Centrum adiktologie - "vědci" k věci

16.05.2010 - zdroj Centrum adiktologie 

Dopady nového trestního zákona ukáže až výzkum konopných trhů

Zveřejnil: Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková | Poslední úprava: 16.05.2010
 
TISKOVÁ ZPRÁVA, 18. května 2010 Dnem 1. ledna 2010 nabyl účinnosti nový trestní zákoník a spolu s ním také nařízení vlády, které stanovilo, jaké množství drog je nadále legislativně považováno za „větší než malé.“ Obě úpravy představují v České republice historicky první pokus o jednoznačné legislativní rozdělení drog podle jejich společenské a zdravotní nebezpečnosti tak, jak tomu je ve většině zemí Evropské unie. Centrum adiktologie v současnosti realizuje výzkum, který vyhodnocuje dopady této legislativní změny na český nelegální trh s konopím. První zjištění výzkumu lze očekávat na začátku roku 2011, sama studie bude ukončena po své druhé fázi závěrečnou analytickou zprávou v roce 2012.

Současná právní úprava: nakládání s drogami je vždy nelegální, a to včetně nakládání s drogami rostlinnými
Změny v přístupu k nakládání s nelegálními drogami v České republice se staly předmětem zájmu především některých zahraničních médií. V důsledku nepřesného překladu zprávy ČTK musela Česká republika dlouze vyvracet mylné domněnky, že v ČR je legální pěstovat marihuanu a přechovávat kvantitativně definovaná množství drog.
Držení jakýchkoliv množství drog stejně jako pěstování jakéhokoliv množství marihuany je však v ČR zákonem zakázáno.
Je-li nelegální droga držena za jiným účelem než pro vlastní potřebu, je to vždy přísně stíháno jako trestný čin, a to bez ohledu na množství. Je-li přechováváno pro vlastní potřebu větší než malé množství drogy, které je pro každý typ drogy přesně stanoveno vládním nařízením, jde rovněž o trestný čin, u množství menších pak jde o přestupek, jenž je trestán pokutou do 15 000 Kč. Obdobně je tomu i u pěstování psychotropních rostlin pro vlastní potřebu (včetně marihuany).
Termín „držení většího než malého množství drogy pro vlastní potřebu“ jako kritérium kvalifikace protiprávního jednání (tedy zda jde o přestupek nebo o trestný čin) bylo v českém trestním zákoníku zavedeno roku 1999 (do té doby bylo držení jakéhokoliv množství pro vlastní potřebu beztrestné). Konkrétní množství však byla po roce 1999 proměnlivá a určena pouze formou pokynu nejvyšší státní zástupkyně a závazným pokynem policejního prezidenta. Jednalo se o interní pokyny pouze pro potřeby státních zástupců a policie. Tyto interní pokyny doporučení nebyly závazné pro soudy, což způsobovalo nejednotnost rozhodovací praxe soudů. Tento stav nyní zákonodárce změnil s cílem zvýšit právní jistotu v této věci.
Další změna v novém trestním zákoníku nastala v případě konopných drog. Byl zaveden § 285, který definuje trestný čin „nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku“, který se vztahuje i na pěstování konopí. V množství do pěti rostlin včetně se jedná o přestupek, od šesti rostlin výše jde o trestný čin. V § 284 byly zmírněny sankce za držení rostlinných drog včetně konopí oproti jiným drogám (heroin, pervitin apod.), kde trestní sazba za držení množství většího než malého zůstala na úrovni „starého“ trestního zákona.

Proklamovaným cílem nové úpravy je snížit rizika, plynoucí z existence vysoce organizovaných trhů, aktivně podporujících poptávku po drogách
Národní protidrogová centrála Policie ČR upozorňuje od roku 2005 na zvýšené záchyty rostlin konopí z velkopěstíren v České republice organizovaných především ze zahraničí tamními příslušníky vietnamské menšiny, a provázené velkým poklesem větších záchytů konopných rostlin pašovaných z jiných zemí.
Podle předkladatelů návrhu nové trestně právní úpravy by měla moderní „evropská“ protidrogová legislativa v ČR dosáhnout oddělení černého trhu s konopím od vysoce komercionalizovaného a násilného trhu s drogami s vyšším společenským a zdravotním rizikem. Finálním důsledkem by měla být lepší ochrana veřejného zdraví a veřejného pořádku díky nižší dostupnosti konopných drog pro ty, jež drogy dosud neužívají a z nich zejména pro nejmladší generaci.

Činit jakékoliv závěry o úspěchu nové protidrogové legislativy je v současnosti nemožné
Centrum adiktologie se dlouhodobě zabývá vědeckým ověřováním protidrogových intervencí a komplexních protidrogových politik. Proto dlouhodobě připravovalo a v současnosti realizuje studii marihuanových trhů, jež si klade za cíl vyhodnotit změnu legislativy trestající držení, pěstování a distribuci marihuany (v ČR nejužívanější nelegální drogy) srovnáním situace před a po zavedení nové legislativy. V rámci první fáze studie byl před zavedením nové právní úpravy realizován celopopulační průzkum na reprezentativním vzorku 734 občanů ČR s alespoň jednou zkušeností s užitím konopné drogy v posledních 12 měsících, doplněný několika desítkami polo-strukturovaných rozhovorů s účastníky poptávkové i nabídkové strany trhu.
Nyní probíhá první komplexní analýza výsledků za dodržení standardní vědecké metodologie, kterou není možné nahrazovat spekulacemi či domněnkami o „předpokládané účinnosti,“ jak jsme toho někdy svědky z obou stran – jak od zastánců bezvýhradné represe, tak od zastánců legalizace některé nebo všech drog. Další vlna terénní fáze studie je plánována na druhou polovinu roku 2011, kdy lze předpokládat ustálení trestně-právních postupů, jež umožní objektivní zjištění a analýzu dopadů změny na chování aktérů marihuanového trhu. Průběh a závěry výzkumu jsou pozorně sledovány řadou mezinárodních organizací, zabývajících se výzkumem protidrogové politiky.
Centrum adiktologie považuje za nutné zdůraznit, že jakékoli závěry o efektivnosti právní úpravy jsou v tuto chvíli přinejmenším předčasné a vzhledem k minimální době účinnosti zkoumané intervence se nemohou zakládat na ověřitelných vědeckých faktech ani na seriózních analýzách.
Studii podpořily
- Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti v ČR
- Florida State University (College of Criminal Justice a College of Social Sciences and Public Policy)
- Drug Policy Programme, Varšava
- Fulbrightova nadace v ČR


Kontaktní osoby:
MUDr. Tomáš Zábranský, PhD.
vedoucí pro vědu a výzkum Centra adiktologie, hlavní řešitel projektu
člen výboru Mezinárodní společnosti pro studium protidrogové politiky
twz@adiktologie.cz
tel: +420 603 451 103

Ing. Mgr. Vendula Běláčková
koordinátorka projektu
belackova@adiktologie.cz
tel: + 420 721 818 692

Informační zdroje: