Ministerstvo zdravotnictví ČRMinisterstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

Věc: Žádost dle 106/1999 Sb. 

Žádost číslo 1) Na základě jednání na MZ ČR k problematice vědeckého výzkumu konopí pro účely uchování jeho genofondu dne 22. března 2012 s Výzkumným ústavem rostlinné výroby (zastupoval ředitel Dr. Ing. Pavel Čermák) za účasti ministerstva zemědělství, národní protidrogové centrály a dalších subjektů, kdy MZ ČR zastupovali pracovníci Inspektorátu OPL včetně vedoucí Ing. Aleny Ondrouškové, zaslalo následně MZ ČR řediteli Výzkumného ústavu rostlinné výroby, který je zřizovatelem semenné banky léčivých odrůd konopí, seznam otázek k vhodným léčivým druhům konopí, dávkování konopí nemocným, výnosům z pěstitelské plochy, ceně, nákladovosti, půdním podmínkám atd. konopí využitelného k terapeutickým účelům v souvislosti s předmětnou změnou zákonů (nyní ve třetím čtení v parlamentu), které ředitel Výzkumného ústavu rostlinné výroby zpracoval a odeslal MZ ČR. Zašlete mi k předmětné věci:
1 a) Kopie otázek MZ ČR zaslané Výzkumnému ústavu rostlinné výroby
1 b) Kopie odpovědí Výzkumného ústavu rostlinné výroby včetně nezačerněného názvu konkrétních odrůd legálního léčivého konopí zaregistrovaného v této semenné bance zaměřené na léčivky
1 c) Kopii reakce MZ ČR na poskytnuté odpovědi Výzkumného ústavu rostlinné výroby, zejména mne zajímá reakce MZ ČR na cenu léčivého konopí 10 Kč/gram a orientační spotřebu až několika kg léčivého konopí (na osobu/rok) dle určitého onemocnění.

Žádost číslo 2) Zákon o návykových látkách č. 167/1998 (dále jen ZoNL) v § 2, písm. f) uvádí, že rostlinou Cannabis sativa L. se pro účely zákona o návykových látkách rozumí, cituji: “kvetoucí nebo plodonosný vrcholík rostliny z rodu konopí (Cannabis) nebo nadzemní část rostliny z rodu konopí, jejíž součástí je vrcholík.“ Vzhledem k tomu, že tato formulace dává naprosto odlišný výklad pro měření a výsledné hodnoty THC v konopí nejen v rovině vědeckovýzkumné etc., ale i trestněprávní, zašlete mi k předmětné věci informace:
2 a) Na základě jakých konkrétních skutečností (podkladových materiálů k zákonu apod.) zákonodárce míní rostlinou konopí pouze a jen „kvetoucí nebo plodonosný vrcholík rostliny z rodu konopí“
2 b) Na základě jakých konkrétních skutečností (podkladových materiálů k zákonu apod.) zákonodárce míní rostlinou konopí pouze a jen „nadzemní část rostliny z rodu konopí, jejíž součástí je vrcholík“
2 c) Zjednodušeně řečeno, podle čeho se pozná, že se jednomu občanu smí měřit konopí na obsah THC zemědělský komisař (policista) z vrcholíku (květu a okvětí) a jinému občanu se smí měřit z nadzemní části rostliny s květem (vrcholíkem), když rozdíl může být až stonásobně vyšší, viz níže. 

Žádost číslo 3) ZoNL v § 4 uvádí, že k zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory je třeba povolení k zacházení, nestanoví-li tento zákon dále jinak. Zašlete mi k předmětné věci informace mající přímou vazbu na doposud stále nenotifikovaný ZoNL dle povinnosti 98/34 ES po vstupu do Evropské unie 1.května 2004:
3 a) Kterým konkrétním subjektům (stačí uvést název, IČO, odpovědná osoba) bylo MZ ČR vydáno povolení k zacházení s OPL v období od 1.7.2004 do 1.6.2009, tzn. od vstupu platnosti § 29 ZoNL (pěstování konopí do 100 m2/občana bez povolení) dle novelizace zákonem č. 362/2004. Sb do novelizace ZoNL v § 8 (podmínky vydávání povolení k zacházení),  zákonem č. 141/2009 Sb.
3 b) Kterým konkrétním subjektům (stačí uvést název, IČO, odpovědná osoba) bylo MZ ČR vydáno povolení k zacházení s OPL v období od 1.6.2009 do dnešního dne, resp. dne zpracování této žádosti MZ ČR.
3 c) Zda (a pokud ano, s kolika subjekty) vede nyní MZ ČR řízení o vydání povolení k zacházení s OPL.
Poznámka: Povolení a řízení o povolení specificky zaměřené pouze na konopí uveďte v odpovědi na všechny žádosti pod bodem 3.

Žádost číslo 4) ZoNL v § 5, odst. 5 uvádí: “ Povolení k zacházení se nevyžaduje k získávání, skladování a zpracování konopí k účelům průmyslovým (pro vlákna a semena) a pokusnickým, jakož i k obchodu s konopím za těmito účely.“ Zašlete mi k předmětné věci:
4 a) Specifikaci zákonodárce k terminologii pojmu „pokusnictví“. Pokud takováto specifikace neexistuje, sdělte právní názor ministerstva zdravotnictví k danému pojmu, zda je odlišný od názoru žadatele, že termín pokusnictví znamená vědeckovýzkumné bádání, což by odpovídalo právu garantovanému ústavními právy a úmluvami včetně úmluv OSN „o OPL“  
4 b) Specifikaci zákonodárce k terminologii pojmu „získávání konopí“. Pokud takováto specifikace neexistuje, sdělte právní názor ministerstva zdravotnictví k danému pojmu, zda je odlišný od názoru žadatele, že termín "získávání konopí" může rovněž znamenat pěstování konopí pro pokusnické (průmyslové) účely, což následně z hlediska pěstitelské plochy specifikuje § 29 ZoNL.

