Ministr spravedlnosti - stížnost na zastavení přezkumného řízení pro údajnou nepříčetnost

K rukám ministra spravedlnosti Pavla Blažka

Věc: Stížnost proti zastavení přezkumného řízení dne 10. září 2012 Vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci vedeným pod sp. zn. 1 VZZ 31/2012

Podavatelé stížnosti: Dušan a Radomíra Dvořákovi, nar.12.ledna1962 a 18.května 1963, Tylova 2, 779 00 Olomouc, zakladatelů výzkumného programu „Konopí je lék“, v jejichž prospěch u ministra podali stížnost stovky občanů z 12 nevládních organizací a téměř stovka občanů samostatně, viz http://podporujeme.blogspot.cz

Vážený pane ministře
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci po více než půl roce šetření 10. září 2012 zastavilo a zrušilo přezkumné řízení ve věci údajné trestné činnosti Dušana a Radomíry Dvořákové se zcela účelovým odůvodněním, že je Dušan Dvořák nepříčetný. VSZ v Olomouci uvedlo, že se (náhodou) dozvědělo od Okresního státního zastupitelství v Prostějově, které stejně jako OSZ Praha 1 v tentýž den 7.září 2012 na základě posudku stejného soudního znalce vykonstruovalo nepravdivé závěry, že Dušan Dvořák byl a je nepříčetný.
Proti takovémuto ryze účelovému zastavení přezkumného řízení, ohýbání spravedlnosti a zákonů podáváme za podpory kolegů a přátel v ČR a zahraničí stížnost a ve stručnosti uvádíme důkazy o mnoha VSZ v Olomouci doložených porušeních zákona:
1.     Advokát ani obžalovaný Dušan Dvořák ani odvolávající se Radomíra Dvořáková neznali text odvolání obžaloby OSZ Prostějov v rámci odvolacího řízení u KS Brno a toto proběhlo a Dušan Dvořák byl odsouzen, což je hrubé porušení zákona i ze strany advokáta ex offo. Okresní soud v Prostějově toto odvolání Okresního státního zastupitelství v Prostějově nikdy účastníkům řízení nezaslal.
2.     Soud odsoudil Dušana Dvořáka na základě neveřejné policejní metodiky k měření THC v konopí, určené OSN pro pašeráky drog která je v hrubém rozporu s trestním zákoníkem, který jasně určoval, že THC nesmí překročit 0,3 %THC z celého objemu rostliny včetně kořenu a stonků, policie však měřila THC jen z vrcholíku. Občan však může být odsouzen jen na základě zákona, ne metodiky. Policie rovněž měřila THC v hrubém rozporu se zákonem o návykových látkách, protože vždy měřila THC v konopí ve vrcholíku až po 10 dnu od odkvětu, přestože 10 den odkvětu je posledním dnem měření THC dle evropské metodiky pro legální odrůdy konopí a tím navyšovala obsah THC v konopí více než stonásobně. Pěstování konopí bez hlášení úřadům povoluje zákon již od roku 2004 na ploše do 100m2/občana a stejně tak pokusnické bádání. Viz par. 5, odst. 5 a par. 29. Přestože policie vždy porušila se souhlasem OSZ v Prostějově zákon, Okresní soud v Prostějově svolil v letech 2009 – 2012 provedení 4x domovních prohlídek výzkumnické farmy léčivého konopí manželů Dvořákových a veškeré konopí (přes 2 tisíce rostlin) bylo znehodnoceno a zabaveny i masti (přes 5 litrů v roce 2011).
3.     Přestože nebyla naplněna společenská nebezpečnost skutku Dušana Dvořáka a ani využito přípustného rizika dle nového trestního zákoníku a bylo doloženo, že Dušan Dvořák je vysoce erudovaným odborníkem a společensky prospěšného jednání nebylo možné dosáhnout jinak, byl Dušan Dvořák odsouzen.
4.     Zastavením přezkumného řízení nebude moci býti uhrazena škoda (ke KS Brno odvolávající se a přezkumé řízení žádající) Radomíře Dvořákové za rozdíl mezi množstvím policií zabaveného konopí (cca 310 kg) a k propadnutí státu určeného konopí (25 kg). 
VSZ v Olomouci bylo doloženo, že když policejní prezidium dalo tento záhadný úbytek váhy v červnu 2011 prošetřit a také prošetřit škody a těžká ublížení na zdraví u tisíců občanů výzkumu „Konopí je lék“, vedoucí OSZ Prostějov šetření zakázala.
5.     Soudy odmítly položit prostřednictvím Nejvyššího soudu předběžnou otázku Soudnímu dvoru k notifikaci zákona o návykových látkách dle povinnosti vyplývající ze směrnice 98/34 ES, jak Dušan Dvořák po dva roky informuje všechny poslance a vládu a žádá je zákon notifikovat, což potvrdil i Parlamentní institut. Zákon o návykových látkách a trestní zákoník ve věci pěstování a zpracování konopí a tzv. neoprávněné výroby a distribuce drog nebyl od roku 2004 (v souvislosti s paragrafem 29 povolujícím pěstování konopí na ploše do 100m2/občana bez hlášení úřadům) a při dalších novelizacích paragrafů zákona o NL a trestního zákoníku jako technických předpisů stran pěstování, zpracování, povolených a zakázaných odrůd a měření THC v konopí notifikován dle povinnosti evropské směrnice 98/34 ES. Jak dokládá poslancům, senátorům a vládě určená právní analýza Parlamentního institutu z března 2012 (Informační podklad 0590P) pro projekt známý veřejnosti jako „Marihuana do lékáren“, je takový nenotifikovaný zákon s charakterem technického předpisu podle ustálené judikatury Soudního dvora právně neúčinný  a nevymahatelný. Přes mnohem podrobnější právní analýzu než uvedl Parlamentní institut poslancům, senátorům a vládě, OS Prostějov a KS Brno stejně jako Nejvyšší soud ČR odmítly položit předběžnou otázku Soudnímu dvoru, což je dle stěžovatelů důkaz o zcela vědomém porušení zákona! VSZ v Olomouci byl informován, že danou věc na podnět Dušana Dvořáka šetří od února 2012 Evropská komise jako porušení práva Společenství včetně uvedení spisové značky a další podrobné právní argumentace. Pokud jde o evropské právo, Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci bylo doloženo, že 12.července 2012 evropský Soudní dvůr zrušil monopol Evropské odrůdové banky rozsudkem C 59/11 (Association Kokopelli proti Graines Baumaux SAS), že evropský Soud dvůr jednoznačně podpořil úmluvy OSN, že je povoleno občanům léčit se konopím a realizovat výzkum rozsudkem z 16. prosince 2010 ve věci C‑137/09 Josemans, že  evropský Soudní dvůr nenotikaci zákonů jako technických předpisů dle povinnosti směrnice 98/34 ES jednoznačně potvrdil nejen v Parlamentním institutem v březnu 2012 uvedeným rozsudkem Soudního dvora, ale i rozsudkem  ve věci C-390/99 Canal Satélite Digital a také, že evropský Soudní dvůr měl opakovaně příležitost notifikaci dle povinnosti směrnice 98/34 ES aplikovat v trestních věcech, jako je např. věc C‑267/03 Lindberg nebo ve věci C-20/05 Schwibbert! Podrobná právní analýza notifikace 98/34 ES sdělená Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci http://konopijelek.blogspot.cz/2012/07/prezkumne-rizeni.html

