Zastavení kriminalizace výzkumuZe spisu 2 T 104/2010 l k zastavení kriminalizace výzkumu „Konopí je lék“ – přílohy odvolání ke Krajskému soudu v Brně 3 To 25/2011

……………………….

Vedení evidence léčivého konopí:

Vyhotoveno na podkladěa) žádosti kolegy Mgr. Dušana Dvořáka, a to pro účel odvolacího řízení pod č.j. 3 To 25/2011 u Krajského soudu Brno, resp. k doplnění odůvodnění k odvolání proti rozsudku Okresního soudu Prostějov ve věci 2T 104/2010-352b) souhlasu zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, a to

  • za společnost pro sociální ekologii Art Language Factory, o.s. Mgr. Dušan Dvořák, statutární zástupce od 14. července 2009, www.artlanguage.org  
  • za bezbariérovou společnost Ateliér ALF, o.s., Mgr. Zbyněk Kopřiva, statutární zástupce od 21.října 2010, www.atelieralf.eu
  • za odbornou společnost Konopí je lék, o.s., MUDr. Radek Matlach, statutární zástupce od 19. ledna 2011, www.konopijelek.cz 

(dále zřizovatelé), a se souhlasem dozorčích rad zřizovatelů Edukativní konopné kliniky zastoupených společně Mgr. Jaroslavem Kabilkou, a s těmito dispozicemi: Zřizovatelé Edukativní konopné kliniky, Bořivojova 90, 130 00 Praha – Žižkov,

-          dávají souhlas kolegovi Mgr. Dušanu Dvořákovi, narozenému 12.1.1962, aby pro jím uvedený účel předložil informace týkající se evidence léčivého konopí do 18. srpna 2009  

-          ukládají paní Mgr. Radomíře Dvořákové, aby v součinnosti s panem Mgr. Dušanem Dvořákem potřebný dokument vyhotovila, a zmocňují ji stvrdit dokument svým podpisem za zřizovatele. Zřizovatelé dále souhlasí, aby Mgr. Dvořák dodal soudu rovněž další vhodné dokumenty kliniky (např. analýzy léčivého konopí a masti Kriminalistickým ústavem Policie ČR a Národní protidrogovou centrálou Policie ČR) ilustrující úkony související s evidencí nakládání s léčivým konopím.….. opakovaně upozorňujeme, že v rozsudku OS Prostějov ze dne 27. října 2010 je uvedeno namísto cca 310 kg léčivého konopí z úrody roku 2008 a 2009 pouze cca 25 kg, což neodpovídá skutečnosti a je v hrubém rozporu s doložitelnými fakty (vč. fotodokumentace ze zásahu v Ospělově, záběrů ČT, TV NOVA, fotodokumentace ČTK a MF Dnes a Policie ČR). Zásadně trváme na vydání tohoto majetku, resp. jeho plnohodnotného ekvivalentu (konopí bylo orgány sklizeno nedozrálé).


V Ospělově dne 28.února 2011                          Mgr. Radomíra Dvořáková

Doplněk k odůvodnění k odvolání, na podkladě jednání ve věci 3 To 25/2011 u KS Brno dne 16.2.2011.

A. K posuzování mé činnosti, oprávněnosti žaloby a řízení
Jak jsem již jednoznačně doložil, nelze na mne nahlížet jako na osobu, která se dopustila trestného činu, resp. na jejíž konání by bylo relevantní uplatnění Trestního zákoníku, a závěr OS Prostějov k 2T 104/2010-352, že jsem spáchal zločin, a to tím, že jsem neoprávněně vyrobil, jinému opatřil a pro jiného přechovával omamnou psychotropní látku, je z více důvodů zcela irelevantní. K tomu mimo mnou již v řízení a v odvolání uvedené důvody doplňuji:
1. OS Prostějov se v rozhodnutí odvolává na Úmluvu o psychotropních látkách (Vyhláška č. 62/1989 Sb.). Ta však byla přijata s cílem omezit zneužívání těchto látek, nikoliv léčení se jimi - viz Preambule: „Strany, ve snaze pečovat o z draví a blaho lidstva, … uznávajíce, že používání psychotropních látek k lékařským a vědeckým účelům je nezbytné a že možnost opatřit si je by neměla být nepřiměřeně omezována,…“. Avšak stav v ČR, jak jsem doložil, je takový, že možnost opatřit si konopí pro léčení není jen nepřiměřeně omezována, ale přímo znemožněna. 
2. Činnost moje jakož i společnosti Konopí je lék, o.s. je v souladu s právy občanů ČR, a ve vztahu k jiným osobám (kromě osvěty apod.), resp. ve věci zpřístupnění léčby konopím je plněním povinností občana, které jsou mu uloženy Zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (viz dále citace). Je navíc vykonávána v kritické situaci, a to situaci, kdy stát sám tohoto Zákona (jakož ani Ústavy ČR a LZPS, Úmluvy a dalších právních norem) ve vztahu k podstatě věci – možnosti léčit se konopím – zjevně potřebně nedbá, a kdy přístup odpovědných orgánů je přímo výsměchem článku III. Tohoto Zákona (pohotové uplatňování výsledků vědeckého výzkumu v praxi).
Dále tvrzení v Odůvodnění Rozsudku OS Prostějov ve věci 2T 104/2010-352 (str. 7), že „… soud došel k závěru, že pěstované konopí nesloužilo jen k lékařským účelům…“ je naprosto zmatečné, protože
- nelze vyvozovat vinu z presumpce, že konopí teoreticky mohlo být využito jinak než k léčení se (což měl soud zřejmě na mysli), což je samozřejmě možné (například i k čištění půdy či vytápění), a pokud snad měl soud na mysli, že jsem já konopí využíval k záměrnému šíření toxikomanie (zneužívání), pak žádný takový důkaz nebyl předložen. Naopak, veškeré důkazy vč. svědeckých výpovědí svědčí proti tomu.
- nevykonávám lékařskou praxi jakož ani Konopí je lék, o.s. není zařízením zřízeným za účelem poskytování lékařské péče, a využití k lékařským účelům nastává až u osoby, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky závažné poruchy zdraví (a k ověření tohoto byly nastaveny mechanismy, jak již bylo doloženo).

