Okresnímu soudu v Prostějově

Nejprve uveďme rozsudek Okresního soudu v Prostějově, který na podnět Okresního státního zastupitelství v Prostějově obnovil trestní řízení odsouzeného Dušana Dvořáka za "sklizeň 2009". 
Soud přisvědčil OSZ osvobodit Dušana Dvořáka pro jeho údajnou nepříčetnost. 
Pod rozsudkem OS je uvedena marná žádost Dušana a Radomíry Dvořákových Okresnímu soudu v Prostějově o obnovu trestního řízení z důvodu, že se trestný čin nestal. 
Pod touto žádostí je pak uvedena stížnost na (čtvrté) obvinění Dušana Dvořáka za "sklizeň 2012".   
Okresnímu soudu v Prostějově
Na vědomí:
Okresní státní zastupitelství v Prostějově a Policie ČR v Prostějově


Věc: Žádost v souladu s § 280 zákona č. 141/1961 Sb o obnovu řízení 2 T 104/2010 ve prospěch Mgr. Dušana Dvořáka a Mgr. Radomíry Dvořákové, zakladatelů výzkumu „Konopí je lék“ V souladu s § 278 zákona č. 141/1961 Sb. podáváme žádost na obnovu řízení, kdy podáváme nové důkazy, které nemohly být v rámci 2 T 104/2010 uplatněny a které dokládají, že jsme de iure nemohli být trestněprávně řešeni, natož souzeni, nesměly nám býti zabaveny majetky a způsobeny škody nejen materiální.1)     Rozhodnutí ÚNMZ z 11.3.2013 (odpovědného úřadu v ČR) dokazující porušení povinnosti ČR v notifikaci technických předpisů ustanovení zákona o návykových látkách,  zákona o léčivech a vládního nařízení, které pro účely trestního zákoníku definuje konopí k obchodní činnosti dle povinnosti směrnice 98/34/ES. Z uvedeného vyplývá, že rovněž ještě v roce 2013 nejsou právní normy notifikovány v souladu s právem Unie a je tedy právně nemožné i v roce 2013 dávat OS v Prostějově souhlas policii (a OSZ schvalovat požadavek) s další konfiskací výzkumnické farmy v Ospělově.

2)     Usnesení ministra zdravotnictví z 13.3.2013 potvrzující nenotifikaci novelizací zákona o návykových látkách dle povinnosti 98/34/ES od vstupu do EU, viz strana 5, bod 6.

3)     Rozhodnutí ředitele Kriminalistického ústavu z ledna a února 2013 a Krajského policejního ředitelství Jihomoravského kraje z března 2013, které dokládají, že Policie ČR měří THC v konopí od vstupu do EU (od roku 2004) u pěstitelů konopí do 100 m2/občana  jak v rozporu s trestním zákoníkem (viz vládní nařízení k trestnímu zákoníku k rostlině konopí platné od ledna roku 2010), tak v rozporu se zákonem o návykových látkách (viz níže evropská metodika), kdy nejenže není uveden pro policii zákonem stanovený postup standardizovaného způsobu měření THC v konopí a postup policie je činěn ad hoc, ale i v rozhodnutích policie doložený doporučený postup měření THC je v hrubém rozporu s evropskou metodikou pro pěstitele konopí (viz §§  5,odst 5 a 29 zákona o návykových látkách), která žádá měřit nejméně 50 ks rostlin, nejméně 30 cm velký vzorek z každé rostliny a konopí sklizené nejpozději do 10 dne do odkvětu, což policie vždy absolutně a flagrantně porušila a extrémně tím navyšovala obsah THC v zkonfiskovaném konopí (kromě toho, že policie s ignorancí OSZ v Prostějově nepravdivě uvedla více než desetinásobně menší objem zkonfiskovaného konopí, údajně pouze 25 kg namísto cca 300 kg). Souzen a dokonce odsouzen však může být člověk toliko na základě zákona, nikoliv neveřejné a navíc zcela svévolné konané metodiky.Okresnímu soudu podáváme přílohy v kopii, pro ostatní zúčastněné jsou přílohy uvedeny v oscanovaných originálech v dokumentaci k šetření České republiky Evropskou komisí za porušení práva Společenství na adrese http://evropskakomise.blogspot.cz/ jako přílohy 3,6 a 7 Kapitoly 2. Kapitola 2 pak podává hlubší právní vhled do problematiky směrnice 98/34/ES, zejména doporučujeme body 3 a 4.K veřejnému jednání stanovenému Okresním soudem v Prostějově na 17.května 2013 sdělujeme, že naše advokátka je mimo ČR a žádáme tímto laskavě soud o nový termín projednání. Rovněž žádáme soud předvolat jako svědka Mgr. Thomase Mullera (identifikační údaje jsem již zaslali), který soudu vysvětlí evropské právo a směrnici 98/34/ES.V Olomouci dne 19.4. 2013Dušan Dvořák a                                                                   Radomíra Dvořáková Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, bytem Tylova 2, 779 00 Olomouc, vedoucí výzkumu „Konopí je lék“.
Policie ČR Olomouckého kraje SKPV

