Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011Výroční zpráva o stavu ve věcech drog
v České republice v roce 2011

Výroční zpráva obsahuje 100 kapitol podle standardní osnovy výroční zprávy o stavu ve věcech drog (stejnou strukturu používají všechny evropské země, které zprávu předkládají agentuře Evropské unie - Evropskému centru pro drogy a drogovou závislosti). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice je každoročně vydávána v české a anglické jazykové verzi.

ISBN 978-80-7440-067-4.
Vydal/ © Úřad vlády České republiky, 2012
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1
tel.: +420 296 153 222
http://www.drogy-info.cz
Editor/ MUDr. Viktor Mravčík
Oponent/ MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.
Jazyková korektura/ PhDr. Alena Palčová
Zpráva byla projednána Poradním výborem RVKPP pro sběr dat o drogách.


Strana 1
……………V r. 2011 vyvrcholily občanské a odborné diskuze na téma zpřístupnění konopí pro léčebné použití a byl připraven návrh legislativních změn v tomto směru. Zejména kvůli některým občanským iniciativám bývá problematika legalizace konopí pro léčebné použití směšována s legalizací konopí vůbec. V české společnosti se zvyšuje přijatelnost užívání konopných látek. Roste podíl osob, které nesouhlasí s trestním postihem uživatelů konopných látek, uživatelů konopí k léčebnému použití i osob, které si pěstují konopné látky pro vlastní spotřebu. Mezi mladými lidmi se však subjektivně vnímaná dostupnost nelegálních drog aktuálně snižuje, a to včetně konopných látek………

Strana 4
……………Od r. 2010 je v ČR účinný nový trestní zákoník a vláda pro jeho účely ve dvou nařízeních stanovila množství větší než malá drog a rostlin nebo hub, které je obsahují. V r. 2011 bylo provedeno vyhodnocení těchto nařízení, podle jehož výsledků se neobjevily zásadní potíže při jejich aplikaci orgány činnými v trestním řízení, nicméně byly doporučeny některé změny nařízení vyplývající z aplikační praxe. Novelizace byla již v r. 2011 provedena a týkala se upřesnění názvů některých látek a kvantifikace množství většího než malého u dalších látek, u nichž toto množství dosud vyjádřeno nebylo, a nových látek na seznamu. V nařízení týkajícím se rostlin nebo hub obsahujících drogy bylo změněno v tom, že obsah THC v konopí má být vztahován k vrcholovým částem rostliny a nikoliv k celé rostlině…………………..  bylo novelizováno2 i nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku. V důsledku novelizace má být obsah účinné látky (THC) v rostlině konopí vztahován nikoli k celkové hmotnosti rostliny,nýbrž pouze ke kvetoucímu nebo plodonosnému vrcholíku rostliny konopí (s výjimkou semen) včetně listů…………….


Strana 115
………..Od r. 2007 roste celkový počet drogových trestných činů (DTČ) a zvyšuje se i jejich podíl na zjištěné trestné činnosti. Za DTČ bylo v r. 2011 stíháno necelých 2,8 tis. osob (což je 1,2 % všech trestných činů), a to nejčastěji z důvodu nedovolené výroby, pašování a prodeje pervitinu či konopných látek. Obžalováno bylo 2549 osob. Soud pravomocně odsoudil 1870 osob, z toho 41 % dosud netrestaných...

Strana 117
………..V případě konopných látek roste od r. 2007 počet i podíl zadržených osob. Zatímco v r. 2007 bylo v souvislosti s konopnými látkami zadrženo cca 29 % osob, v r. 2011 to bylo cca 39 %  (tzn.1 063 osob)……………….


Strana 130
…………..V r. 2011 se v ČR spotřebovalo odhadem 18,2 tun konopných drog, Spotřeba konopných drog v ČR je kryta především domácí produkcí, která v r. 2011 činila odhadem téměř 16 tun konopí vypěstovaného převážně indoor, do ČR byly dovezeny necelé 3 tuny konopných drog. Obsah THC se u indoor pěstovaného konopí pohyboval mezi 12 a 20 %. Policie ČR v r. 2011 zajistila 165 pěstíren. Vzrostl podíl osob původem z Vietnamu zapojených do pěstování konopí a distribuce marihuany ve větším rozsahu. Od r. 2009 roste počet záchytů i množství zadržené marihuany. …………………Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byl zapojen do multicentrické studie, která analyzovala vzorky získané v čističkách odpadních vod v 19 evropských městech získané během 1 týdne v březnu 2011 (Thomas et al. 2012). V ČR probíhala studie v Českých Budějovicích (ČB). Spolu s finskými Helsinkami a Turku a dánským Oslem patřily ČB k městům s nadprůměrnou konzumací metamfetaminu (pervitinu). Záchyt konopí (THC-COOH) byl v ČB spíše podprůměrný ve srovnání s ostatními evropskými městy, extáze, kokainu a amfetaminu velmi nízký. Při použití publikovaných korekčních faktorů, které přepočítávají množství vyloučených metabolitů a drog na množství zkonzumovaných drog156 (EMCDDA, 2008; Postigo et al. 2010), lze množství zkonzumovaného pervitinu odhadnout na cca 670 mg a THC na 7600 mg na 1000 obyvatel denně, což při přepočtu na celou populaci ČB (cca 112 tis. obyvatel) a rok znamená cca 27 kg pervitinu a 3110 kg marihuany – odhad u marihuany je vzhledem k jiným odhadům spotřeby za ČR velmi pravděpodobně o cca 1 řád nadhodnocen…………


