Národní protidrogová centrála odpovídá na dotazy Open Royal AcademyNejprve uveďme 12 stížnost policejnímu prezidentovi od roku 2009 s žádostí o policejní ochranu a odpověď ředitele Národní protidrogové centrály Jakuba Frydrycha, kterou raději nekomentujeme, leč právně řešímeČTS: NPC-711/ČJ-2012-220NPC                                                            Praha 28. ledna 2013

                                                                                                         

                                                                                                                      Počet listů: 3

                                                                                                                     

                                                                                                                     Open Royal Academy

Tylova 963/2

779 00  Olomouc

k rukám  p. Radomíry Dvořákové,

                   Jany Dvořákové,

                   Mgr. Dušana Dvořáka,

                   Ing. Františka Dvořáka

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – sdělení

            Dne 18. ledna 2013 nám byla cestou Preventivně informačního odboru kanceláře Policejního prezidia ČR postoupena k vyřízení Vaše písemná žádost ze dne 12. ledna 2012 (skutečné datum uvedené v závěru žádosti obsahující i stížnost postup služebních funkcionářů Policie ČR) o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které se vztahují k právnímu režimu nakládání s rostlinou konopí a k dalším souvisejícím otázkám upraveným zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. Současně jsme obdrželi i Vaši žádost ze dne 17. ledna 2013 obsahující doplňující dotaz pod č. 13.            Vzhledem k tomu, že se Vámi požadované informace v části č. II. pod body 1- 12 a v doplňující žádosti pod č. 13 týkají nejen působnosti Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky (dále jen „NPC“), Ministerstva zdravotnictví a dalších složek Policie České republiky (Kriminalistický ústav, krajská ředitelství PČR), NPC  se bude z hlediska působnosti vyjadřovat jen k příslušejícím dotazům.

   K dotazu pod č. 1 uvádíme, že Vámi kladený požadavek na zajištění policejní ochrany výzkumu „Konopí je lék“ je naprosto neadekvátní a nemá žádnou oporu v právním řádu ČR. Výzkum, který je prováděn a interpretován Vaší společností, není často v souladu se zákonem a takové jednání je v příkrém rozporu s právními normami a nelze jej společensky tolerovat. Upozorňujeme na skutečnost, že Policie ČR jako orgán vymáhající právo, je povinna postupovat jen v souladu se zákonem a nemůže tento absurdní požadavek spočívající v toleranci protiprávního jednání akceptovat.    K dotazu č. 2 Vám sdělujeme, že jej ve smyslu ust. § 14 odst. 5 písm. c) odkládáme, neboť Vámi zde uvedené informace jsou zavádějící, nezakládají se na pravdě, což bylo již doloženo vyjádřením k totožnému dotazu směřujícímu NPC  v listopadu a prosinci 2012. Uvedeným sdělením již Vaše sdružení nepochybně disponuje, neboť byly adresovány Vaším členům Mgr. Dušanu Dvořákovi a Ing. Františku Dvořákovi.     K dotazu č. 3 uvádíme, že šetření ve věci Mgr. Dušana Dvořáka pro podezření z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dle § 283 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že dne 4.12.2009 v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze předal ministryni zdravotnictví ČR konopné produkty, jež obsahovaly THC nad zákonnou normu, bylo dne 28.6.2010 policejním orgánem NPC SKPV PČR ve smyslu ust. § 159a odst. 1 trestního řádu odloženo, za využití tzv. materiálního korektivu v podobě zásady subsidiarity trestní represe. Jedním z důvodu bylo i tehdejší probíhající trestní řízení před Okresním soudem v Prostějově pro obdobný trestný čin.    K dotazu č. 4 a č. 5 Vám sdělujeme, že je v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., odkládáme, neboť nespadají do působnosti NPC. Pokud Váš zájem o sdělení požadovaných informací nadále trvá, doporučujeme obrátit se na PČR Kriminalistický ústav Praha, do jehož působnosti předmětná problematika spadá.      Dotaz č. 6 je interpretačně značně nesrozumitelný a vychází z vlastního mylného a účelového výkladu právních norem týkajících se problematiky návykových látek. Trestněprávní postih neoprávněného nakládání s omamnými a psychotropními látkami je zcela zřetelně upraven v příslušných ustanoveních zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (§ 283 až § 288) a svou oporu nachází v dalších souvisejících právních předpisech (zák. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, nařízení vlády č. 467/2009, 454/2009 a 455/2009), na něž je odkazováno v ust. § 289 trestního zákoníku.     K dotazům č. 7 a č. 8 – zde upozorňujeme, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, v ust. § 15 písm.e) hovoří o zákazu získávání opia z máku setého, nikoliv o zákazu získávat konopnou pryskyřici z rostliny konopí, jak se již opakovaně objevuje ve Vašich žádostech, na což jsme v předchozích odpovědích upozorňovali ! Zákaz  získávat konopnou pryskyřici a látky ze skupiny tetrahydrokanabinolů z rostliny konopí (rod Cannabis) je pak stanoven v § 15 písm.f) uvedeného zákona. § 24 písm.a)  pak zakazuje pěstovat odrůdy konopí, které by mohly mít obsah THC vyšší než 0,3 % . V případě, že je konopí pěstováno na ploše větší než 100 metrů čtverečních, podléhá ohlašovací povinnosti orgánům celní správy. Pokud občan pěstuje tzv. technické konopí (obsah do 0,3 % THC) na ploše menší než je stanoveno pro ohlašovací povinnost, nedopouští se protiprávního jednání uvedeného v ust. § 283, § 284 nebo § 285 trestního zákoníku, je však povinen prokázat jeho původ, tedy že se jedná o semena nebo rostliny tzv. technického konopí.  Pro bližší dotazy se obraťte na příslušné orgány Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Generální ředitelství cel ČR, případně Kriminalistický ústav Praha.  

      K dotazům č. 10 a č. 11 Vám sdělujeme, že tyto v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., odkládáme, neboť nespadají do působnosti NPC. Pro fundovanou odpověď doporučujeme vznést dotaz na Ministerstvo zdravotnictví ČR, do jehož gesce zákona č. 167/1998 Sb. spadá.     K dotazu č. 12 uvádíme, že jej v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., odkládáme, neboť nespadá do působnosti NPC.        K dotazu č. 13 k rozporu mezi průměrnou hodnotou THC v marihuaně zadržené v roce 2011 Policií ČR, kde Kriminalistický ústav Praha uvádí hodnotu 11% THC a Výroční zpráva ve věcech drog za rok 2011 sestavovaná Úřadem vlády České republiky stanoví hodnotu 16% lze říci, že hodnoty uváděné Kriminalistickým ústavem Praha vycházejí ze znaleckých zkoumání prováděných toliko v jejich působnosti, výroční zpráva pak obsahuje průměrné hodnoty THC zjištěné v celé České republice, tj. zahrnující i znalecká zkoumání i odborná vyjádření prováděná nejen Kriminalistickým ústavem, ale i Odbory kriminalistické techniky příslušných krajských ředitelství Policie České republiky.

Vyřizuje:

pplk. Mgr. Hana Tošnarová

                                                                                                                    

                                                                                vrchní rada plk. Mgr. Jakub FRYDRYCH

                                                                                                                ředitel