Plná moc k Soudnímu dvoru EUSpolečenství podpory „Olomoucké nadace filantropů a mecenášů“ (IČ: 706 31 298), Art Language Factory (IČ: 227 24 303), Dekriminalizácia.sk (IČ: 421 85 114), Diag Human Cannabis, IČ: 266 70 232 jako členové u EU řádne registrované asociace NGOs´ Open Royal Academy (IČ: 227 49 250) spolupracující na bezbariérovém vzdělávání mezinárodního výzkumu „Konopí je lék“ jako oprávnění poškození udělují

P L N Á    M O C

Zmocnitel Open Royal Academy (IČ: 227 49 250), Tylova 963/2, CZ 779 00 Olomouc, jménem předsedy správní rady Ing. František Dvořák, nar. 10.4. 1936, bytem Za vodojemem 4, CZ 779 00 Olomouc Česká republika  

………………………………………………………………………………………………….............tímto zplnomocňujezmocněnce:

Diag Human Cannabis, IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, CZ 770 00 Olomouc,  resp. Dušan Dvořák, MMCA, nar.  12. 1. 1962, bytem Tylova 2, CZ 770 00 Olomouc, předseda správní rady Diag Human Cannabis, IČ: 266 70 232

aby zmocnitele v plném rozsahu zastupovalv podaní žaloby na Evropskou komisi k Soudnímu dvoru Evropské unie k porušení práva Společenství k porušení Nařízení rady a směrnice 98/34/ES  Českou republikou, resp. Evropskou komisíZmocněnec je zejména oprávněn přijímat jménem zmocnitele písemnosti, podepisovat a podávat veškeré návrhy, žádosti, připomínky a námitky, navrhovat důkazy, vyjádřit v řízení stanovisko, jakož i vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, nahlížet do spisu, žádat o pořízení kopií a o poskytnutí informací o řízení, jakož i podávat řádné a mimořádné opravné prostředky.Zmocněnec je povinen jednat s veškerou odbornou péčí v zájmu požadavků zmocnitele a v souladu s právními předpisy. Zmocněnec  je oprávněn si ustanovit za sebe další zástupce, aby v mezích této plné moci a v zájmu zmocnitele byli za něj oprávněni dále jednat.

V Olomouci dne ……………………                                                                                 ......…................................................                                                                                                                                                                                                            zmocnitel

Zmocněnec svým podpisem udělené zmocnění přijímá.

V Olomouci dne………………………                                                                               ...….………………………………..

                                                                      zmocněnec