Újezd 12, 796 77 ProstějovVěc: Stížnost proti obvinění usnesením KRPM-98128-67/ TČ-2012-141271 ze dne 18.4.2013 obdržené dne 22.4.2013I. zákonnost odmítnutí obhájce

V souladu s trestním řádem a s ohledem na níže uvedené odmítám obhájce.II. netrestnost skutku dle evropského práva

– obchodní činnost konopných léčiv

K níže uvedené právní argumentaci jsem opakovaně doložil důkazy do spisu a opětovně policii a státní zastupitelství upozorňuji, že od vstupu ČR do EU nebyly zákonná ustanovení s povahou technické předpisu novelizacemi zákona o návykových látkách, zákona o léčivech a trestního zákoníku (resp. vládního nařízení, které pro účely trestního zákoníku definují legalitu konopí k obchodní činnosti) notifikovány Evropské komisi dle povinnosti směrnice  98/34/ES a dané zákonné ustanovení, dle kterého jsem viněn, je dle č. 8 směrnice 98/34/ES právně neúčinné - nevymahatelné. Nezbytnost respektovat evropské právo k směrnici 98/34/ES opakovaně potvrdil Evropský soudní dvůr nejen v civilních sporech C -194/ 94 (CIA Security Internatinoinal SA vs. Signalson SA, Securitel SPRL) a C-390/99 (Canal Satélite Digital), Soudní dvůr EU nenotifikaci směrnice 98/34/ES aplikoval i v trestních věcech jako je C‑267/03 (Lindberg) nebo C-20/05 (Schwibbert). Opětovně připomínám již doložené důkazy v Rozhodnutí ÚNMZ z 11.3.2013 (odpovědného úřadu v ČR) dokazující porušení povinnosti ČR v notifikaci výše uvedených zákonů dle směrnice 98/34/ES.

Z uvedeného vyplývá, že rovněž ještě v roce 2013 nejsou právní normy notifikovány v souladu s právem Unie a je tedy právně nemožné i v roce 2013 dávat OS v Prostějově souhlas policii (a OSZ schvalovat požadavek) s další konfiskací výzkumnické farmy v Ospělově.

Dalším důkazem je již do spisu doložené Usnesení ministra zdravotnictví z 13.3.2013 potvrzující nenotifikaci novelizací zákona o návykových látkách dle povinnosti 98/34/ES od vstupu do EU, viz strana 5, bod 6. Uvedené důkazy rovněž najdete v oscanovaných originálech v dokumentaci k šetření České republiky Evropskou komisí za porušení práva Společenství jako přílohy 3 a 7 Kapitoly 2 na adrese http://evropskakomise.blogspot.cz/. Kapitola 2 podává hlubší právní vhled do problematiky směrnice 98/34/ES, zejména doporučuji body 3 a 4. Pokud státní zastupitelství skutečně hájí a ctí zákony a neignoruje § § 2 (1) a 24 (1-3) zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství a současně nerozumí evropskému právu, je ze zákona povinno nejprve prostřednictvím soudu položit předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU (viz Článek 267 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, viz nález ÚS 1009/08 ze dne 08.01.2009.ve věci Pfizer, body 22 a 30).

