Prezidentu republiky prof. Ing. Václavu Klausovi, CSc.

Adresováno vedoucímu kanceláře prezidenta republiky PhDr. Ing. Jiřímu Weiglovi, CSc a vedoucí odboru legislativy a práva JUDr.Daně Římanové

Věc: Důrazné upozornění na hrubou protiprávnost a dopady novel zákonů známých jako „konopí do lékáren“ schválených - i přes naše opakovaná upozornění parlamentním i senátním výborům - Senátem a žádost o zajištění prevence enormních škod ČR odmítnutím podpisu prezidenta republiky pod uvedené novely zákonů pro nesoulad s právem ČR, EU i OSN

Vážený pane prezidente

V nejbližších dnech dostanete k podpisu novely zákonů známé jako „konopí do lékáren“.
Chceme věřit, že zákonodárci byli vedeni ušlechtilými myšlenkami, nicméně uvedené  novely způsobí pravý opak toho, co od nich odborná a laická veřejnost očekávala: zpřístupnit nemocným léčivé konopí a podpořit výzkum, ve kterém má či spíše měla právě ČR řadu světových prvenství. Důsledkem novel dojde nejen k cenové nedostupnosti léčivého konopí pro nemocné a naprostému zastavení výzkumu, ale též enormnímu rozvoji drogového dealerství tzv. marihuany a jejich extraktů, které, jak jsme ve výzkumném programu „Konopí je lék“ opakovaně ověřili, jsou mnohdy velmi toxické. Nemocní lidé se stanou ještě větší obětí černého trhu, mládež bude ve vyšším ohrožení než dnes, škody na soukromých a veřejných rozpočtech jsou v řádu miliard korun.

Obracíme se na Vás s doložením právní argumentace neplatnosti těchto novel, neboť jsou v hrubém rozporu s právem, OSN, EU i samotné ČR.

OSN a EU právo: Předmětné novely jsou v hrubém rozporu s rozsudky Soudního dvora Evropské unie C -194/ 94, C-390/99, C‑267/03, C-20/05 týkající se neúčinnosti národní právní normy s povahou technického předpisu, není-li nejprve notifikována dle zákonné povinnosti směrnice 98/34 ES, což se nestalo jak u novely zákona o léčivech, tak u novely zákona o návykových látkách, která byla parlamentem dramaticky pozměněna (stejně tak není notifikováno vládní nařízení, které pro účely trestního zákoníku specifikuje rostlinu konopí a měření obsahu účinných látek v konopí). Pokud není právní norma notifikována, je neúčinná a nelze ji vymáhat, což výše uvedené rozsudky SDEU opakovaně potvrdily v civilních i v trestních kauzách.

Právo ČR: Předmětné novely jsou v hrubém rozporu s řadou ústavních principů zakotvených v Listině základních práv, zákonem o zdraví lidu, trestním i občanským zákoníkem a podstatou zákona o léčivech, kdy se nikoliv odborný subjekt, ale ČR stane oficiálně největším dealerem drog - léčiv.
Toto dokládáme např. nálezem Ústavního soudu ze dne 18. 11. 2008 sp.zn. II. ÚS 254/08, tak judikátem Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 3 Tdo 52/2008, což plně odpovídá rozsudkům SDEU C‑137/09 a C 59/11 dokládajícím jak právo občanů EU pěstovat a zpracovávat konopí k léčebným a výzkumnickým účelům, tak právo občanů pěstovat, šlechtit a obchodovat původní odrůdy rostlin.

Vážený pane prezidente,
žádáme Vás laskavě, abyste předmětné novely vrátil parlamentu k přepracování.
S ohledem na vážné negativní dopady předmětných novel na ČR je upozornění prezidentu republiky zasláno jako otevřený dopis v rámci projektu „Diag Human Cannabis“ nevládních organizací Open Royal Academy, Art Language Factory a Sdružení na podporu vzniku a existence „Olomoucké nadace filantropů a mecenášů“

S přáním pevného zdraví a stálé pohody

Dušan Dvořák, MMCA, odborný garant výzkumu „Konopí je lék“

V Olomouci 31.ledna 2013