Dle Zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:


- Čl. II Péči společnosti o zdraví lidu musí odpovídat snaha každého jednotlivce žít zdravě a vyvarovat se vlivů škodlivě působících na jeho zdraví. Zároveň má každý občan napomáhat dobrému vývoji zdraví svých spoluobčanů, a proto aktivně přispívat k vytváření zdravých podmínek a zdravého způsobu života a práce.

- Čl. III K hlavním předpokladům péče o zdraví lidu patří stálý rozvoj vědy a techniky a pohotové uplatňování výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Věda proto musí v předstihu zajišťovat dostatek potřebných poznatků a uplatňovat je na všech úsecích národního hospodářství, jejichž činnost má vliv na zdraví lidu.

- § 8 Občané se aktivně podílejí na zabezpečování péče o zdraví lidu zejména tím, že
a) uplatňují při své činnosti hygienické zásady a spolupracují na opatřeních k ozdravění životních podmínek,
b) dávají podněty ke zlepšení péče o zdraví lidu, upozorňují na hygienické závady a projednávají opatření k rozvoji zdraví lidu,

- § 9 (4) V zájmu svého zdraví a zdraví spoluobčanů je každý povinen
b) poskytnout nebo zprostředkovat nezbytnou pomoc osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky závažné poruchy zdraví,

3. Jsem přesvědčen, že Státní zastupitelství, resp. státní zástupce a návazně OS Prostějov nenaplnili v dostatečné míře a řádným způsobem Ústavou a příslušnými zákony systému veřejné správy ČR jim udělené povinnosti a pravomoci, když věc řádně a nestranně nešetřili, což dokazuje mj. skutečnost, že souvislost posuzované činnosti s požadavkem plnění povinností občana dle Zákona 20/66 Sb. a v souvislosti se skutečným stavem v ČR (vč. aplikace jiných právních norem a Úmluvy) nebyla vůbec brána v potaz. Lze proto důvodně předpokládat, že skutečnosti nebyly dostatečně zkoumány, a bylo vycházeno z presumpce viny. Jeví se pravděpodobné, že pod vlivem převládajícího, ale bohužel nepravdivého veřejného mínění či vlivu sdělovacích prostředků, jakož i v důsledku neplnění povinnosti soustavného vzdělávání se. Nejméně státní zástupce tím flagrantně porušil svou roli a povinnosti v systému veřejné správy ČR, ale i lidská práva a svobody má a dalších osob.K tomu dle Zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství:

- § 1 (1) Zřizuje se státní zastupitelství jako soustava úřadů státu, určených k zastupování státu
při ochraně veřejného zájmu
ve věcech svěřených zákonem do působnosti státního zastupitelství…

-  § 2 (2): Státní zastupitelství při výkonu své působnosti dbá, aby každý jeho postup byl v souladu se zákonem, rychlý, odborný a účinný; svoji působnost vykonává nestranně, respektuje a chrání přitom lidskou důstojnost, rovnost všech před zákonem a dbá na ochranu základních lidských práv a svobod.

- § 23
(1) Státní zástupce výkonem své funkce zajišťuje působnost státního zastupitelství; jím provedené úkony jsou považovány za úkony státního zastupitelství.

- § 24

(1) Státní zástupce je při výkonu své funkce povinen odpovědně plnit své úkoly a respektovat přitom zásady, které zákon pro činnost státního zastupitelství stanoví; zejména je povinen postupovat odborně, svědomitě, odpovědně, nestranně, spravedlivě a bez zbytečných průtahů. Jakýkoli vnější zásah nebo jiný vliv, jehož důsledkem by mohlo být porušení některé z těchto povinností, musí odmítnout.

