Vážený pan JUDr. Vladimír Váňa, předseda Okresního soudu v ProstějověVěc: Důkazy o opakovaných porušeních zákonů soudkyní OS v Prostějově Mgr. Ilonou Otrubovou vůči členu Open Royal Academy Dušanu Dvořákovi, MMCA, narozen 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc v rámci trestních řízení u OS v Prostějově vedených pod sp. zn. 2 T 104/2010, 2 T 65/2011 a 0Nt 820/2011-42. Zakladatel cannabisterapie Dušan Dvořák, MMCA je odborným garantem výzkumu „Konopí je lék“. Reference rektorů univerzit, vědců, lékařů, českých a mezinárodních asociací, úřadu vlády, primátora apod. na Dušana Dvořáka viz http://cannabis-research.blogspot.cz/2012/07/cesky.html

Podavatel důkazů: Open Royal Academy, IČ: 227 49 250, Tylova 2, 779 00 Olomouc.

Věc I – květen 2012: Svévole k rozhodnutí a právnímu názoru Nejvyššího soudu v rámci trestního řízení vedoucí k obžalobě vedené pod sp. zn. 2 T 65 u OS/2011 v Prostějově
1)     Dne 22.2.2012 Nejvyšší soud vydal rozsudek 3 Tz 1/2012, ve kterém dal za pravdu obviněnému Dušanu Dvořákovi ve stížnosti proti usnesení policejního orgánu o uložení pořádkové pokuty za údajně špatnou omluvu z výslechu a zrušil usnesení OSZ v Prostějově ze dne 10.3.2011 (sp. zn. 1 ZT 244/2010) pro porušení zákona státním zástupcem Mgr. Ivo Černíkem z OSZ v Prostějově a věc přikázal OS v Prostějově projednat a rozhodnout. Dne 4.5.2012 soudkyně OS v Prostějově Mgr. Ilona Otrubová věc projednala a vydala usnesení pod. sp. 0Nt 820/2011-42 a rozhodla v neprospěch obviněného Dušana Dvořáka a zamítla jeho stížnosti proti usnesení policejního orgánu o uložení pořádkové pokuty 10 tisíc Kč za špatnou písemnou omluvu z policejního výslechu, přestože:
2)     Nejvyšší soud v závěru rozsudku 3 Tz 1/2012 pro OS v Prostějově uvedl, cituji: „Nejvyšší soud v této věci zdůrazňuje, že v novém řízení nemůže dojít ke změně rozhodnutí v neprospěch obviněného, neboť Nejvyšší soud vyslovil, že zákon byl porušen v jeho neprospěch (viz § 273 tr. ř.)“

Věc II – červen 2012: Svévolné odmítání vydání spisu OS v Prostějově, sp. zn. 2 T 104/2010 Vrchnímu státnímu zastupitelství k přezkumnému řízení bez řádného odůvodnění
1)     Vrchní státní zastupitelství v Olomouci vedlo od února 2012 pod sp. zn. 1 VZZ 31/2012 z podnětu ministerstva spravedlnosti přezkumné řízení s důkazy o hrubých porušení zákona ČR vůči Dušanu Dvořákovi včetně porušení zákona OS v Prostějově (soudkyně Mgr. Ilono Otrubová). Mgr. Ilona Otrubová však bez jakéhokoliv řádného odůvodnění odmítala od února do června 2012 vydat spis VSZ v Olomouci k přezkumnému řízení.
2)     Teprve když 1.6.2012 státní zástupkyně JUDr. Lenka Šromová z VSZ v Olomouci napsala přímo k rukám předsedy OS v Prostějově JUDr. Vladimíra Váni, citují:“ …opětovně žádám o zapůjčení spisu … a žádám o sdělení, proč dosud nebylo reagováno na naše žádosti (o vydání spisu 2 T 104/2010) ze dne 14.2., 27.3. a 16.5.2012“, byl spis VSZ v Olomouci vydán k přezkumnému řízení, které je nyní přerušeno.  Viz sp. zn. 2 T 104/2010- 569a

