Ministru zdravotnictví Leoši Hegerovi dne 1.srpna 2012

Rozbor Open Royal Academy ve věci uzákonění konopí za léčebnými účinky pro ministra zdravotnictví MUDr. Leoše Hegera na základě schůzky 26.7.2012
  
I.       Rozbor problematiky z hlediska práva EU a mezinárodního práva
Rozbor problematiky provedl Soudní dvůr EU ve svém rozsudku ze dne 16. prosince 2010 ve věci C‑137/09 Josemans.
-        „Provozovatel coffee shopu se v rámci své činnosti spočívající v prodeji omamných látek, které nejsou součástí oběhu, který je pod přísným dohledem příslušných orgánů, jsou-li používány pro lékařské nebo vědecké účely, nemůže dovolávat“ základních svobod práva EU proti vnitrostátnímu předpisu, který jeho činnost (zcela) omezuje (bod 54 rozsudku).
-        Soudní dvůr vychází ze základního vymezení, že „jelikož je škodlivost omamných látek, včetně omamných látek z konopí, jako je marihuana, obecně uznána, je jejich prodej zakázán[1] ve všech členských státech, s výjimkou přísně kontrolovaného obchodu, kdy jsou používány pro lékařské a vědecké účely (bod 36 rozsudku).
-        Následně Soudní dvůr situuje uvedené základní vymezení do mezinárodněprávního kontextu: „Tato právní situace je v souladu s jednotlivými mezinárodními instrumenty […], jako jsou Jednotná úmluva Organizace spojených národů o omamných látkách, uzavřená v New Yorku dne 30. března 1961 […]. V preambuli Jednotné úmluvy smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy své povinnosti předcházet drogové závislosti a bojovat s ní, a přitom uznávají, že lékařské využití omamných látek je i nadále nezbytné ke zmírnění bolesti a že musí být přijata vhodná opatření k zajištění toho, aby byly omamné látky k tomuto účelu k dispozici. Podle článku 4 této Úmluvy smluvní strany přijmou veškerá opatření nezbytná k tomu, aby omezily produkci, výrobu, vývoz, dovoz, distribuci, obchod, použití a přechovávání omamných látek výlučně [na případy, kdy k nim dochází] pro lékařské a vědecké účely(body 37 a 38 rozsudku).


Závěry:
-        Omamné látky pro jiné než pro lékařské nebo vědecké účely nejsou obchodovatelným zbožím. V takovém případě je nutné s ohledem na mezinárodní závazky účinně zabránit a případně sankcionovat nakládání s těmito látky.
  -        A contrario omamné látky (konopí) pro lékařské nebo vědecké účely je právem EU uznaným obchodovatelným zbožím. Práva EU se lze v takovém případě dovolávat.
o       Z tohoto důvodu je třeba při přípravě české legislativy dbát požadavků práva EU, jako je dodržování oznamovací procedury dle směrnice 98/34 či zohlednit (výjimečné) situace, které by mohly vytvářet neodůvodněná omezení přeshraničního obchodu s omamnými látky pro lékařské nebo vědecké účely[2].     
  -        Vymezení a regulace omamných látek pro lékařské nebo vědecké účely na straně jedné a jejich použití pro jiné účely na straně druhé je zcela v souladu s mezinárodními závazky.

  II.               Možnosti z hlediska současného vnitrostátního legislativního stavu a jejich přínosy
 Varianta 0: zachování současného stavu – zachování zejména § 24 zákona o návykových látkách zakazující pěstování konopí s obsahem víc než 0,3% THC.
  Nevýhody:
  -        Nedojde k legálnímu využití konopí nemocnými, jež budou na černém trhu shánět nevyhovující konopí pěstované výlučně za omamnými účinky (viz níže Varianta 1).
  -        Léčba běžnými a dražšími léčebnými přípravky bude dále dopadávat na státní rozpočet.

 Varianta 1: Při zachování zákazu pěstování konopí s obsahem víc než 0,3% THC umožnit regulovaný dovoz z Nizozemska – odpovídá současnému poslaneckému návrhu, kterým se mění zákon o léčivech. 

