Analýzy kanabinoidů - srovnávací studieSrovnávací studie obsahu kanabinoidu
CBD dle vzorku samičí rostliny konopí k analytickému měření


VZOREK č. 1 – samičí květ (cannabis flos)
 Množství zpracovávané rostlinné sušiny
2,744 g  
 Množství získaného ethanolického extraktu po oddestilování EtOH
0,30 g
Koncentrace kanabinoidních látek v 1 g EtOH extraktu
CBD
THC
CBN
279 mg/g = 27,90%
23,67mg/g = 2,37%
0,18 mg/g = 0,018%
Koncentrace kanabinoidních látek v 1 g rost. sušiny
CBD
THC
CBN
30,50 mg/g = 3,05%
2,59 mg/g = 0,26%
0,020 mg/g = 0,002%

VZOREK č. 2 –  plodonosný samičí vrcholík (cannabis herba)
 Množství zpracovávané rostlinné sušiny
142 g  
 Množství získaného ethanolického extraktu po oddestilování EtOH
10.20 g
Koncentrace kanabinoidních látek v 1 g EtOH extraktu
CBD
THC
CBN
155 mg/g = 15,50%
16,1 mg/g = 1,61%
0,49 mg/g = 0,049%
Koncentrace kanabinoidních látek v 1 g rost. sušiny
CBD
THC
CBN
11,12 mg/g = 1,11%
1,16 mg/g = 0,12%
0,035 mg/g = 0,0035%

VZOREK č. 3 – celá nadzemní část samičí rostliny (tzn. vrcholíky, větvičky, semena a stonek bez kořene)
 Množství zpracovávané rostlinné sušiny
150 g 
 Množství získaného ethanolického extraktu po oddestilování EtOH
3.0 g
Koncentrace kanabinoidních látek v 1 g EtOH extraktu
CBD
THC
CBN
137 mg/g = 13,70%
9,93 mg/g = 0,99%
0,70 mg/g = 0,07%
Koncentrace kanabinoidních látek v 1 g rost. sušiny
CBD
THC
CBN
2,73 mg/g = 0,27%
0,19 mg/g = 0,02%
0,014 mg/g = 0,0014%

VZOREK č. 4 – celá nadzemní část samičí rostliny (tzn. vrcholíky, větvičky, semena a stonek bez kořene)
 Množství zpracovávané rostlinné sušiny (briketa)
150 g 
 Množství získaného ethanolického extraktu po oddestilování EtOH
4.6 g
Koncentrace kanabinoidních látek v 1 g EtOH extraktu
CBD
THC
CBN
76 mg/g = 7,60%
3,79 mg/g = 0,38%
0,43 mg/g = 0,043%
Koncentrace kanabinoidních látek v 1 g rost. sušiny
CBD
THC
CBN
2,30 mg/g = 0,23%
0,11 mg/g = 0,01%
0,013 mg/g = 0,0013%


VZOREK č. 5 - celá nadzemní část samičí rostliny (tzn. vrcholíky, větvičky, semena a stonek bez kořene)
 Množství zpracovávané rostlinné sušiny
150 g 
 Množství získaného ethanolického extraktu po oddestilování EtOH
2.8 g
Koncentrace kanabinoidních látek v 1 g EtOH extraktu
CBD
THC
CBN
114 mg/g = 11,40%
5,38 mg/g = 0,54%
0,70 mg/g = 0,07%
Koncentrace kanabinoidních látek v 1 g rost. sušiny
CBD
THC
CBN
2,13 mg/g = 0,21%
0,10 mg/g = 0,01%
0,012 mg/g = 0,0012%
doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.
znalec v oboru zdravotnictví
odvětví toxikologie
Hněvotínská 3
775 09 Olomouc


Open Royal Academy
Cannabis is The Cure, z.s.
Dušan D v o ř á k, MMCA
Tylova 963/2
779 00 O L O M O U C


Tox 1930/2015

Průkaz a stanovení kanabinoidních látek v rostlinném matriálu - chemické toxikologické vyšetření - znalecký posudek

K Vaší žádosti doručené  dne 10.11.2015 v nadepsané věci  shora uvedené spisové značky podávám následující

n á l e z :

Dušan Dvořák, MMCA objednává u Ústavu soudního lékařství FN Olomouc analýzu jednoho rostlinného vzorku se zaměřením na hlavní kanabinoidní látky, konkrétně na kanabidiol (CBD), delta - 9 - tetrahydrokanabinol (THC) a kanabinol (CBN).
 