Strana 131
……………….Domácí produkce konopí činila v r. 2011 odhadem téměř 16 tun, z toho 10,7 tun pro vlastní potřebu pěstitelů, 4,6 tuny pro český trh a 0,5 tuny bylo určeno pro vývoz. Převažovalo indoorové pěstování, a to podílem 56 % celkové  domácí produkce. Do ČR bylo dovezeno 2,9 tuny konopných drog (Vopravil, 2012). Obsah THC se u zachyceného indoor konopí pohyboval mezi 12 a 20 %. Policie ČR odhalila v r. 2011 celkem 165 pěstíren (Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR, 2012a).
V souvislosti s pěstováním konopí ve větším rozsahu a distribucí marihuany upozorňují Policie ČR a Nejvyšší státní zastupitelství na rostoucí podíl osob původem z Vietnamu zapojených do této trestné činnosti. Bylo zaregistrováno také několik obchodních společností vlastněných osobami původem z Vietnamu, které se zabývaly dovozem pěstitelských technologií zejména z Nizozemí a Velké Británie. Marihuana z velkopěstíren byla určena převážně pro německý trh a distribuce probíhala zejména prostřednictvím tržnic v příhraničních oblastech. Podle NPC se však zvýšil podíl marihuany směřující na tuzemský trh. Nový trend představovaly případy pěstování konopí v krátkodobě pronajatých hospodářských objektech. Pěstírny fungovaly pouze po dobu několika sklizní a poté byly objekty vyklizeny. Komunikaci s pronajímateli a úřady často zprostředkovávali čeští občané. Vlastní fungování pěstírny zajišťovaly osoby původem z Vietnamu. Jednalo se často o osoby v znevýhodněném postavení z důvodu dluhů, nezaměstnanosti, porušování režimu pobytu cizinců apod. (Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR, 2012c; Nevyšší státní zastupitelství, 2012). V souvislosti s vývozem marihuany CPJ upozornila také na nárůst nelegálního vývozu prostřednictvím letecké poštovní přepravy do Velké Británie či USA (Ministerstvo financí, 2012b)……………….


Strana 133
………….Od r. 2009 roste počet záchytů i množství zadržené marihuany. Rostliny konopí byly zajištěny při 240 záchytech v množství 62,8 tis. kusů. Přestože se jedná o nejvyšší počet záchytů rostlin konopí od r. 2007, celkové množství zadržených rostlin bylo nižší než v předchozím roce. Největší podíl tvořily záchyty do 50 rostlin, a to téměř 56 %. Záchyty nad 1 tis. rostlin představovaly 9 %. Změnou oproti r. 2010 byl zejména nárůst podílu záchytů v kategorii 50–300 rostlin konopí o 7 procentních bodů (z 13 %v r. 2010 na 20 % v r. 2011) a naopak snížení podílu záchytů v množství do 50 rostlin celkem o 5 procentních bodů (z 61 % v r. 2010 na 56 % v r. 2011). Policie ČR v r. 2011 zajistila 165 pěstíren konopí, tj. o 20 více než v r. 2010. Počet záchytů a zadržené množství hašiše se od r. 2009 snižují, v r. 2011 to bylo 2,4 kg (9,4 kg v r. 2010). Největší podíl tvořily v posledních třech letech záchyty do 50 g. Záchyty nad 500 g byly spíše ojedinělé. ……………………….Strana 135
………..Průměrné a nejčastěji udávané (modus) ceny drog v l. 2008–2011, v Kč (Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR, 2012e)

Marihuana (g) 180 200 210 250 200 250 190 200
Hašiš (g) 240 250 270 300 220 250 220 –
Extáze (tableta) 220 200 220 250 200 250 150 150
Pervitin (g) 1 130 1 000 1 290 1 000 1 290 1 000 1 290 1 000
Heroin (g) 1 080 1 000 1 280 1 000 1 280 1 000 1 080 1 000
Kokain (g) 2 000 2 000 1 920 2 500 2 000 2 000 2 210 2 000
LSD (dávka) 180 100 200 200 200 200 200 –
Pozn.: Ceny jsou zaokrouhleny na desítky Kč…………………..


Strana 147
…………..V r. 2011 byl zaznamenán nejvýraznější meziroční nárůst (11 %) počtu pacientů ošetřených v psychiatrických ambulancích za posledních 10 let (ze 498 tis. osob v r. 2010 na 554 tis. v r. 2011). Největší měrou (40 %) se na tomto nárůstu podílely neurotické poruchy (Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2012a). Od r. 2008 došlo také ke změně trendu v počtu sebevražd. Počet sebevražd je v ČR na nízké úrovni a do r. 2007 dlouhodobě klesal (1375 sebevražd). V r. 2009 a 2011 byl zaznamenán nejvýraznější meziroční nárůst sebevražednosti (6 %), v r. 2011 bylo v ČR dokonáno 1589 sebevražd (Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2012b)…………..


Strana 148
…………Meziroční růst výdajů na protidrogovou politiku ze státního rozpočtu se od r. 2006 zpomaluje a v období let 2007 až 2009 se výdaje meziročně zvýšily jen o 1 %. Rok 2009 byl posledním rokem, kdy ještě výdaje na protidrogovou politiku ze státního rozpočtu rostly. V r. 2010 se snížily o 1 % a v r. 2011 o dalších 8 %..............
Mezi roky 2009 a 2011 došlo ke snížení výdajů nejvíc v oblasti prosazování práva (o 14 %), dále harm reduction (o  13 %), v léčbě (o 10 %), a následné péči (o 7 %). Oproti r. 2009 došlo ke zvýšení výdajů na oblast koordinace, výzkum hodnocení – jedná se o 67% nárůst, který je způsoben tím, že v r. 2010 do této kategorie MZ poprvé započítalo výdaje na výzkum – viz VZ 2010……………..