeném ustanovení zákona.

K bodu 83.

Právní úprava přestupků byla upravena v souladu s povinnostmi uvedenými v § 13 odst. 8 zákona.

Důvodem rozšíření § 39 o možnost projednat přestupek za porušení povinnosti podle § 29 odst. 1 písm. a) v blokovém řízení a o možnost uložit blokovou pokutu do výše 5000 Kč je skutečnost, že celní úřady se setkávají s fyzickými osobami, které pěstují mák setý pro vlastní spotřebu na ploše větší než 100 m2, ale zároveň neplní předepsanou ohlašovací povinnost ve smyslu ustanovení § 29 zákona o návykových látkách. Často se jedná o osoby důchodového věku a stupeň společenské nebezpečnosti jejich chování nelze zpravidla považovat za natolik vysoký, aby spáchaný přestupek musel být projednáván ve správním řízení, které je pro všechny zúčastněné strany více zatěžující.

K bodu 84.

Změnou tohoto ustanovení se reflektuje na změny provedené v § 39 odst. 1 a 2. Výše pokut za přestupky se navrhuje 5 000 Kč, 100 000 Kč a 200 000 Kč.

K bodu 85.

Cílem změny je aktualizace původního odkazu vzhledem k novelizaci ustanovení § 40 zákona o návykových látkách. S přihlédnutím k této provedené aktualizaci byla v tomto ustanovení upravena pravomoc k projednávání správních deliktů v prvním stupni pro Ministerstvo zdravotnictví.

K bodu 90.

Jedná se opakované vyjádření zásady, že veškeré příjmy z pokut uložených kontrolními orgány (podle § 34 zákona) jsou příjmem státního rozpočtu.K bodu 95. až 97.

V souladu se zákonem č. 375/2011 Sb. dochází k úpravě terminologie a současně je navrženo posunutí termínu ohlašovací povinnosti pro Celní úřady, což je v souladu s ustanovením § 29 písm. c) zákona.K bodu 99.

Cílem navrženého ustanovení je zajištění, aby bylo Ministerstvo zdravotnictví Státním ústavem pro kontrolu léčiv informováno o kontrolách provedených v lékárnách, a to v přiměřeném časovém horizontu po jejich provedení. Státní ústav pro kontrolu léčiv bude Ministerstvo dále informovat o zahájených správních řízeních vedených na základě porušení povinností stanovených tímto zákonem.K bodu 101.

Doplnění Státního ústavu pro kontrolu léčiv jakožto orgánu I. stupně ve věcech správních deliktů podle zákona, je pouze logickou výslovnou deklarací stávající právní úpravy, jelikož odvolacím orgánem dle předpisů zákona o léčivech a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je Ministerstvo zdravotnictví. Zejména za účelem odstranění nutnosti dovozovat příslušnost Ministerstva zdravotnictví ve věcech odvolání vůči rozhodnutím o pokutách udělených Státním ústavem pro kontrolu léčiv z obecných právních předpisů, je tato změna provedena.

K bodu 108.

Uvedeným ustanovením zákona bude výrazně zjednodušena a urychlena aktualizace seznamu návykových látek tak, aby tento seznam flexibilně reagoval na aktuální stav v oblasti zneužívání těchto látek. Zdlouhavý legislativní proces totiž do velké míry znesnadňuje i s tím související práci orgánů činných v trestním řízení, neboť tyto mohou vést trestní řízení pouze v případech, kdy došlo k nezákonnému nakládání s návykovými látkami, tj. s látkami výhradně zařazenými na seznam návykových látek uvedený v přílohách.

Nemožnost rychlé reakce na zneužívání návykových látek vede mimo jiné i k nedodržování termínů podle požadavků orgánů OSN (180 dnů) pro zařazování nových návykových látek do seznamů návykových látek. Rovněž by nebylo možné zrealizovat rychlé zařazení dalších návykových látek na seznam návykových látek vyplývající z požadavku legislativy Evropské unie o kontrolních opatřeních a trestních sankcích ve vztahu k novým syntetickým látkám.

Navrhuje se proto zakotvení legislativního zmocnění vlády doplnit svým nařízením seznamy návykových látek, což celý proces v případě potřeby takového řešení významně urychlí.

Dále bude neprodleně zajištěna kontrola oběhu těchto látek a jejich regulace v případech bezprostředního nebo i nepřímého ohrožení zdraví.

