Porušení zákona prostějovským soudem

Policie ČR Prostějov a Okresní soud v Prostějově (zde prosím rovněž přiložit do spisu sp. zn. 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011)
 
Věc: důkazy o porušení zákona prostějovskou soudkyní Ilonou Otrubovou (popř. předsedou soudu (v kopii) navrženo kárné řešení) a žádost o sdělení k řešení tohoto a v příloze uvedeného trestního podnětu zneužití fce úřední osoby

Odůvodnění:
1. Zaslání lékařského soudněznaleckého posudku z trestního spisu na Dušana Dvořáka bez zákonného oprávnění k civilnímu řízení u OS Praha 3 dne 3. srpna 2012, sp. zn.2
T 65/2011 - důkaz: řízení o omezení způsobilosti Dušana Dvořáka k právním úkonům u OS v Olomouci, porušení mj. též  § 191, odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., o.s.ř.
2. Porušení rozhodnutí Nejvyššího soudu: Důkaz: Níže uvedena citace judikátu Nejvyššího soudu, který soudkyně okresního soudu Ilona Otrubová popřela a pokutu 10 tisíc Kč Dušanu Dvořákovi za údajně špatnou omluvu z výslechu na prostějovské policii, která zmrzačila tisíce lidí a komisaři se nejde dovolat a tak se Dušan Dvořák omluvil mailem, rozhodla udělit stejně jako prostějovský prokurátor Ivo Černík, který se souhlasem soudu schvaluje měření THC v konopí policiií v hrubém rozporu se zákony a prostějovský soud každý rok OSZ Prostějov v rozporu se zákony a judikáty SDEU a ÚS a NS svolí domovní prohlídku a konfiskaci léčivého konopí v Ospělově:
"Nejvyšší soud v této souvislosti zdůrazňuje, že v novém řízení nemůže dojít ke změně rozhodnutí v neprospěch obviněného, neboť Nejvyšší soud vyslovil, že zákon byl porušen v jeho neprospěch (viz § 273 tr. ř.)."
Zde judikát NS - poslední věta: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/B3EDDA441617C91EC1257A4E0064F25E?openDocument&Highlight=0

S adventním pozdravením

Dušan Dvořák, 12.ledna 1962, Tylova 2, 777 00 Olomouc


Příloha:
Dne 2. listopadu 2012

Policie ČR Prostějov, na vědomí Okresní soud v Prostějově (zde prosím přiložit do spisu sp. zn. 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011)

Věc: trestní podnět

Pošetřete, zda jednání neznámé osoby z Okresního soudu v Prostějově v lednu 2011 bylo úmyslné, nebo nedbalostní a zda šlo o trestný čin zneužití funkce úřední osoby či jiný trestný čin či přečin. Skutkové okolnosti:

Okresní soud (OS) v Prostějově vede k naší osobě spis 2 T 104/2010 ukončený rozsudkem z 27.října 2010. Nyní je obnova tohoto procesu nařízená na 20.11.2012 z podnětu státního zástupce Mgr. Ivo Černíka z OSZ v Prostějově a opět nám byly zamítnuty důkazy a svědci.

V rámci řízení 2 T 104/2010 jsme se v roce 2010 odvolávali ke Krajskému soudu v Brně, který 9. března 2011 v daném trestním řízení Dušana Dvořáka pravomocně odsoudil. Současně však odvolávající se Dušan a Radomíra Dvořákovi ani jejich advokát JUDr. Petr Zavadil neznali odvolání státního zástupce Mgr. Ivo Černíka z Okresního státního zastupitelství v Prostějově ze dne 3.1.2011 vedeného pod sp. zn. 1 ZT 11/ 2010 -153. Toto odvolání ke Krajskému soudu v Brně žádající nepodmíněné odsouzení Mgr. Dušana Dvořáka s naprosto tragikomickou argumentací státního zástupce Mgr. Ivo Černíka je vedené u OS v Prostějově na straně 365 - 387 spisu 2 T 104/2010 a ze spisu je jasně patrné, že obhájci a manželům Dvořákovým nebylo OS v Prostějově v lednu 2011 zasláno. Text je uveden zde http://konopijelek.blogspot.cz/2012/11/perly-prokuratury.html

Důsledky: Přestože šlo o kardinální popření práva na spravedlivý proces, Dušan Dvořák byl u KS v Brno odsouzen, aniž znal text obžaloby, Radomíře Dvořákové pak nebyla uhrazena škoda mezi zabaveným konopím (cca 310 kg) a konopím určeným k propadnutí státu (25 kg).

