Souhrn informací o konopí pro léčbu v ČR - stav k datu 25. března 2013


Dušan Dvořák: Tohle přece nemůže fungovat a odporuje to mezinárodním úmluvám.


 Dne 4. března 2013 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 50/2013 Sb. ze dne 30. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Zákon v ČR zavádí možnost léčit konopím. 


Zákon respektuje mezinárodní úmluvy v oblasti kontroly omamných a psychotropních látek (OPL). Proto bude léčebné konopí poskytováno pacientům výhradně v režimu kontrolované lékařské indikace a bude jim k dispozici pouze v lékárnách proti předpisu. Individuální pěstování konopí k léčebným účelům zákon nepovoluje. Základní parametry schváleného systému preskripce a výdeje konopí pro léčebné účely jsou:Předepisování léčebného konopí je vázáno na specializovanou způsobilost lékařeOmezení pro předepisování a výdej konopí (jimiž mohou být např. indikační kritéria pro léčbu, omezení maximálního množství vydávaného konopí podle typu diagnózy / syndromu apod.).Předepisování výhradně prostřednictvím elektronického receptu.


Registrace výdeje konopí v lékárně po dobu nezbytně nutnou pro kontrolu omezení z bodu 2. Poté dojde k likvidaci záznamu v registru výdeje léků.Úložiště elektronických receptů a registr výdeje léků spolu navíc budou komunikovat už v okamžiku předepisování konopí lékařem. Tímto postupem se výrazně snižuje riziko zneužívání léčebného konopí. 

Dovoz, pěstování a další nakládání a distribuce je upravena tak, aby byla na nejnižší možnou míru minimalizována jak možnost úniku léčebného konopí a produktů z něj na nelegální trh, tak jakákoliv jiná forma prolnutí legálního trhu s léčebným konopím a trhu nelegálního. 


Podoba zákona vychází z práce a závěrů Společné pracovní skupiny sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Poslanecké sněmovny PČR pro legislativu a související předpisy upravující pěstování, zpracování, distribuci a použití netechnického konopí pro léčebné a výzkumné účely (dále jen „Pracovní skupina“), jež byla ustavena v srpnu 2011 v rámci sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky z pověření předsedy vlády ČR a pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

Většina případů, pro které je indikována aplikace léčebného konopí, se týká především tlumení bolesti, křečí, případně nevolnosti a zvracení jako sekundárního projevu primárního onemocnění. Na základě vyjádření odborných společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně lze pro léčbu využít konopí a přípravky z něj především u následujících onemocnění a stavů:


  • chronické bolesti, zejména neuropatické a onkologické
  • následné stavy po encefalitidách (neuroinfekcích)