Text otázky SDEU: Lze občany vinit z protiprávního jednání, kterého se mohou dopustit nesplněním normy, která nebyla v souladu se směrnicí 98/34/ ES řádně notifikována v souladu s právem Unie, pokud občané a společnosti spolupracující na výzkumném programu „Konopí je lék“, o splnění dané normy prokazatelně požádali? III. netrestnost skutku dle evropského a českého práva

– netrestnost výzkumu a terapie konopím

Rozsudek SDEU C‑137/09 (Josemans, body 36 - 38) a Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 3 Tdo 52/2008 (právní rozklad - Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008) jednoznačně dokládají, že pěstování a zpracování konopí k terapii a výzkumu není trestným činem, což mimo jiné odpovídá i §§ 28 a 31, odst. 1 zákona č. 40/2009, trestní zákoník a je v naprostém souladu s §§ 8 a 9 a čl. II. a II zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Konopí bylo pěstováno a zpracováno v souladu s §§ 5.odst. 5 a 29 zákona č. 167/1998 Sb, o návykových látkách. Dále odkazuji na reference na http://www.cannabis-research.blogspot.cz/ a do spisu opakovaně doloženou vysokou odbornost Dušana Dvořáka a rozpor jednání policie s důsledky ve spáchaných zločinech na nevinných lidech s 12, odst. 2 zákona č. 40/2009, trestní zákoník ve vztahu k jednání Dušana Dvořáka, které je společensky prospěšné, nikoliv škodlivé.IV. netrestnost skutku dle evropského a českého práva

– nezákonnost měření THC v konopí policií

Od vstupu do EU je občanům povoleno bez jakéhokoliv hlášení úřadům pěstovat a zpracovávat konopí k účelům vědeckovýzkumným-pokusnickým do 1 aru pěstitelské plochy. Od pěstitelské plochy nad 100m2/občana se pěstování hlásí celní správě. Viz § 29 a 5,odst 5 zákona o návykových látkách. U pěstitelů konopí se k měření THC v konopí používá evropská metodika uvedená v příloze č.1.Nařízení ES č. 1122/2009 s měřením konopí na THC z minimálně 50 kusů rostlin konopí, minimálně 30 cm dlouhých samičích vrcholíků a nejpozději měřených na THC do 10 dne od tvorby semene. Jak je doloženo v zprávě OKTE, policie však (opakovaně) měřila THC jen z dílčích drobných částí vrcholíků (pravděpodobně z nejzralejších částí) avšak vždy z rostlin, které byly po 10 dnu po odkvětu, což evropská metodika zakazuje, neboť po 10 dnu po odkvětu se obsah THC ve vrcholíku navyšuje nad zákonnou mez! To dokazuje, že zákonem definované legální odrůdy konopí, které byly policií v Ospělově na výzkumnické farmě v 30.8.2012 zajištěny (viz spis, viz certifikáty) vykazovaly nadlimitní obsah THC, což je pochopitelné, protože policie při měření THC postupovala v rozporu se zákonem. Jak je doloženo v příloze 6 kapitoly 2 v šetření ČR Evropskou komisí za porušení práva Společenství na adrese http://evropskakomise.blogspot.cz/, policie nemá žádné zákonné, ani dokonce metodicky závazné ustanovení k měření THC a měří THC v konopí zcela svévolně. Občané však mohou být kráceni na svých právech toliko na základě zákona, ne postupů policie ad hoc!  Navíc § 2 ZoNL definuje rostlinu konopí jako celou nadzemní část rostliny včetně vrcholíku, nelze tedy měřit THC pouze z květu, ale z rozemletého vzorku celé nadzemní části rostliny!


V Olomouci 23.4.2013                                                     Dušan Dvořák