K tomuto podnětu přikládáme níže uvedené dokumenty zaslané 1.listopadu 2012 OS v Prostějov a OS v Olomouci, které rovněž souvisí s neplněním pravidel spisové dokumentace k Dušanu Dvořákovi.

V Olomouci 1.listopadu 2012

S pozdravem

Dušan a Radomíra Dvořákovi, nar. 12.1.1962 a 18.5.1963, Tylova 2, 779 00 Olomouc

Okresní soud (OS) v Prostějově posta@osoud.pro.justice.cz

Věc: žádost účastníka řízení, popř. žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb. k chybějící dokumentaci ve spisu

a) Přiložte prosím tento dokument v kopii do spisu vedeného u OS v Prostějově pod sp. zn. 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011
b) Zašlete mi informace, kdy OS v Olomouci a v jaké věci letos v létě k mé osobě kontaktoval OS v Prostějově a cokoliv žádal o mé osobě vědět a jaký konkrétní spis OS Prostějov zaslal OS v Olomouci, který zde  vede na mou osobu spis sp. zn. 39 Nc 1631/2012, ve kterém je dopis OS v Prostějově datovaný 12.9.2012 pod sp. zn. 0NC 1986/2012, ve kterém Bc. Jaroslava Krátká z OS v Prostějově zasílá OS v Olomouci k mé osobě spis (není uvedeno jaký konkrétní spis), ale tento spis v předmětném spisu 39 Nc 1631/2012 chybí stejně, jako dokument, na základě kterého OS Olomouc po OS Prostějov o mé osobě cokoliv žádal vědět!  Sdělte mi nejen, o jaký spis k mé osobě šlo, ale také, zda Vám tento spis nechybí, když u OS v Olomouci chybí!
S pozdravem a díkem za Váš zájem
Dušan Dvořák, 12.ledna 1962, Tylova 2, 777 00 Olomouc

Okresní soud (OS) v Olomouci
Věc: Žádost účastníka řízení, popř. žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb. k chybějící dokumentaci ve spisu sp. zn. 39 Nc 1631/2012 u OS v Olomouci tykající se řízení o omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům mé osoby
Jako účastník řízení jsem byl u OS v Olomouci nahlížet do předmětného spisu 39 Nc 1631/2012 vedeného na mou údajně nesvéprávnou a údajně 4 roky nepříčetnou a právně nepostižitelnou osobu, která chce nést za své jednání odpovědnost. Ve spisu jsou uvedeny různé žádosti OS Olomouc k získání informací různým úřadům ke kvalifikovanému rozhodnutí o mé osobě.
Ve spisu však chybí:
a)    Jakýkoliv záznam o tom, že OS v Olomouci kontaktoval ohledně mé osoby OS v Prostějově.
b)    Jakýkoliv záznam o tom, že OS v Olomouci kontaktoval ohledně mé osoby OSZ v Olomouci.
Přesto je v předmětném spisu uveden:
a)    Dopis OS Prostějov sp. zn. 0NC 1986/2012 datovaný 12.9.2012, ve kterém Bc. Jaroslava Krátká z OS v Prostějově zasílá OS v Olomouci k mé osobě spis (není uvedeno jaký konkrétní spis), ale tento spis v předmětném spisu 39 Nc 1631/2012 chybí stejně, jako dokument, na základě kterého OS Olomouc po OS Prostějov o mé osobě cokoliv žádal vědět!  
b)    Doklad o tom, že dne 26.10.2012 do předmětného spisu nahlížela státní zástupkyně Mgr. Kateřina Pavlová z OSZ v Olomouci.
Zašlete mi informace o tom:
1.    Kdo, kdy z OS Olomouc s jakou informací k mé osobě cokoliv žádal vědět u OS Prostějov a jaký spis OS Prostějov zaslal a proč v předmětném spisu tento spis z OS Prostějov chybí!
2.    Kdo, kdy z OS Olomouc s jakou informací k mé osobě cokoliv zaslal OSZ v Olomouci a z jakého právního titulu nahlížela OSZ Olomouc do předmětného spisu.
S pozdravem a díkem za Váš zájem
Dušan Dvořák, 12.ledna 1962, Tylova 2, 777 00 Olomouc