Věc III – srpen 2012: Svévolné a nezákonné vydání (zákony chráněné) lékařské dokumentace v rámci řízení sp. zn. 2 T 65/2011
1)     Dne 4. 7. byl OS v Prostějově do sp. zn. 2 T 65/2011 vložen lékařský posudek MUDr. Jiřího Bilíka na Dušana Dvořáka k trestní věci vedené pod uvedenou sp. zn. Znalec ve snaze ochránit Dušana Dvořáka před nezákonným jednáním ČR včetně OS v Prostějově v letech 2009 – 2012 do posudku napsal nepravdu, že v důsledku vážné duševní choroby došlo (v letech 2008 – 2012, kdy Dušan Dvořák obdržel 3 prestižní mezinárodní a paradoxně i 1 vládní ocenění za vzdělávání v léčbě konopím)  u Dušana Dvořáka k vymizení rozlišovacích a ovládacích schopností a není schopen chápat, že (údajně) páchá trestnou činnost. O takovouto „pomoc“ soucitného lékaře – soudního znalce se však Dušan Dvořák neprosí, neboť trestnou činnost a zločiny naopak spáchaly státní orgány, což je ve spisu2 T 65/2011 doloženo svědectvím soudního znalce ze dne 11.května 2011 s důsledky ve zločinech proti lidskosti (citujme: „….neoprávněné odebrání léčivého konopí v letech 2009 -2010 vedlo k fatálním následkům na nemocných ve výzkumném programu („Konopí je lék“) …“. Proti závěrům znalce o jeho údajném omezení právní způsobilosti Dušana Dvořáka protestují a dokládají svědectví rodina, lékaři, psychologové a rektor Univerzity Palackého.
2)     Dne 3. srpna 2012 vydala soudkyně Mgr. Ilona Otrubová posudek soudního znalce na Dušana Dvořáka zpracovaný k trestní věci bez jakéhokoliv zákonného oprávnění a odůvodnění Obvodnímu soudu na Praze 3 k civilnímu řízení 20 C 2/ 2012, kdy si u OS na Praze 3 Dušanem Dvořákem žalovaná strana celý posudek na Dušana Dvořáka obsahující zákony chráněné lékařské tajemství nejen na Dušana Dvořáka, ale i další členy Open Royal Academy, zkopírovala.

Věc IV – listopad 2012: Ignorance ke spáchaným zločinům proti lidskosti a nevyloučení se z podjatosti při obnově řízení 2 T 104/2010. Porušení zákonů a mezinárodních úmluv v rámci 2 T 104/2010 (nejen) vůči Dušanu Dvořákovi řeší od roku 2012 Evropská komise a Soud pro lidská práva ve Štrasburku.
1)     Dne 20.11.2012 proběhlo z podnětu OSZ v Prostějově (Mgr. Ivo Černík) řízení obnovy procesu 2 T 104/2010 s návrhem OSZ v Prostějově o zproštění viny a trestu Dušana Dvořáka pro jeho údajnou právní nezpůsobilost citovanou soudním znalcem k jinému trestnímu řízení 2 T 65/2011 (Viz věc III). Oba trestní spisy však obsahují dostatek důkazů o spáchaných zločinech proti lidskosti ČR a porušování zákona státními orgány včetně OS v Prostějově. Mj. je soudkyni Mgr.Iloně Otrubové ze spisu známo, že Dušan Dvořák a jeho obhájce neobdržel od OS v Prostějově odvolání OSZ v Prostějově ze dne 3.1.2011 pod sp. zn. 1 ZT 11/2010 – 153 ke KS v Brně a Dušan Dvořák byl následně KS v Brně odsouzen, nebo že vedoucí OSZ v Prostějově Naděžda Kezniklová dne 16.6.2011 pod sp. zn.1 ZT 11/ 2010 -95  zakázala návrh vnitřního odboru Policejního prezidia Policie ČR k policejnímu vyšetření spáchaných zločinů prostějovskými státními orgány na členech výzkumu „Konopí je lék“, dále nepravdivě policejnímu prezidiu tvrdila, že nelze zjistit soudkyní Mgr. Ilonou Otrubovou neřešený záhadný úbytek cca 300 kilogramů zelené sušiny konopí dozorované státním zástupcem Mgr. Ivo Černíkem v rámci 2 T 104/2010 (podle policie nepřišel likvidační protokol, červen 2012) a dále nepravdivě uvedla, že státní zástupce Mgr. Ivo Černík stížnost Dušana Dvořáka proti usnesení policejního orgánu o uložení pořádkové pokuty za údajně špatnou omluvu z výslechu učinil v souladu se zákonem, což nebylo pravda a toto tvrzení doložil Nejvyšší soud ČR (viz věc I).
2)     Přestože byla soudkyně Mgr. Ilona Otrubová dne 20.11.2012 přímo v soudní síni Dušanem Dvořákem konfrontována s jejím porušením zákonů včetně fatálních následků na svědkyni v procesu 2 T 104/2010  (onkologicky nemocné Olze Novotné, člence výzkumu „Konopí je lék“, která byla jednáním prostějovských státních orgánu zabita konfiskací ospělovského konopí s opakovaným souhlasem OS v Prostějově), soudkyně Mgr. Ilona Otrubová se odmítla vyloučit z daného řízení pro podjatost a dát naopak návrh na šetření zločinů proti lidskosti, které OSZ zakazuje vyšetřit stejně jako doložit vyšetřovací pokus, který by dokázal, že policie měří THC v konopí v rozporu se zákonem a s vědomím OSZ a OS v Prostějově v rozporu se zákony kriminalizuje Dušana Dvořáka nebo naopak podat podnět na zajištění policejní ochrany výzkumu „Konopí je lék“ a jejího odborného garanta!

V Olomouci dne 18. prosince 2012

S adventním pozdravením a díkem za sdělení rozhodnutí v předmětné věci

Ing. František Dvořák, předseda správní rady Open Royal Academy

V příloze dokládám OS v Prostějově známé:
1)     důkazy o zločinech proti lidskosti od soudního znalce
2)     důkazy o zločinech proti lidskosti od nemocného člověka ověřené notářem