Chcete podpořit výzkumný program "Konopí je lék"?


OBJEDNÁVKA – SMLOUVA

Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Bydliště:
Email:
Telefon:
(dále jen Objednatel)

a


Open Royal Academy
Výzkumnická farma léčivých genetik konopí
Cannabis Hemp Street, 798 55 Ospělov 6
www.konopijelek.cz, info@konopijelek.cz 
zastoupen odborným garantem výzkumu Mgr. Dušanem Dvořákem
(dále jen Poskytovatel)


Objednávám u Poskytovatele vypěstování, sklizení a zpracování 5 ks rostlin léčivého konopí, a to za dále uvedených podmínek:

1) Vypěstované a sklizené rostliny léčivého konopí ode mne na základě této objednávky přijme Poskytovatel jako dar a užije je k plnění svého veřejněprospěšného poslání v oblasti osvěty, vzdělávání, léčby a výzkumu léčivých genetik konopí v souladu s § 5, odst. 5 zákona o návykových látkách, mezinárodními úmluvami, Ústavou České republiky, zejména pak Listinou práv a svobod k účelům vědeckovýzkumným – pokusnickým.
2) Poskytovatel je oprávněn plnit závazky i prostřednictvím třetích osob.
3) Za vypěstováni 5 ks rostlin konopí neposkytuji Poskytovateli žádnou finanční odměnu.

V případě, že by toto pěstované či vypěstované konopí kdokoliv znehodnotil, dávám tímto Poskytovateli pnou moc k vymáhání způsobených škod.

Potvrzením objednávky – smlouvy ze strany Objednatele vzniká a vstupuje v platnost smlouva o výše uvedeném mezi Objednavatelem a Poskytovatelem.
Dne ………                                Podpis ………………