Dodáváme, že jsme opakovaně podali řadu trestních podnětů na funkcionáře prostějovských státních orgánů a opakovaně žádali tyto vyloučit z trestního řízení pro podjatost a střet zájmů, leč policie se souhlasem po celé ČR vždy odmítala trestní podněty šetřit (mnohdy na příkaz státních zastupitelství) a prostějovský soud se nevyloučil a necítí podjatý, přestože vědomě způsobil utrpení tolika nevinným lidem a škody na veřejných a soukromých rozpočtech. Již v roce 2008 jsme doložili, že vhodnou konopnou mastí lze zachránit diabetikům končetiny před amputací, čímž je u ČR ročně ohroženo až 3 tisíce občanů!
Za řádné prošetření stížnosti jménem Open Royal Academy předem děkují a s pozdravem „Konopí je lék“ vše dobré přejí

Dušan a Radomíra Dvořákovi
V Olomouci dne 16. září 2012

Poznámky
Identifikační data podavatelů stížnosti jsou uvedena výše.
Zasláno emailem dalším členům výzkumu a doporučeně panu ministrovi poštou, na vědomí VSZ v Olomouci, OSZ a OS Prostějov a media veřejné a soukromé služby.
Zveřejněno na blogu Open Royal Academy a mezinárodního výzkumu „Konopí je lék“ http://konopijelek.blogspot.cz/http://cannabis-research.blogspot.cz