K bodu 109.

Tato změna reflektuje skutečnost, že seznam návykových látek bude stanoven vládou nařízením (právním prováděcím předpisem) a bude zahrnovat seznamy omamných látek podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách, seznamy psychotropních látek podle Úmluvy o psychotropních látkách a další seznamy látek na základě rozhodnutí orgánů OSN, Evropské unie a vlády České republiky o jejich zařazení z důvodu zajištění řádné kontroly oběhu těchto látek, včetně jejich regulace v případech bezprostředního nebo i nepřímého ohrožení zdraví občanů a pro rychlé konání orgánů činných v trestním řízení. Tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě k návrhu prováděcího právního předpisu, vládního nařízení, záměrem je vytvořit funkční a pružný podzákonný právní předpis, který bude umožňovat pružnější zařazování nových látek do seznamu, neboť lze očekávat, že i v budoucnu bude třeba tento seznam návykových látek nadále rozšiřovat. Je na místě zde uvést fakt, že nové syntetické drogy v sobě skrývají vysoká zdravotní a bezpečnostní rizika spojená s jejich konzumací, rovněž jejich škála je značně široká a dá se tedy očekávat velice časté rozšiřování seznamu návykových látek. Tento trend napříč celou Evropskou unií potvrdila také diskuse k tomuto tématu na neformálním jednání ministrů zdravotnictví členských států EU v polských Sopotech v červenci 2011 v rámci polského předsednictví v Radě Evropské unie. Je třeba se připravit na situaci, že toto neustále doplňování seznamu návykových látek s sebou ponese také zvýšenou administrativní zátěž na Ministerstvo zdravotnictví, a to nejen z pohledu vlastní legislativní činnosti nebo s ohledem na participaci na pracovních skupinách pro zařazení nových návykových látek, ale hlavně z pohledu požadavků na zvýšenou kontrolní činnost a administrativní činnost spojenou s dovozem standardů těchto látek.

K Čl. IITato změna reflektuje skutečnost, že v okamžiku nabytí účinnosti tohoto zákona by se někteří stávající pěstitelé nově zakázaných odrůd dopouštěli správního deliktu. Proto byla pro zákaz pěstování některých odrůd máku setého zvolena uvedená odkladná lhůta.

K části druhé (Změna zákona o Policii České republiky)V rámci vypořádání zásadních připomínek vzešlých z mezirezortního připomínkového řízení byla akceptována zásadní připomínka předložená Policií České republiky včetně tohoto zdůvodnění.

Tato změna reflektuje skutečnost, že v některých situacích nelze v současnosti legálně zlikvidovat zajištěnou drogu. Jedná se především o případy, kdy bylo o věci rozhodnuto způsobem podle § 66 odst. 2 přestupkového zákona (odložením věci) – v těchto případech není rozhodnuto ve věci samé a správní orgán nemůže rozhodnout o zabrání či propadnutí věci. Obdobně problematické situace nastávají rovněž tehdy, pokud o droze není rozhodnuto ani do dvou let od spáchání přestupku nebo pokud nelze určit konkrétní osobu, které by droga náležela. Podle současné právní úpravy tak dochází k tomu, že chybí právní titul pro likvidaci drogy a drogu není možné zlikvidovat.

Na základě výše uvedeného je tedy třeba navrhnout takové řešení, aby bylo možné i v popsaných situacích po provedení potřebných úkonů drogu zlikvidovat tak, jak je tomu již v některých jiných případech (viz § 34 odst. 4 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, kdy policie návykovou látku bez dalšího zničí; popřípadě na základě nepravomocného rozhodnutí o zničení drogy v průběhu řízení dle § 81 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním).

Policii by tak byla po provedení nezbytných kroků (odebrání a analýza vzorků drogy) umožněna operativní a rychlá likvidace drogy, v důsledku čehož by nedocházelo ke hromadění drog v režimových skladech policie a odpadla by složitá a administrativně náročná řízení účelově vedená jen pro získání nabývacího titulu k droze tak, aby mohla být zničena. Přímé zakotvení oprávnění policie k likvidaci drogy „ihned“ (tedy po provedení nezbytných úkonů jako analýza drogy a expertíza), bez ohledu na další správní či jiný postup ve věci, by bylo i ústavně konformní a přiměřené.