Rozklad k usnesení MZ ČR ve věci pěstování konopí


Účastník řízení:
Mgr. Dušan Dvořák,narozen 12.ledna 1962, bytem Tylova 2, 779 00 Olomouc

Adresát rozkladu:
Ministr zdravotnictví
Leoš Heger
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2Vážený pane ministře,
tímto podávám v souladu s § 152 odst. 1 správního řádu rozklad proti usnesení č.j. 81582/2011-12/OPL ze dne 5.března 2012 obdržené 12. března 2012


1.     Jak požaduje rozhodnutí ministra zdravotnictví č.j. MZDR 5841/2011-3/PRO, nelze použít § 148 odst. 1 písm. b) správního řádu, jež se týká meritorního rozhodnutí, když jde toliko o procesní rozhodnutí, na které je aplikovatelný § 66 odst. 1 psím. b) správního řádu.  

2.     Ministerstvo zdravotnictví – odbor inspektorát omamných a psychotropních látek tak přijalo předmětné usnesení na základě § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu.
3.     Uvedené představuje nezákonný postup v tom ohledu, že se jak ministr, tak odbor inspektorát omamných a psychotropních látek mýlí, že nelze věc meritorně přezkoumat, neboť neexistuje právní nárok na vydání požadovaných povolení.
4.     Jak implicitně vyplývá z rozkladů, které jsem jako statutární zástupce odborné společnosti Konopí je lék, o.s. MZ ČR podal v letech 2010 a 2011, tento právní nárok vyplývá ze skutečnosti, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách (dále jen „zákon o 167/1998 Sb.“) nebyl v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (dále jen „směrnice 98/34“) oznámen Evropské komise po vstupu ČR do EU v rámci jeho dalších novelizací, např. zákonem č. 141/2009 Sb., ze dne 28. dubna 2009, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách.
5.     Tím se stala dotčená ustanovení zákona o návykových látkách, které nám zabraňují vykonávat požadovanou činnost a které je třeba v unijním smyslu požadovat za technické předpisy dle směrnice 98/34/ES, nevymahatelná.
6.     Cituji bod 33 tohoto rozsudku Soudního dvora EU: „Zaprvé je třeba zkoumat, zda povinnost umístit na nosič takovýto znak může být kvalifikována jako „technický předpis“ ve smyslu článku 1 směrnice 98/34. V případě kladné odpovědi bude třeba zkoumat, zda byl návrh technického předpisu oznámen italskými orgány Komisi, bez čehož jej vůči K. J. W. Schwibbertovi nelze namítat.“ 
7.     Odbor inspektorát omamných a psychotropních látek tak pochybil, když nevydal meritorní rozhodnutí v dané věci, které by vyhovělo požadované žádosti o povolení.
8.     Žádáme ministra o
a.      zrušení napadnutého usnesení,
b.     vydání meritorního rozhodnutí v dané věci, které by vyhovělo požadované žádosti o povolení.
c.      resp. aby ministr nařídil odboru inspektorát omamných a psychotropních látek vydání takového rozhodnutí.


S pozdravem                           Mgr. Dušan Dvořák


Datum: 19. března 2012