Národní protidrogová centrála (ne)odpovídá a zpětvzetí stížnostiNPDC 6.prosince 2012 (ne) odpověděla na urgovanou žádost z 2. listopadu 2012 - viz zde.  
Přijato na email, poštou do 6.prosince 2012 neobdrženo. 
Níže uvedeno zpětvztetí stížnosti na NPDC. 
Řešeno formou nového podání žádosti s komentářem - viz zde.
Č. j. NPC- 711/ČJ-2012-209DKR 
Praha  26. listopadu 2012
Počet listů: 2

                                                                                                     
Vážený pan
Dušan Dvořák
Tylova 2
779 00 Olomouc
Vážený pane Dvořáku,


    dne jsem obdržel Vámi zaslanou žádost ve smyslu ust. § 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o zodpovězení několika Vámi nastíněných dotazů.

     K tomuto Vám sděluji, že dotazy č. 1, 2, 4 a 5 jsem kompetentní Vám zodpovědět, dotazy označené čísly 3 a 4 bohužel nikoli, tyto jsem v minulých dnech postoupil věcně příslušnému pracovišti Policie České republiky, a to Kriminalistickému ústavu Praha. Na Vaši žádost odpovídám až nyní, vzhledem k opatřování další podkladů pro vyřízení Vaší žádosti, jak umožňuje příslušné ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

     Na Váš dotaz č. 1 mohu odpovědět pouze toliko, že neexistuje žádný oficiální dokument, který by mou osobu pověřil jednáním s vedoucím výzkumného programu „Konopí je lék“. Současně nedisponuji žádnými informacemi, které by názorově hovořily za mou osobu či Národní protidrogovou centrálu služby kriminální policie a vyšetřování ve vztahu k zastavení kriminalizace, tedy použití Vámi uváděného ustanovení § 31 odst. 1 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, o využití institutu přípustného rizika.  Více odkazuji na předchozí stanoviska Národní protidrogové centrály adresované Vaší osobě, zejména pak ty, jež se týkají sdělení k Vašim neoprávněným a neadekvátním požadavkům na policejní ochranu při páchání trestné činnosti Vaší osobou.

    K dotazu č. 2 sděluji: Vaší osobou byl předložen dokument – protokol o výslechu Vaší osoby, z něhož je patrné, že byly vedeny úkony trestního řízení. Až na základě předložení těchto materiálů bylo možné blíže konkretizovat směr k nalezení odpovídajících dokumentů. K této záležitosti došlo za situace, kdy předmětná konopná mast byla předána ze strany Ministerstva zdravotnictví Národní protidrogové centrále SKPV PČR, kdy jsme obdrželi sdělení, že není znám původce této masti. Celé řízení bylo následně vedeno nikoli proti Vaší osobě, nýbrž proti neznámému pachateli. Za vzniklé nedopatření se omlouváme.
      Dle odborného vyjádření zpracovaného Kriminalistickým ústavem Praha Vám sdělujeme, že konopná mast nepřekročila zákonný limit stanovený pro obsah THC stanovený v zák. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů.

   K dotazu č. 4 uvádím, že Vámi požadované informace lze najít ve výroční zprávě Národní protidrogové centrály SKPV PČR za rok 2011 a pozdější. Uvedený dokument je veřejně přístupný na webových stránkách Policie ČR, potažmo Národní protidrogové centrály SKPV PČR.

Ve věci  dotazu č. 5 Vás upozorňuji, že zákaz uvedený v ust. § 15 písm. e) zák. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, který zmiňujete, se vztahuje výhradně k získávání opia z máku setého (Papaver somniferum), nikoli k rostlině konopí.Vyřizuje:
pplk. Mgr. Hana TOŠNAROVÁ
tel. č.: 836 515
                                                                          vrchní rada plk. Mgr. Jakub FRYDRYCH  v.r.
                                                                                                                ředitel