President of the European CommissionJosé Manuel Barroso
President of the European Commission
1049 Brussels, Belgium

General Secretariat of the Council of the European Union
Rue de la Loi 175, B-1048 Brussels, Belgium Dear Mr. Barroso,
Dear Members of the European Parliament,

I congratulate you, Mr. Barroso, and wish you lots of success in leading the European Commission in the forthcoming years.
I am writing from one of the last countries, which to date has not yet ratified the Lisbon Treaty, however, I believe that the Czech Republic will soon change its attitude and no longer be the shame of Europe, as it has already been while holding the European presidency.
For plenty of people from the former communist block of eastern Europe, the European Union stands as symbol of lawfulness and truthfulness.

In light of the above, I am asking for your support in the following matter:
Between 2006 and 2008, the European Union was key support for the foundation of the first Czech barrier-free school for adults, Ateliér ALF in Prague (www.atelieralf.eu), which understands itself as a truly European school. I have the honour of being the director of Ateliér ALF.

We are teaching adults, including people with special social or medical needs, in applying new technologies and visual communication and thereby support their social and work integration. Ateliér ALF is as well a therapeutical and community centre and we cooperate with many Czech artists. The 2009 Conference of European Ministers of Labour and Social Affairs in Prague has selected us as a best practice example of European projects for our innovativeness and our excellent financial, educational and social welfare records.
Unfortunately, enormous corruption and disrespect for the law (namely the disrespect for the obligation to sustainably uphold financing of EU sponsored projects, which amounted to 40.000 EUR alone for opening, renovating and equipping Ateliér ALF) is the reason why Ateliér ALF is near to closure. Czech authorities owe us more than 80.000 EUR and yet refuse payment. As we are a non-profit organisation, we are now at the limits of being able to sustain our barrier-free school. For one and a half years, we are trying to mitigate the indifferent attitude of state authorities and yet we only hear promises.
This year, on 17th November, we are going to celebrate the 20th anniversary of the change from the communist system to democracy, a change which was initiated in 1989 by students. If the Czech state is continuing to act in the same disrespectful manner towards our barrier-free school, this very 17th November 2009 will be the last day of Ateliér ALF and it is not us, but our students, who will loose their school. It is only paradox that the past Czech presidency of EU created the motto of a barrier-free Europe.

I would like to assure you that, even in this crisis situation, we keep preparing new programs and innovations. If our situation improves, we are prepared to educate immobile and difficult to reach students through interactive video conferences. As a result, we offer cost reductions and broader availability of our education and the development of international cooperation. Our video conference training facilities have been tested on handicapped students and could be a great contribution of Ateliér ALF for the European university.
Dear Mr. Barroso, in order to immediately overcome this crisis, we hereby kindly ask for your support in encouraging Czech authorities to meet their obligations and live by the law.
I remain with my best regards,

Dušan Dvořák, Director of Atelier ALF

10 October 2009

Contact: Dušan Dvořák, Atelier ALF, Bořivojova 90, 130 00 Praha, Česká republika,  www.atelier-alf.eu


 
Otevřený dopis
José Manuel Barroso
President of the European Commission
1049 Brussels, Belgium

General Secretariat of the Council of the European Union
Rue de la Loi 175, B-1048 Brussels, Belgium Vážený pane Barosso
Vážené poslankyně a poslanci Evropského parlamentu.

Předně Vám, pane Barroso, blahopřeji a přeji hodně sil a úspěchů ve vedení Evropské komise v dalších letech.
Píši Vám z jedné z posledních zemí, která dosud neratifikovala Lisabonskou smlouvu. Věřím, že se tak brzy stane a Česká republika nebude ostudou Evropy, jako v době našeho předsednictví.
Pro řadu lidí z dřívějšího komunistického bloku východní Evropy představuje Evropská unie mimo jiné také určitý symbol a apel na dodržování práva a zákonnosti.
V této věci se na Vás obracím s žádostí o podporu. Evropská unie v roce 2006 – 2008 klíčovým způsobem přispěla ke vzniku první české bezbariérové školy pro dospělé Ateliér ALF v Praze (www.atelieralf.eu), školy skutečně evropské. Mám tu čest Ateliér ALF vést.
Učíme dospělé - včetně lidí s těžkým zdravotním a sociálně handicapem - dovednosti nových technologií a vizuální komunikace a přispíváme k jejich sociální a pracovní integraci. Ateliér ALF je současně terapeutické a komunitní centrum a spolupracujeme s celou řadou předních českých umělců. Za inovaci a skvělé finanční, vzdělanostní a sociálně prospěšné výsledky jsme byli v dubnu 2009 na konferenci ministrů práce a sociálních věcí Evropské unie v Praze uvedeni mezi příklady dobré praxe projektů Evropské unie.
Bohužel enormní korupce a neúcta k právu, která v České republice vládne ( mj. nerespektování závazku udržitelnosti projektů financovaných EU - stavební úpravy a opravy a vybavení Ateliéru ALF stálo přes 40 tisíc Euro), způsobila, že je Ateliér ALF před zavřením. České státní orgány nám dnes dluží více než 80 tisíc Euro a odmítají zaplatit. Jako nezisková organizace jsme limitováni naši bezbariérovou školu udržet. Přes rok a půl se snažím otupit lhostejnost státní moci a slyším jen sliby.
Letos v České republice oslavíme 17. listopadu 20 výročí změny komunistického systému v demokracii, změny, kterou v roce 1989 podnítili právě studenti. Pokud se však české státní orgány budou i nadále chovat přezíravě k naší bezbariérové škole, bude 17. listopad 2009 pro studenty Ateliéru ALF osudový. Paradoxně se tak stane v době, kdy jsme české předsednictví Evropské unie okrášlili mottem Evropa bez bariér.
Na závěr dopisu bych Vám rád sdělil, že jsme v krizi nezaháleli a připravovali inovace. Pokud se naše situace zlepší, jsme připraveni vzdělávat imobilní a nedostupné studenty formou interaktivní videokonference. V důsledku nabídneme snížení nákladů a větší dostupnost vzdělání a rozvoj mezinárodní spolupráce. Videokonferenční vzdělávání otestované v zátěži studentů s handicapem je dobrým vkladem Ateliéru ALF vznikající evropské univerzitě.

Vážený pane Barosso; abychom překonali krizi co nejdříve, chtěli bychom vás požádat o podporu naší výzvy adresované českým orgánům, aby splnily své závazky a respektovaly zákon.
Přeji Vám pevné zdraví a stálou pohodu
Dušan Dvořák, ředitel Ateliéru ALF
10. října 2009
Kontakt: Dušan Dvořák, Atelier ALF, Bořivojova 90, 130 00 Praha, Česká republika, www.atelier-alf.eu