  • postherpetické neuralgie
  • wasting syndrom u HIV/AIDS (ztráta tělesné hmoty a hmotnosti)
  • polyneuropatie (hlavně HIV/AIDS)
  • nechutenství u pacientů s nádorovými onemocněními a AIDS
  • psoriáza
  • atopický ekzém
  • lichen planus (zánětlivé poškození a vyrážka kůže a sliznice, často v oblasti úst)
  • glaukom v bolestivém stádiu (záchvat).
Uvedené změny právních předpisů nabývají účinnosti dne 1. dubna 2013, některá však mají odloženou účinnost až od 1. dubna 2014. Odložená účinnost se týká zejména možnosti pěstování konopí pro léčebné účely, výběrového řízení pro udělení licencí k pěstování, zpracování vypěstovaného konopí pro léčebné účely a také odkupu a přepravy léčebného produktu do lékáren. Doby odložené účinnost využije Státní agentura pro konopí pro léčebné použití, kterou byl schváleným zákonem jmenován Státní ústav pro kontrolu léčiv, pro přípravu systému celého systému, výběrového řízení na pěstitele atd. Mezitím bude možné léčebné konopí dovážet pod dozorem Inspektorátu omamných a psychotropních látek (samostatného odboru Ministerstva zdravotnictví ČR). 
Pěstovat konopí pro léčebné použití budou moci takové právnické nebo podnikající fyzické osoby, kterým byla k této činnosti udělena licence Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Držitel licence může pěstování konopí pro léčebné použití zahájit, jen pokud má uděleno povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky. 
Osoba, které byla udělena licence k pěstování konopí pro léčebné použití, je povinna zajistit pěstování a zpracování v krytých prostorách vhodných pro tento účel, zabezpečit prostory, kde se pěstování, sklizeň a zpracování uskutečňují, před zneužitím, zajistit, aby veškerá činnost v souvislosti s pěstováním, sklizní a zpracováním byla zaprotokolována, kdykoliv umožnit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv bez předchozího ohlášení provést kontrolu všech prostor, které pro pěstování a zpracování využívá, a zpřístupnit mu protokoly o činnosti a další příslušnou dokumentaci; pro práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných osob se použije jiný právní předpis obdobně, kdykoliv umožnit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv bez předchozího ohlášení provést kontrolu všech prostor, které pro pěstování a zpracování využívá, a zpřístupnit mu protokoly o činnosti a další příslušnou dokumentaci; pro práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných osob se použije jiný právní předpis15) obdobně, zajistit, aby veškerý rostlinný odpad byl uchováván způsobem stanoveným v § 10 a zneškodňován na vlastní náklad této osoby způsobem stanoveným v § 14; za rostlinný odpad se považuje rovněž konopí, které nevyhovuje zadávací dokumentaci a technickým podmínkám.

V zákoně nově zavedený systém elektronických receptů umožňuje kontrolu vydaného množství léčebných přípravků. Recepty se ukládají v centrálním registru receptů po dobu nezbytně nutnou pro zajištění nepřekročení vydaného množství za stanovenou dobu (1 měsíc). Dále budou recepty ukládány do centrálního úložiště receptů. Tyto dva systémy spolu navzájem komunikují a umožní již při vydávání receptu kontrolu již vydaného množství a při jeho překročení zamezí vydání receptu lékařem.
Důležité okamžiky


16. srpna 2011: zveřejnění petice http://www.lecebnekonopi.cz/


srpen 2011: ustavení Pracovní skupiny za zpřístupnění konopí pro léčbu a výzkum v České republice (PSK), blíže viz http://bit.ly/u5WRWo15. září 2011: první setkání PSK


8. prosince 2011: PSK odevzdala návrh zákona předsedovi vlády a předsedkyni PSP ČR


11. Prosince 2011: poslední setkání PSK


1. února 2012: Návrh zákona jako poslanecký návrh rozeslán poslancům PČR.


3. února 2012: Návrh zákona zaslán vládě ČR ke stanovisku.


29. února 2012: Stanovisko vlády rozesláno poslancům jako tisk 590/1 (připomínky).


8. června 2012: 1. Čtení návrhu zákona na jednání PS PČR. Návrh zákona postoupen k projednání výborům PS PČR.

26. června 2012: Zemědělský výbor PS PČR projednal návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 590/2 (projednávání přerušeno).


17. července 2012: Výbor pro zdravotnictví PS PČR projednal návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 590/3 (projednávání přerušeno).


11. září 2012: Zemědělský výbor PS PČR projednal návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 590/4 (pozměňovací návrhy).


11. října 2012: Výbor pro zdravotnictví PS PČR projednal návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 590/5 (komplexní pozměňující návrh).


26. října 2012: 2. čtení návrhu zákona a obecná rozprava. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 590/6.


7. prosince 2012: 3. čtení návrhu zákona. Návrh zákona schválen (Usnesení PSP č. 1400).


30. ledna 2013: Návrh projednán na 4. schůzi Senátu PČR. Senát návrh schválil (54. usnesení Senátu).


15. února 2013: Zákon podepsán prezidentem ČR Václavem Klausem.


4. března 2013: Zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 50/2013 Sb.

Chronologie legislativního procesu přijetí zákona:

PS PČR - http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=590

Senát PČR - http://senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?ke_dni=14.3.2013&O=9&action=detail&value=3256


Zdroj: Drogy - info