      Nevýhody: cenová nedostupnost, produkt bude drahý a nevyhovující jak pro pacienty, tak pro výzkum, který bude tímto zcela zastaven
  -        Nevyhovující odrůdy: prodávané v nizozemských coffe shopů a vypěstované k maximalizaci omamných účinků, tj. obsahující příliš velké množství THC, a naopak obsahující příliš malé množství léčebné látky CBD.
o       Z Nizozemska mají být dováženy pouze 3 odrůdy, což řadě nemocných nebude vůbec vyhovovat (účinky jednotlivých odrůd konopí mohou být až zcela protichůdné, nehledě na fakt individuálně odlišných reakcí u jednotlivých nemocných, existuje 2 tisíce genetik konopí, např. ve výzkumu „Konopí je lék“ bylo pracováno s více než 100 odrůdami)
  -        Vysoká cena: dána náklady na vypěstování v zahraničí a nutností hrazení nákladů za koncesionovaný dovoz. Finální produkt bude značně dražší než v případě kontrolovaného pěstování v ČR. Vyvstává otázka, do jaké míry bude účinná léčba finančně přístupná, pravděpodobně bude cenová nedostupnost klíčovou bariérou!    
  -        Ztížení účinného výzkumu a vytváření metodiky používáním nevhodných dovezených odrůd např. při pokusech získávání léčebních přípravků z konopí bez omamných účinků.

Varianta 2: Umožnit regulované pěstování konopí s obsahem víc než 0,3% THC

Nevýhody:  
   -        Nelze garantovat zneužití – což ale obdobně platí i pro předchozí varianty. 
                        Výhody:
  -        Léčba a výzkum s vyhovujícím a levným konopím, optimalizace metodiky.
  -        Možnosti vytváření konkurenceschopných léčebných produktů bez omamných účinků a jejich následné prosazování na cizích trzích[3]. Vytváření prostředí pro investice a vznik vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Rozvoj obcí, lázeňství apod.
  -        Snížení dopadů léčby nemocných na státní rozpočet. Snížení kontaktu mladé populace s dealery drog („zakázané ovoce chutná nejvíce“). 

Způsoby provedení (závislé na stupni vývoje metodiky):
        1.      Regulace drobného pěstitelství pro soukromé účely nemocných
    a.      Nejjednodušší varianta: znovuzavedení policejního měření THC pro odrůdy do 0,3% THC (THC měřeno z celého váhového objemu rostliny) platné do 1.1.2012, změněno nařízením vlády 3/2012 Sb.[4], což by ve spojení § 29 zákona o NL umožňovalo pěstování do a nad 100 m2 většiny léčivých odrůd konopí a současně by nešlo o divokou legalizaci a pěstování konopí s vysokým podílem THC (tzv. marihuana).
               b.      Registrace a dozor jednotlivě pěstovaných rostlin s THC nad 0,3 % na základě lékařského doporučení předepisující vhodnou odrůdu na jednotlivé nemoci.
                   2.      Regulace výzkumu umožňující vytvářet účinnou metodiku.
                   3.      Regulace podmínek pro uvádění na trh dle stupně omamnosti.
             a.      Lékařský předpis a výdej v lékárně v případě konopí či léčebných přípravků z konopí s omamnými účinky (byť jen drobnými).
       b.      Uvádění léčebných přípravků z konopí bez omamných účinků na trh, přičemž konkrétní modality[5] prodeje budou rovné těm, které platí pro ostatní léčebné přípravky použité pro stejné indikace.[1] K porozumění nutno dodat, že prodej konopí coffe shopy v Nizozemsku za omamnými účinky není právně legalizován, nýbrž pouze tolerován.
[2] Viz § 8 odst. 5 zákona o návykových látkách, jež zohledňuje zásadu nediskriminace občanů EU a umožňuje vydání povolení k nakládání s návykovými látky i osobám usazeným v jiných členských státech.
[3] Např. proč by v ČR vyrobený účinný konopný krém bez jakýchkoliv omamných účinků neměl smět konkurovat na zahraničním trhu s krémem Nivea? V takovém případě by šlo o omezení volného pohybu zboží.
[4] Nařízení vlády nebylo oznámeno dle směrnice 98/34 a je dle judikatury ve věci C-194/94 CIA nevymahatelné.
[5]  Tj. zda bude přípravek z konopí bez omamných účinků prodán na lékařský předpis či ve volném prodeji.