Ministerstvo spravedlnosti - obecně závazný pokynMinisterstvo spravedlnosti                                                               
7. listopadu 2012

Věc: žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.

Žadatel: Dušan Dvořák, nar. 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc  

Žádost I: Žádost se týká promítnutí v příloze uvedeného rozsudku Soudního dvora EU do právní praxe ČR a žádosti žadatele o informaci, zda, kdy a jakým úkonem ministerstvo spravedlnosti nebo Nejvyšší státní zastupitelství ČR vydalo v souvislosti s uvedeným rozsudkem Soudního dvora EU ve věci C‑137/09 vůči orgánům činným v trestním řízení nějaký obecný závazný pokyn, předpis apod., aby bylo uznáváno platné mezinárodní právo, ústava i zákony a nebyla zcela systémově zneužívána police a trestní právo, jak občané mnoho let oprávněně kritizují, a bylo politiky i státními orgány nepravdivě veřejnosti tvrzeno, že občané – údajně právě v souladu s úmluvami OSN a v jejich důsledku - nesmějí bez povolení úřadům do 100 m2/občana pěstovat a zpracovávat rostlinu konopí s obsahem nad 0,3% THC k terapeutickým a badatelským (pokusnickým) účelům, když formuláře do 100 m2 odmítá stát vydat pro každého pěstitele legálního konopí, a tak mj. jednají v souladu s § 29 a 5, odst. 5 zákona o návykových látkách, zákonem o zdraví lidu, občanským zákoníkem, zákonem o sdružování občanů apod.
Policie však stále provádí tzv. neodkladné úkony a s presumpcí viny znehodnocuje občanům veškerou úrodu konopí a nezákonné jednání policie spočívající nejen v systematicky konaném ohrožení práv chráněných trestním zákoníkem (právo na důstojnost, zdraví, vědecký výzkum, ochranu majetku apod), ale i v nezákonném měření THC v konopí policií dle metodiky pro pašeráky drog (z vzorku zpravidla květu jako u prodejců marihuany, která má zpravidla v ČR na černém trhu 15 i více % THC a blíží se hašiši, nikoliv zemědělské metodiky a definicí měření THC dle zákona o návykových látkách max. do 10 dne od odkvětu a trestního zákoníku. Toto nezákonné jednání policie však obligatorně kryje státní zastupitelství a soudy a platné zákony a nadřazené právní normy jsou ignorovány. Při vědomí, že policie „v terénu“ může legalitu a legimitu pěstování konopí jednoduše posuzovat v souladu s § 31, odst. 1 trestního zákoníku i podle běžné legitimace pěstitele, když občané společensky prospěšného jednání nemohou dosáhnouti jinak a na 100 -500 tisíc ročně na marihuanu z Holandska v české lékárně nebudou mít peníze a zvláště, když vědí, že jim žádná holandská marihuana s vysokým obsahem THC (až 19%) nepomůže, ale léčivé konopí ano. Je nutnost policie znát souvislosti § 29 a 5, odst. 5 zákona o návykových látkách a především § 2, odst. 1, pism. a) zákona o Policii ČR. Domnívám se, že takovýto obecně závazný pokyn obsahující jak odkaz na mezinárodní právo, tak § 31, odst. 1 trestního zákoníku, tak výše a níže uvedené právní normy by být vydán měl ( možná i ze zákonné povinnosti v přístupové smlouvě k EU, nevím), ale zda se tak stalo, nevím stejně, jako to, co tento úkon obsahuje.

