Analýza kanabinoidůdoc. RNDr. Peter Ondra, CSc.
znalec v oboru zdravotnictví
odvětví toxikologie
Hněvotínská 3
775 09 Olomouc


Open Royal Academy
Odborný garant výzkumu
„Konopí je lék“
Mgr. Dušan D v o ř á k
Tylova 2
779 00 O L O M O U C

Tox 554/2015
ex 181/2015

Průkaz a stanovení kanabinoidních látek v rostlinném extraktu  - chemické toxikologické vyšetření - znalecký posudek

K Vaší žádosti doručené  dne 07.04.2015 v nadepsané věci  shora uvedené spisové značky podávám následující

n á l e z :


Mgr. Dušan D v o ř á k  objednává u Ústavu soudního lékařství FN Olomouc analýzu jednoho vzorku obsahujícího rostlinný extrakt kanabinoidů.
 
Chemické toxikologické vyšetření:
Materiál dodaný k vyšetření:  vzorek obsažený v plastové stříkačce, obsahující  rostlinný extrakt medovité konzistence tmavě zelené barvy.

Vlastní vyšetření:
ex 181/2015                                          - 2 -                                     K A N A B I N O I D Y

Vyšetření bylo zaměřeno  na průkaz  toxikologicky významných  látek  v dodaném vzorku se zaměřením na kanabinoidy, konkrétně na kanabidiol (CBD), delta - 9 - tetrahydrokanabinol (THC) a kanabinol (CBN).

Analýza dodaného vzorku:
10 mg  z  dodaného vzorku   bylo rozpuštěno v methanolu a naředěno opět methanolem na předpokládané koncentrace, které by byly vhodné k další analýze. Takto připravený vzorek byl následně analyzován metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC-MS) na přístroji TRACE GC POLARIS Q firmy Thermo Finnigan, který byl vybavený kapilární kolonou firmy Thermo Scientific TG 5 MS (15m x 0.25 um x 0.25 mm) s použitím teplotního programu 70°C (1 minuta) – nárůst 15°C do 260°C  (isoterma 3 minuty). Uvedenou metodou byla v methanolickém roztoku z dodaného vzorku prokázána přítomnost hlavních obsahových látek rostlin konopného typu -  kanabidiolu (CBD), delta – 9 - tetrahydrokanabinolu (THC) a kanabinolu (CBN). Metodou GC-MS bylo provedeno stanovení koncentrace všech tří identifikovaných látek.


CBD (mg/g)
THC (mg/g)
CBN (mg/g)
Vzorek 1
201,74
195,62
1,99

Na základě shora uvedeného nálezu podávám  k položeným  otázkám:

1)               Proveďte kvalitativní a kvantitativní zkoumání vzorku ze zkumavky na přítomnost kanabidiolu, delta - 9 – tetrahydrokanabinolu a kanabinolu. Kolik miligramů jednotlivých kanabinoidů je v jednom ml konopného extraktu.

2)                Kolika mililitry lihu (ethanolu) je potřeba naředit konopný extrakt z plastové stříkačky, aby obsahoval 50 mg kanabinoidu THC v jednom mililitru takto vyrobené tinktury.

3)               Uveďte další skutečnosti důležité pro objektivní posouzení věci.
ex 181/2015                                            - 3 -                                               K A N A B I N O I D Y

tento znalecký posudek:


1)       Vycházíme-li z předpokladu, že 1 ml extraktu váží 1 g, pak provedeným toxikologickým vyšetřením  dodaného vzorku obsahujících konopný extrakt  byla ve vzorku ze zkumavky prokázána přítomnost   kanabidiolu  v koncentraci  201,74 mg/ml (což odpovídá cca 20,17 %), delta – 9 - tetrahydrokanabinolu v koncentraci  195,62 mg/ml (19,56 %) a kanabinolu v koncentraci 1,99 mg/ml (0,20 %).  

2)       K dosažení koncentrace THC 50 mg/ml tinktury je nutno 1 ml konopného extraktu ze vzorku z plastové stříkačky  naředit ethanolem do celkového objemu 4 ml, tj. přidat k 1 ml extraktu z plastové stříkačky přidat 3 ml ethanolu.

3)        V době zpracování tohoto posudku nemá podepsaný znalec žádné další skutečnosti či poznatky,  které by pro posouzení předmětné věci mohly být důležité.

Poznámka: Materiál dodaný k chemickému toxikologickému vyšetření bude uložen na pracovišti Ústavu soudního lékařství v Olomouci po dobu jednoho měsíce od předání znaleckého posudku.  Za předpokladu, že nebude v tomto termínu  dožadatelem vyzvednut, bude zlikvidován. 
                                                     
V Olomouci 08.04.2015                                                          doc.  RNDr. Peter Ondra, CSc.