Žádost číslo 5) ZoNL v § 8 specifikuje podmínky k vydání povolení k zacházení s OPL. Uveďte přesný internetový odkaz, kde jsou formuláře na webu MZ ČR ke stažení, případně sdělte slova, která je potřeba zadat do vyhledavače na serveru MZ ČR k získaní potřebných odkazů na předmětné formuláře.

Žádost číslo 6) ZoNL v § 15, bod 3 e)  zakazuje osobám, které nejsou oprávněny zacházet s návykovými látkami, cituji: získávat konopnou pryskyřici a látky ze skupiny tetrahydrokanabinolů z rostliny konopí“. S vědomím stovek látek a desítek kanabinoidů v rostlině konopí a stovek odlišných genetik konopí mi zašlete k předmětné věci:
6 a) Specifikaci zákonodárce k terminologii pojmu „konopná pryskyřice“ zejména uveďte vizuální či jinou specifikaci, na základě které občané naplňující § 5, odst. 5 ZoNL jednoduše poznají, že získávají (jim neznámou) konopnou pryskyřici, aby se nedopouštěli porušení zákona. 
6 b) Specifikaci zákonodárce k terminologii pojmu „látky ze skupiny tetrahydrokanabinolů“, zejména uveďte konkrétní názvy daných látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů a vizuální či jinou specifikaci, na základě které občané naplňující § 5, odst. 5 ZoNL jednoduše poznají, že získávají (jim neznámé) látky ze skupiny tetrahydrokanabinolů, aby se nedopouštěli porušení zákona. 

Žádost číslo 7) V rozporu s právem OSN a EU § 289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník do roku 2012 (v Nařízení vlády ČR 455/2009 Sb. ) pod trestní sankcí zakazoval - bez ohledu na účel vědeckovýzkumný, vzdělávací či terapeutický včetně relaxačního  - pěstování konopí, cituji: „odrůdy (konopí), které obsahují více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů z celkové hmotnosti rostliny“  Od roku 2012 je specifikace THC v rostlině konopí užitá v TZ obdobná se ZoNL a % THC se měří nikoliv „z celkové hmotnosti rostliny“, ale „v kvetoucím nebo plodonosném vrcholíku rostliny konopí (s výjimkou zrn) včetně listů“.  ZoNL v § 24 zakazuje pěstovat, cituji: „druhy a odrůdy rostliny konopí, které mohou obsahovat více než 0, 3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů“.  S vědomím, že THC se v rostlině konopí vyskytuje až tisícinásobně odlišně v jednotlivých částech rostliny konopí a navíc rovněž zcela odlišně v jednotlivých obdobích růstu rostliny konopí a dle intenzity slunečního svitu a celkových podmínek včetně podnebného pásma a navíc naprosto odlišně, když se THC měří v rostoucí rostlině obsahující vodu nebo po vysušení rostliny apod. mi zašlete k předmětné věci specifikaci zákonodárce k terminologii pojmu „obsahovat více než 0, 3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů“ z hlediska zákonnosti měření THC:
7 a) Dle § 2, písm. f) ZoNL, čili, zda je zákonodárcem míněno měření obsahu THC 7 aa) v celé nadzemní části rostliny konopí s vrcholíkem nebo pouze v 7 ab) kvetoucím a plodonosném vrcholíku rostliny konopí (viz žádost číslo 2 uvedená výše)
7 b) Zda a dle jakého zákona a jeho konkrétního ustanovení je míněn obsah THC v konopí s měřením % THC v jakémkoliv období, nebo pouze a jen v určitém časovém období růstu rostliny konopí, jak upravuje například evropská zemědělská metodika povolující měření THC v rostlině konopí pouze a jen 20 dní před nakvetením do max. 10 dne po odkvětu (tz. 10 dní po tvorbě semene) a pouze ze samičích vrcholíků rostliny konopí. Pozn.: po tomto období, zvláště u dvoudomých odrůd pěstovaných na květ, mají certifikované dvoudomé odrůdy zavedené v odrůdových bankách ve vrcholíku mnohem více % THC v samičím květu (vrcholíku), než zákon povoluje.
7 c) Zda a dle jakého zákona a jeho konkrétního ustanovení je zákonodárcem míněno měření % THC v konopí v rostoucí a vodu obsahující části rostliny konopí, nebo naopak je zákonodárcem míněno měření THC v usušené rostlině konopí (nebo její části, viz 7aa a 7 ab), když navíc víme z úmluv OSN o nezakazování pěstování konopí k zahradnickým (estetickým) účelům, kdy je obsah THC zcela irelevantní.
7 d) Zda a jak zákonodárce vyřešil prevenci škod (tragédií a zločinů) na občanech a státním rozpočtu aplikací tzv. neodkladných úkonů Policie ČR u pěstitelů legálního konopí do 100 m2 bez povolení a hlášení (viz § 5, odst. 5 a § 29 ZoNL) a občané zcela bezpečně věděli, že pěstují legální konopí.

S díky a pozdravem

V Olomouci dne 3.prosince 2012

Vladimír Dopita, nar. 14.1.1961, Petra Přichystala 14, 779 00 Olomouc