Měření THC v konopí podle EU pro zavedení do "semenné banky" a získání dotace na pěstování

Ústřední kontrolní a zkušební orgán zemědělský ČR dle zákona 106/1999 Sb. odpověděl, jak se měří THC v konopí (zde odpověď) a odkázal na tento věstník EU
 

2.12.2009 CS    Úřední věstník Evropské unie   L 316/105 - 107


PŘÍLOHA I

Metoda společenství pro kvantitativní určení obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách konopí

1. Rozsah a oblast použití

Tato metoda slouží k určení obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu (dále jen „THC“) v odrůdách konopí (Cannabis sativa L.).

Podle potřeby je uplatňována podle postupu A nebo B, které jsou zde popsány.

Metoda je založena na kvantitativním určení delta-9-THC pomocí plynové chromatografie (GC) po extrakci vhodným rozpouštědlem.

1.1. Postup A
Postup A se používá pro kontroly produkce podle článku 39 nařízení (ES) č. 73/2009 a čl. 30 odst. 2 písm. a) tohoto nařízení.

1.2. Postup B
Postup B se používá v případech, které jsou uvedeny v čl. 39 odst. 1 nařízení (ES) č. 73/2009 a v čl. 40 odst. 3 tohoto nařízení.

2. Odběr vzorků

2.1. Vzorky

Postup A: z porostu dané odrůdy konopí se odebere z každé vybrané rostliny část dlouhá 30 cm, která obsahuje nejméně jedno samičí květenství.
Odběr vzorků se provádí v období, které začíná 20. den po rozkvětu a končí 10. den po odkvětu, během dne a při dodržení systematického postupu, který zajišťuje reprezentativnost vzorků pro dané pole, avšak s výjimkou okrajů porostu.
Členské státy mohou povolit odběr vzorků v období od rozkvětu do 20. dne po rozkvětu za předpokladu, že u každé pěstované odrůdy se odeberou další reprezentativní vzorky v souladu s prvním pododstavcem v období od 20. dne po rozkvětu do 10. dne po odkvětu.

Postup B: z porostu dané odrůdy konopí se odebere horní třetina každé vybrané rostliny.
Odběr vzorků se provádí v průběhu 10 dnů po odkvětu, během dne a při dodržení systematického postupu, který zajišťuje reprezentativnost vzorků pro dané pole, avšak s výjimkou okrajů porostu. V případě dvoudomých odrůd se odebírají pouze samičí rostliny.

2.2. Velikost vzorku

Postup A: vzorek je tvořen částmi 50 rostlin na jedno pole.

Postup B: vzorek je tvořen částmi 200 rostlin na jedno pole.

Každý vzorek se umístí do plátěného nebo papírového pytle tak, aby se nerozdrtil, a zašle se do laboratoře k analýze.
Členské státy mohou stanovit, že se odebírá druhý vzorek pro případnou kontrolní analýzu, který uschová buď producent, nebo subjekt odpovědný za analýzu.

2.3. Sušení a skladování vzorků
Sušení vzorků musí začít co nejdříve, v každém případě do 48 hodin a používá se jakákoli metoda s teplotou nižší než 70 °C.

Vzorky se usuší tak, aby měly stálou hmotnost a obsah vody mezi 8 % a 13 %.
Po vysušení se vzorky bez rozdrcení uskladní v temnu při teplotě do 25 °C.

3. Stanovení obsahu THC

3.1. Příprava zkušebního vzorku
Z vysušených vzorků se odstraní stonky a semena větší než 2 mm.
Vysušené vzorky se rozdrtí na středně jemný prášek (skrze síto s oky o velikosti 1 mm).
Prášek lze skladovat 10 týdnů v temnu a suchu při teplotě do 25 °C.

3.2. Činidla a extrakční roztok
Činidla
-        delta-9-tetrahydrokannabinol, čistý pro chromatografické účely,
-        skvalen, čistý pro chromatografické účely, jako vnitřní standardní vzorek.
Extrakční roztok 35 mg skvalenu na 100 ml hexanu.

3.3. Extrakce delta-9-THC
Odváží se 100 mg zkušebního vzorku rozmělněného na prášek, umístí se do odstředivkové zkumavky a přidá se 5 ml extrakčního roztoku obsahujícího vnitřní standardní vzorek.
Vzorek se umístí do ultrazvukové lázně a ponechá se zde 20 minut. Pět minut se odstřeďuje při 3 000 otáčkách za minutu a pak se odebere roztok THC plovoucí na povrchu. Tento roztok se vstříkne do chromatografu a provede se kvantitativní analýza.

3.4. Plynová chromatografie
a) Přístroje
- plynový chromatograf s plamenovým ionizačním detektorem a děleným/neděleným vstřikovačem,
- kolona umožňující dobré oddělení kanabinoidů, například skleněná kapilární kolona dlouhá 25 m, o průměru 0,22 mm, potažená 5 % nepolární fenylmethylsiloxanovou fází.

b) Rozsahy kalibrace

Přinejmenším tři body pro postup A a pět bodů pro postup B, včetně bodů 0,04 a 0,50 mg/ml-delta-9-THC v extrakčním roztoku.

c) Pokusné podmínky
Jako příklad pro kolonu uvedenou v bodu a) se uvádějí tyto podmínky:
- teplota v peci 260 °C,
- teplota vstřikovače 300 °C,
- teplota detektoru 300 °C.

d) Vstříknutý objem: 1 μl

4. Výsledky
Výsledky se vyjadřují na dvě desetinná místa v gramech delta-9-THC na 100 gramů analytického vzorku vysušeného na stálou hmotnost. Použije se přípustná odchylka 0,03 g na 100 g.

- Postup A: jedno stanovení na jeden zkušební vzorek.
Pokud je však získaný výsledek nad mezní hodnotou stanovenou v čl. 39 odst. 1 nařízení (ES) č. 73/2009, provede se druhé stanovení na analytický vzorek a jako výsledek se vezme střední hodnota obou měření.

- Postup B: výsledek odpovídá střední hodnotě ze dvou měření na zkušební vzorek.