Žádost II Pokud ministerstvo spravedlnosti či nejvyšší státní zastupitelství v této věci žádný obecně závazný právní pokyn nevydalo a nesjednotilo tak pro státní zastupitelství a policii právo OSN, evropské a české právo, sdělte mi, kdo je za toto jednání (agendu) na ministerstvu spravedlnosti či NSZ konkrétně odpovědný, neboť důsledky mají – kromě škod na rozpočtu - charakter zločinů proti lidskosti a je potřeba najít odpovědné osoby kryjící mj. byznys drogové a farmaceutické lobby na úkor práv občanů. Podotýkám, že 21. května 2012 byl prostřednictvím notifikace č. 2012/329/CZ notifikován do té doby neoznámený zákon o návykových látkách (od vstupu do EU a od první novelizace ZoNL v květnu roce 2004!), čímž ČR implicitně potvrzuje právní pozice žadatele, že trestní zákoník má být oznámen dle směrnice 98/34 ES a dosud není u ES notifikován a za toto a způsobené škody je také někdo odpovědný (pokud víte kdo, sdělte rovněž)! Trestní zákoník v § 289 odst. 3 udělil pravomoc vládě definovat mj. způsob měření THC v konopí, legální a nelegální odrůdy konopí apod., čili jednoznačně technické předpisy spadající do režimu 98/34 ES se všemi důsledky nenotifikace dle rozsudků SDEU (např. C-20/05, C‑267/03, C-390/99). K § 289 TZ vztažené nenotifikované nařízení vlády č. 455/2009 Sb.  bylo 5.1.2012 nahrazeno opět nenotifikovaným vládním nařízením č. 3/2012 Sb., které bylo vedeno snahou („odborníků“ poskytujících – možná i záměrně - právně vadné podklady vládě prostřednictvím ministerstva spravedlnosti) dosavadní nezákonné policejní měření THC v rostlině konopí legitimizovat a legalizovat alespoň od roku 2012, avšak opět se tak dělo v rozporu se zemědělskou metodikou a měření THC v rostlině konopí (maximálně do 10 dne do odkvětu), zákony, nadřazenými právními normami a mezinárodními závazky ČR.

Děkuji za Váš zájem a jsem s pozdravemPříloha:

Rozbor problematiky terapeutického a badatelského užití konopí provedl Soudní dvůr EU ve svém rozsudku ze dne 16. prosince 2010 ve věci C‑137/09 Josemans.

-        „Provozovatel coffee shopu se v rámci své činnosti spočívající v prodeji omamných látek, které nejsou součástí oběhu, který je pod přísným dohledem příslušných orgánů, jsou-li používány pro lékařské nebo vědecké účely, nemůže dovolávat“ základních svobod práva EU proti vnitrostátnímu předpisu, který jeho činnost (zcela) omezuje (bod 54 rozsudku).
-        Soudní dvůr vychází ze základního vymezení, že „jelikož je škodlivost omamných látek, včetně omamných látek z konopí, jako je marihuana, obecně uznána, je jejich prodej zakázán[1] ve všech členských státech, s výjimkou přísně kontrolovaného obchodu, kdy jsou používány pro lékařské a vědecké účely (bod 36 rozsudku).
-        Následně Soudní dvůr situuje uvedené základní vymezení do mezinárodněprávního kontextu: „Tato právní situace je v souladu s jednotlivými mezinárodními instrumenty […], jako jsou Jednotná úmluva Organizace spojených národů o omamných látkách, uzavřená v New Yorku dne 30. března 1961 […]. V preambuli Jednotné úmluvy smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy své povinnosti předcházet drogové závislosti a bojovat s ní, a přitom uznávají, že lékařské využití omamných látek je i nadále nezbytné ke zmírnění bolesti a že musí být přijata vhodná opatření k zajištění toho, aby byly omamné látky k tomuto účelu k dispozici. Podle článku 4 této Úmluvy smluvní strany přijmou veškerá opatření nezbytná k tomu, aby omezily produkci, výrobu, vývoz, dovoz, distribuci, obchod, použití a přechovávání omamných látek výlučně [na případy, kdy k nim dochází] pro lékařské a vědecké účely(body 37 a 38 rozsudku).

Závěry:
-     Omamné látky pro jiné než pro lékařské nebo vědecké účely nejsou obchodovatelným zbožím. V takovém případě je nutné s ohledem na mezinárodní závazky účinně zabránit a případně sankcionovat nakládání s těmito látky.
  -    A contrario omamné látky (konopí) pro lékařské nebo vědecké účely je právem EU uznaným obchodovatelným zbožím. Práva EU se lze v takovém případě dovolávat. Z tohoto důvodu je třeba dle směrnice 98/34 ES zohlednit situace, které by mohly vytvářet neodůvodněná omezení přeshraničního obchodu s omamnými látky pro lékařské nebo vědecké účely[2].
-        Vymezení a regulace omamných látek pro lékařské nebo vědecké účely na straně jedné a jejich použití pro jiné účely na straně druhé je zcela v souladu s mezinárodními závazky.

Poznámky:
[1] K porozumění nutno dodat, že prodej konopí coffe shopy v Nizozemsku za omamnými účinky není právně legalizován, nýbrž pouze tolerován.
[2] Viz § 8 odst. 5 zákona o návykových látkách, jež zohledňuje zásadu nediskriminace občanů EU a umožňuje vydání povolení k nakládání s návykovými látky i osobám usazeným v jiných členských státech.