Chemické toxikologické vyšetření:

Materiál dodaný k vyšetření:   
Jedna cca 40 cm dlouhá větvička dle zadavatele se samičími květy v suchém stavu. Větvička neobsahovala žádný list, ten však nebyl odstraněn. Květy byly z větvičky (vrcholíku) před homogenizací květu odstraněny a samostatně zváženy. Samičí květy (cannabis flos) vážily 2,744 gramů. Samčí květy dodány nebyly. 
 
Vlastní vyšetření:
Vyšetření bylo zaměřeno  na průkaz  toxikologicky významných  látek  v dodaném vzorku se zaměřením na kanabinoidy, konkrétně na CBD, THC a CBN.

Extrakce kanabinoidních látek z dodaného rostlinného materiálu:
1)      Rostlinný vzorek  v množství 2,744 g  byl homogenizován  
2)      Na 1 g rostlinné sušiny bylo k extrakci použito 10 ml EtOH 96%
3)       3 minuty ručně promícháno, 2 minuty vortexováno a 5 minut mícháno na míchačce a 3 x 5 min. sonifikováno
4)      Dekantace a filtrace vzorku
5)      Odpaření vzorku  na keramických odpařovacích miskách do medovité konzistence
6)      Zisk ethanolického extraktu, který byl zvážen a použit k další analýze

Analýza ethanolického extraktu:
10 mg z  ethanolického extraktu   bylo rozpuštěno v 1 ml ethanolu (EtOH) a naředěno opět ethanolem na předpokládané koncentrace, které by byly vhodné k další analýze. Takto připravený vzorek byl následně analyzován metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC-MS) na přístroji TRACE GC POLARIS Q firmy Thermo Finnigan, který byl vybavený kapilární kolonou firmy Thermo Scientific TG 5 MS (15m x 0.25 um x 0.25 mm) s použitím teplotního programu 70°C (1 minuta) – nárůst 15°C do 260°C  (isoterma 3 minuty). Uvedenou metodou byla v ethanolickém roztoku z dodaného vzorku prokázána přítomnost hlavních obsahových látek rostlin konopného typu -  kanabidiolu (CBD), delta – 9 - tetrahydrokanabinolu (THC) a kanabinolu (CBN). Metodou GC-MS bylo provedeno stanovení koncentrace všech tří identifikovaných látek.

Rostlinný vzorek  
 Množství zpracovávané rostlinné sušiny
2,744 g  
 Množství získaného ethanolického extraktu po oddestilování EtOH
0,30 g
Koncentrace kanabinoidních látek v 1 g EtOH extraktu
CBD
THC
CBN
279 mg/g = 27,90%
23,67mg/g = 2,37%
0,18 mg/g = 0,018%
Koncentrace kanabinoidních látek v 1 g rost. sušiny
CBD
THC
CBN
30,50 mg/g = 3,05%
2,59 mg/g = 0,26%
0,020 mg/g = 0,002%


Na základě shora uvedeného nálezu podávám  k položeným  otázkám:

1)                  Proveďte kvalitativní a kvantitativní zkoumání   rostlinného vzorku na přítomnost kanabidiolu, delta - 9 – tetrahydrokanabinolu a kanabinolu.  

2)                  Uveďte další skutečnosti důležité pro objektivní posouzení věci.

tento znalecký
posudek:

1)         Provedeným toxikologickým vyšetřením  dodaného rostlinného vzorku byla  v tomto vzorku prokázána  přítomnost hlavních obsahových látek rostlin konopného typu -  kanabidiolu (CBD), delta – 9 - tetrahydrokanabinolu (THC) a kanabinolu (CBN). Metodou GC-MS bylo provedeno stanovení koncentrace všech tří identifikovaných látek v analyzovaném vzorku s následujícími výsledky (zokrouhleno):
Koncentrace kanabinoidních látek v 1 g rost. sušiny
CBD
THC
CBN
30,50 mg/g = 3,05%
2,59 mg/g = 0,26%
0,020 mg/g = 0,002%

2)         V době zpracování tohoto posudku nemá podepsaný znalec žádné další skutečnosti či poznatky,  které by pro posouzení předmětné věci mohly být důležité.

Poznámka: Materiál dodaný k chemickému toxikologickému vyšetření bude uložen na pracovišti ÚSLaMP v Olomouci po dobu jednoho měsíce od předání znaleckého posudku.  Za předpokladu, že nebude v tomto termínu  dožadatelem vyzvednut, bude zlikvidován. 
                                                     
V Olomouci 27.11.2015                                                         doc.  RNDr. Peter Ondra, CSc.