(2) Státní zástupce je při výkonu své funkce, ve svém osobním životě i při výkonu svých politických práv povinen vystříhat se všeho, co by mohlo vzbuzovat důvodné pochybnosti o dodržování povinností uvedených v odstavci 1, ohrozit vážnost funkce státního zástupce nebo vážnost státního zastupitelství anebo ohrozit důvěru v nestranný a odborný výkon působnosti státního zastupitelství nebo státního zástupce. Státní zástupce zejména
a) ve výkonu své funkce se nesmí nechat ovlivnit zájmy politických stran, veřejným míněním nebo sdělovacími prostředky,
b) svoji funkci musí vykonávat nezaujatě a bez ekonomických, sociálních, rasových, etnických, sexuálních, náboženských nebo jiných předsudků a ve vztahu k osobám, s nimiž při výkonu své funkce jedná, se musí zdržet projevů osobních sympatií, náklonnosti nebo negativních postojů,
c) nesmí umožnit, aby funkce státního zástupce byla zneužita k prosazování soukromých zájmů,

(3) Státní zástupce je povinen dbát soustavným vzděláváním o prohlubování svých odborných právních a dalších znalostí potřebných pro řádný výkon funkce. 

SHRNUTÍ k bodům 1. až 3:

Opakovaně a jednoznačně jsem doložil, že činnost má stejně jako existence a poslání Konopí je lék o.s. a aktivity, které společnost vykonává, včetně předaných podnětů ke zlepšení péče o zdraví lidu, a včetně toho, že pěstuje a jinak získává konopí, dle potřeb k naplňování poslání a zákona jej zpracovává a umožňuje tak osobám v nebezpečí smrti nebo jevícím známky závažné poruchy zdraví nezbytnou pomoc,
a) jsou naplňováním základních lidských práv a svobod, když (LZPS, Článek 4) povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod, když při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu, a když taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena (což se však v našem státě děje a v mém případě tak činí státní zástupce i OS Prostějov).
b) a jak doplňuji - byť to měl zjistit Státní zástupce - jsou navíc plněním zákonem daných povinností občana ČR (viz Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu), a to navíc v situaci a na úseku, kdy stát své povinnosti evidentně zanedbává (viz také např. již dříve uváděné dopisy nemocných poslancům), a jsme tak stále jediní, kdo je v tomto státě ochoten a schopen těmto lidem poskytnout pomoc.

Jak uvedeno v Zákoně o zdraví lidu, k hlavním předpokladům péče o zdraví lidu patří stálý rozvoj vědy a techniky a pohotové uplatňování výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Opakovaně a jednoznačně bylo odpovědným osobám oznámeno a obecně prokázáno, že se tak ve věci rozvoje a využití poznatků o uplatnění konopí pro zdraví lidu neděje, a byla poskytnuta řada informací pro to, aby se tak dít mohlo. Rovněž bylo informováno o tom, že navíc je záměrně občanům léčba a dokonce i samoléčba konopím znemožňována, jsou za ni v rozporu se základními právy a svobodami občana demokratické země pronásledováni, je jim zabavován jejich majetek apod., že oni i jejich blízcí zbytečně trpí, někteří zbytečně umírají, když přitom navíc dochází mj. ke zbytečným obrovským škodám, a to jak pro nemocné a jejich rodiny, tak pro společnost jako takovou, resp. jak v souvislosti s insuficiencí na straně nemocných, tak v souvislosti s nevhodnou a vesměs neúčinnou avšak drahou  jinou léčbou, placenou z peněz soustředěných v systému zdravotní péče od občanů a ze státního rozpočtu.

Činnost má a společnosti Konopí je lék o.s. je tak dokladem uvědomělosti občanů demokratické společnosti a příkladem skutečného občanského přístupu k samotným principům její existence. Jeho jednání tedy nevykazuje známky společenské škodlivosti, ale naopak je chováním mimořádného společenského přínosu, opřeným navíc o povinnost ze zákona.

Opětně jsem v této souvislosti nucen upozornit, že společenskou škodlivost vykazuje činnost Státního zastupitelství v Prostějově a OS Prostějov, a obdobně dosavadní přístup odpovědných orgánů a institucí státu, jak z oblasti zákonodárné, tak i soudní a výkonné, přetrvávající po všech upozorněních k věci léčby konopím, a stav vyvolává podezření, že se jedná o zločinné spolčení, a že legitimita poskytnutá občany ke správě věcí společných je orgány a institucemi státu zneužívána k prosazování soukromých zájmů osob (právnických i fyzických), a to zejména těch, které působí ve farmaceutickém průmyslu, zdravotnictví, zdravotním pojištění apod., popřípadě zájmů osob návazně profitujících, např. odměnou za pomoc při konzervování protiústavního stavu ve věci léčby konopím.Předpokládáme, že KS v Brně s tímto upozorněním naloží, jak je jeho povinností.B. Doplnění ve věci vedení evidence léčivého konopí

……K doplnění odvolání na podkladě průběhu a závěru jednání ve věci 3 To 25/2011 u KS Brno dne 16.2.2011 ve věci soudem dotazované evidence léčivého konopí jsem požádal zřizovatele Edukativní konopné kliniky o poskytnutí podkladů, čemuž vyhověli, a Konopí je lék o.s. k tomu účelu vypracovalo dokument „Výpis z evidence léčivého konopí do 18. srpna 2009“. Dokument přikládám v samostatné příloze.Mgr. Dušan Dvořák